Про журнал

Галузь та проблематика

Проблематика збірнику наукових праць:

 • аналіз теоретичних та практичних проблеми сучасного стану розвитку правової системи
 • розгляд теоретичних проблем розвитку окремих елементів правової системи України
 • дослідження місця національної правової системи серед правових систем сучасності та її адаптація до європейських стандартів
 • загальнотеоретичні питання правознавства
 • актуальні проблеми публічно-правових наук
 • тенденції розвитку науки приватного права

Редколегія видання запрошує всіх бажаючих до співробітництва та пропонує публікацію статей. Видання розраховане не тільки на юристів-науковців, а й на практиків, які черпатимуть із нього чимало корисного для своєї широкопланової діяльності, що сприятиме утвердженню базових цінностей цивілізованої потуги України – права, справедливості та моралі.

Процес рецензування

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЦЕНЗУВАННЯ статей у періодичному виданні «ПРАВОВА ДЕРЖАВА» 

1  Дане положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції періодичного видання «Правова держава». Усі статті, що надходять до редакції журналу "Правова держава" проходять закрите (двостороннє сліпе) рецензування та перевіряються на плагіат.

2  Основна ціль процесу рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей, які публікуються у збірнику, шляхом формування об’єктивних процедур відбору авторських рукописів та визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їх поліпшення. 

3  Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів; вона здійснюється одним, а при необхідності двома рецензентами. У якості рецензентів виступають члени редакційної колегії видання - висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими знаннями за певним науковим напрямком та/або мають необхідний досвід роботи.

4  Всі рецензенти повинні проводити критичну та об'єктивну оцінку наданих для рецензування авторських рукописів дотримуючись вимог Комітету з етики публікацій, який розробив Рекомендації для рецензентів щодо дотримання етичних принципів та стандартів.

5  У рецензії розкриваються питання визначені формою оцінки.

6  До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у повній відповідності до вимог щодо оформлення матеріалів, які надаються. Для визначення ступеня відповідності даним вимогам усі статті та супутні матеріали авторів проходять первинний контроль у редакції. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття та інші матеріали автора повертаються для усунення виявлених недоліків. 

7  Рецензування здійснюється членом редакційної колегії, який визначає наукову цінність авторського оригіналу, відповідність матеріалу тематиці журналу та призначає одного чи двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію. 

8  Член редколегії та/або рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму і обирають один з варіантів рекомендації:

- рекомендовано статтю до опублікування;

- рекомендовано статтю до опублікування після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень;

- не рекомендовано статтю до опублікування.

9  Рецензенти повідомляються про те, що направлені їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відомості, розміщені в рукописі, не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється використовувати дані роботи до їх опублікування у власних інтересах. 

10  У випадку негативного висновку (відсутності рекомендації до публікації або визначення необхідності доопрацювання статті) рецензент та/або член редколегії повинні надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення. 

11  Остаточне рішення щодо можливості публікації статті приймається на засіданні робочої групи редакційної колегії видання. 

12  Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки збірника. 

13  Рішення редакції повідомляється авторові(-ам) статті. У разі необхідності доопрацювання, авторові(-ам) також надсилається текст рецензії, що містить рекомендації з доопрацювання статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу. 

14   На прохання автора редакційна колегія може видати рецензію для перегляду. 

15   Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. 

16   Редакція не вступає у дискусію з авторами відхилених статей. 

Періодичність публікації

Виходить 4 рази на рік.

Публікація робіт в журналі здійснюється на некомерційній основі. Комісія за оформлення статті не стягується.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Редакційна колегія наукового видання «Правова держава»

Миколенко Олександр Іванович – д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри адміністративного та господарського права економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова - головний редактор

Ільєва Наталія Василівна – канд. юрид. наук, доцент кафедри адміністративного та господарського права, економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова - відповідальний секретар

Труба Вячеслав Іванович – ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, д-р юрид. наук, проф. кафедри цивільно-правових дисциплін, Заслужений юрист України.

Богустов Андрій Олексійович  - канд. юрид. наук, доцент кафедри міжнародного права Гродненського державного університету імені Янки Купали (Білорусь)

Гаран Ольга Володимирівна – д-р юрид. наук, проф. кафедри адміністративного та господарського права економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Канзафарова Ілона Станіславівна – д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри цивільно-правових дисциплін економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Заслужений юрист України

Миколенко Олена Миколаївна  – д-р юрид. наук, проф. кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Саяпін Сергій – бакалавр права (LLB), магістр права (LLM), д-р юрид. наук (Dr. iur.), Асоційований професор, Директор програми бакалавріату з міжнародного права, Школа права, Університет КІМЕП (Алмати, Казахстан)

Степанова Тетяна Валеріївна – д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри конституційного права та правосуддя економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Стефанчук Руслан Олексійович – д-р юрид. наук, проф., член-кореспондент Національної академії правових наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Голова Верховної Ради України.

Стефанчук Микола Олексійович – д-р юрид. наук, проф., Народний депутат України, старший науковий співробітник Київського національного універсітету імені Тараса Шевченка

Токарчук Людмила Михайлівна - декан економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, д-р юрид. наук, проф. кафедри цивільно-правових дисциплін, Заслужений юрист України 

Хендель Наталія Володимирівна – проф. кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету

Чуваков Олег Анатолійович -  д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики, економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Етика до публікацій

Редакція збірнику представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю збірнику. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій, Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

«Правова держава» публікує лише ті матеріали, що успішно пройшли процедуру рецензування. Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії та відповідають профілю журналу. Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та за необхідності винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань державотворення і правотворення. Окремо враховується рівень відповідності правилам підготовки статті до видання у науковому журналі (див. Вимоги до оформлення статей)

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу

 1. Редколегія відповідає за якість усіх матеріалів, що публікуються у журналі, для чого проводиться їх відбір, рецензування всіх матеріалів, що подаються до опублікування. Редколегія залишає за собою право відхиляти статті, якщо вважає, що робота не відповідає профілю журналу або авторами порушено формально-юридичні чи викладені нижче етичні норми, або повернути її на доопрацювання. В останньому випадку автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень редколегії. Остаточне рішення про публікацію наукової статті у журналі приймає головний редактор, а зміст видання затверджується Вченою радою ОНУ.
 2. Редколегія без упереджень розглядає рукописи, представлені до публікації, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства, політичних поглядів авторів, а також місця їх роботи. Члени редакційної колегії повинні шанувати інтелектуальну незалежність авторів.
 3. Редколегія спільно з рецензентами слідкує за виключенням випадків фальсифікації, плагіату і самоплагіату (у розумінні ч.4 ст. 42 ЗУ «Про освіту»), багаторазового копіювання подібної інформації в різних статтях, помилкового приписування авторства і введення громадськості в оману відносно істинного внеску авторів у публікацію.
 4. Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором попередньо узгоджується остаточний текст статті.
 5. Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.
 6. Члени редколегії не мають права розголошувати стороннім особам жодної інформації щодо змісту рукопису, який перебуває на розгляді, окрім відповідного автора, рецензента, інших редакційних консультантів, членів Вченої ради Інституту і, за необхідності, видавця.
  Неопубліковані матеріали, використані у наданому до журналу рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях членів редакційної колегії та інших залучених до видання збірника осіб без письмової згоди автора.

Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особливої вигоди.
Редактори, автори і рецензенти повинні повідомляти про свої конкуруючі інтереси, які можуть вплинути на об’єктивність при редагуванні та рецензуванні матеріалів статей. Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні тощо. Якщо конфлікт інтересів було виявлено після публікації, і він призвів до фальсифікації процедури рецензування, то за необхідності повинні бути вжиті відповідні заходи, такі як публікація поправок, спростування або вибачення.

Етичні зобов’язання авторів

 1. Автор несе повну відповідальність за зміст статті і сам факт її публікації. Недопустимим є представлення плагіату в ролі оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів. Формулювання авторами основних тез і висновків має бути чітким і однозначним без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними.
 2. Автор несе відповідальність за достовірність інформації у статті, точність назв, статистичних даних, прізвищ, цитат, а також за наявність дозволу на розголошення в дослідженні особистих або конфіденційних даних, у тому числі інформації з обмежених доступом (таємної чи службової).
 3. Автор повинен цитувати публікації, які справили вагомий вплив на розробку досліджуваної проблеми, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації, робити посилання на реально використані редакції нормативних актів, враховуючи їх змінюваність, та мають належним чином оформити посилання на використані джерела відповідно до Вимог до оформлення статей.
 4. Співавторами публікації мають бути усі особи, які здійснили значний науковий внесок у представлену роботу і розділяють відповідальність за отримані результати. Інші внески мають бути відмічені у примітках або в тексті у формі подяки.
 5. Автор повинен повідомити редколегію про будь-який потенційний конфлікт інтересів, який, на його думку, міг би вплинути на публікацію представленого рукопису.

Етичні зобов’язання рецензентів

 1. Усі статті, що подаються до журналу проходять процедуру рецензування. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind (подвійне анонімне рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального редактора журналу.
 2. Рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, теоретичну й практичну значущість роботи, науковість викладу і висновків, відповідність рукопису високим науковим стандартам.
 3. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів і поводитися з отриманим на рецензію рукописом як із конфіденційним документом. Рецензент не має права використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукописі, якщо на це немає згоди автора.
 4. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.
 5. Рецензент повинен адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб автори і редактори могли зрозуміти, на чому базуються їхні зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент вже був раніше опублікований, має супроводжуватися відповідним посиланням.
 6. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосередній стосунок до роботи, що рецензується; також він повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між поданим рукописом і будь-якою опублікованою статтею.

Мови

До друку приймаються статті українською, англійською та німецькою мовами.

Мета та завдання

Як складається історично, − в авангарді новітніх суспільних процесів стоїть юридична наука, якій у справі обґрунтування змісту та природи публічно-правових відносин належить вирішальна роль. Тож наскільки вичерпно й точно наукова громадськість зможе донести до української спільноти передові ідеї громадянського суспільства й демократичної держави, настільки успішним і поступальним буде творення міцного національного законодавства, європейське піднесення Української держави.

Основною метою та завданнями видання є поширення інформації про наукові дослідження фундаментальних проблем теорії та історії держави і права, державотворення і державного управління, адміністративного, цивільного, підприємницького, трудового, кримінального та міжнародного права; сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню правових інформаційних ресурсів.

Історія журналу

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова від дня свого створення 1 (13) травня 1865 року займає одне з провідних місць у формуванні системи освіти, у розвитку наукових досліджень і культури в Україні. Він є одним з найстаріших університетів України і фактично визначає стан і перспективи розвитку освіти, науки і культури в мережі освіти нашої країни. ОНУ імені І. І. Мечникова - всесвітньо відомий університет з високим міжнародним авторитетом, у світовому рейтингу займає почесне 48-е місце серед 75 кращих університетів світу.

Міжнародне визнання ОНУ імені І. І. Мечникова як одного з лідерів національної освітньої мережі підтверджується також тим, що майже 40 відомих університетів світу, співпрацюють з університетом у рамках довгострокових угод, у тому числі по 5 проектам ТЕМРUS-ТАСІS, чисельним програмам INTAS, НОУ-ХАУ, СКОР та інші. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова є загальновизнаним провідним вищим навчальним закладом у групі класичних університетів, національним, науковим і культурним центром України. Займає 5-е місце в рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus.

Одним із найважливіших завдань сучасного періоду розвитку Української держави та суспільства є підвищення ефективності правового забезпечення. На економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, що має потужний науковий потенціал, активно функціонує наукове фахове видання «Правова держава», на сторінках якого аналізуються актуальні проблеми з різних галузей права.

Збірник «Правова держава» є Лауреатом IV Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання та виходить 4 рази на рік й поширюється через мережу Інтернет. Редколегія збірника здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей. До складу редколегії збірника входять провідні українські вчені. Крім того, до видання запрошені й іноземні фахівці в галузі права (Білорусь, Казахстан та ін.).

Журнал «Правова держава» співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. «Правова держава» активно використовується в навчальному процесі – статті та матеріали рекомендуються як додаткові джерела при вивченні основних дисциплін. У збірнику публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ.

Редколегія видання запрошує всіх бажаючих до співробітництва та пропонує публікацію статей. Видання розраховане не тільки на юристів-науковців, а й на практиків, які черпатимуть із нього чимало корисного для своєї широкопланової діяльності, що сприятиме утвердженню базових цінностей цивілізованої потуги України – права, справедливості та моралі.