Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторіврозділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСУ
ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА»

1. У виданні публікуються матеріали, в яких висвітлюються актуальні питання аналіз теоретичних та практичних проблеми сучасного стану розвитку правової системи, розгляд теоретичних проблем розвитку окремих елементів правової системи України, дослідження місця національної правової системи серед правових систем сучасності та її адаптація до європейських стандартів, загальнотеоретичні питання правознавства, актуальні проблеми публічно-правових наук та тенденції розвитку науки приватного права

 

2. До друку приймаються статті українською, англійською, російською та німецькою мовами.

 

3. Рукопис статті подається до редакції у формі:

– файлу рукопису, який надсилається на електронну адресу редакції pd-onu@mail.ua у форматі Автор_Назва статті, оформлену згідно вказаних вимог.

 

4. Рукопис статті, супроводжується:

-  Довідкою про автора.

-  Авторський реферат (анотація) статті англійською мовою для розміщення на вебсайті видання. Авторський реферат повинен містити прізвище та ім'я автора (-ів), місце роботи або навчання, назву та стислий зміст статті. Реферат повинен бути написаний з використанням наступного алгоритму: мета та актуальність теми; методика (методи) дослідження; отримані результати; практичну цінність статті. Обсяг реферату має бути не менше 1800 знаків. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

 

5. Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим джерелом інформації. Автори повинні подавати оригінальні наукові статті, а якщо автори використовували роботи та / або вислови інших людей, вони повинні бути належним чином оформлені у вигляді цитат. Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

 

6. Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному науковому виданні або первинній публікації. Подання статті до більш ніж одного наукового видання одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. Автор не має подавати на розгляд в інші наукові видання раніше опубліковані статті. У випадку, якщо автор у вторинній публікації використовує матеріали попередніх праць, автор має навести посилання на первинну статтю. Редколегія залишає за собою право на рецензування, редакційні виправлення, скорочення і відхилення статей. Відповідальність за матеріал статті несуть автор (автори) та експерти.

 

7. Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування, після чого відповідальний секретар редколегії повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації у збірнику.

 

8. Технічні вимоги до оформлення наукової статті:
- загальний обсяг статті має складати від 8 до 20 сторінок,

- кількість співавторів – не більше двох;
- стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора Word for Windows® або сумісного редактора;

- стандарти:

a) формат аркуша – А4 (210×297), орієнтація сторінки – «книжна»;

b)  поля: ліве – 20 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; сторінки без нумерації;

c)  абзац – 1,25 см;

d)  переплетіння – 0 см;

e)  інтервал між рядками – 1,5 пт.;

f)  інтервал між абзацами «до», «після» – 0 пт;

g)  відступи «праворуч», «ліворуч» – 0 пт;

h)  шрифт набору – Times New Roman;

i) назва, текст статті, додатки – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1; текст- 1,5; - стаття набирається по всій ширині абзацу;

9. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою:

-  індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт.);

-  ініціали та прізвища авторів у верхньому правому кутку листа українською (або мовою статті). Порядок подання: ім’я, по-батькові, прізвище; науковий ступінь, вчене звання, назва факультету або кафедри, де працює автор (або автори); адреса; e- mail (Кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5).

-  порожній рядок;

-  назва статті – великими літерами, по центру українською (або мовою статті) (Times New Roman, 14 пт., жирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;

-  порожній рядок;

-  анотація українською (або мовою статті) (Кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5); анотацію не потрібно розміщувати на окремому листі. Анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті, не повторювати назву статті. Загальна структура анотації повинна містити: актуальність теми дослідження, постановка проблеми та завдання, аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення недосліджених частин загальної проблеми, постановка завдання, викладення основного матеріалу (стисло), висновки відповідно до статті;

-  ключові слова (3-10 слів) українською (або мовою статті) (Кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5);

-  порожній рядок;

-  основний матеріал статті:

Структура статті має бути такою:

- Постановка проблеми;

- Аналіз останніх досліджень і публікацій;
- Постановка завдання;
- Виклад основного матеріалу дослідження;

- Висновки та пропозиції.

-  порожній рядок;

-  література (Times New Roman, 12 пт., жирний, по центру); перелік літератури є останнім в статті і його необхідно оформити відповідно чинних вимог з оформлення літератури;

-  порожній рядок;

-  стаття надійшла у нижньому правому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.) у форматі (ДД.ММ.РРРР);

-  порожній рядок;

-  ініціали та прізвища авторів у верхньому правому кутку листа російською та англійською мовою. Порядок подання: ім’я, по-батькові, прізвище; науковий ступінь, вчене звання, назва факультету або кафедри, де працює автор (або автори); адреса; e- mail (Кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5).

-  порожній рядок;

-  анотація російською та англійською мовами (Кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5);

-  порожній рядок;

-  references (Times New Roman, 12 пт., жирний, по центру) (детальна інформація щодо оформлення див. Додаток Б).

10. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно з порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: “... відомо з [4]. ...” або “... розглянуто у [4, с.203] ...”.

11. Список літератури наводиться наприкінці статті відповідно до порядку звернення по тексту на мові оригіналу, відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Додаток А).

12. References повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/apa/)

 

ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕННЯ СПИСКІВ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (REFERENCES)

Оформлення транслітерованого списку літератури (References) в романському алфавіті (латиниці) повинно бути максимально прийнятним для міжнародних баз даних та виконується на основі транслітерації мови оригіналу латиницею.

Вимоги до літератури (References)

Список використаних джерел має розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою) у квадратних дужках (приклад [1] чи [2-3]).

Цитування супроводжується посиланням на першоджерело і повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і наводиться в лапках в граматичній формі, в якій поданий тексту у джерелі.

Автоматична нумерація списку заборонена.

Оформлення літератури (References)

Список літератури в романському алфавіті (References) має бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (American Psychological Association). Назви журналів, монографій, книг тощо на кирилиці (російський, український etc) описуються на латиниці (транслітеруються латинськими літерами) із зазначенням мови оригіналу, наприклад: [in Russian], [in Ukrainian].

Транслітерація назв періодичних видань (журналів, збірників) наводиться відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN.

Журнал, якщо міжнародний і має також визнану англійську назву, можна не транслітерувати і вказувати англійську назву.

Назва рукопису джерела (монографії, статті тощо) дається в перекладі на англійський, без транслітерації.

Під час транслітерації доцільно використовувати офіційні абревіатури назв періодичних видань відповідно до ISSN (Abbreviated key title).

Під час формування References в описах україно- чи російськомовних джерел тип видання не вказують (напр. монографія, науково-практичні рекомендації та ін.).

Для транслітерації прізвищ авторів, назв книг (журналів, збірників), видавництв тощо слід користуватися онлайн-конвертерами окремо для української та російської мов:

- з української мови: http://translit.kh.ua/?lat&passport

- з російської мови: http://ru.translit.net/?account

Книга

Last Name, F. (Year Published). Book Title. Publisher City: Publisher Name.
Brown, D. (2004). The DaVinci code. New York: Scholastic.

Журнал
Last Name, F. (Year Published). Article Title. Journal name, Volume number, Page

Numbers.
Smith, J. (2009). Studies in pop rocks and Coke. Weird Science, 12, 78-93.

Зауважте, що [in English] для англомовних джерел НЕ ПИШЕТЬСЯ!

СТРУКТУРА БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОСИЛАННЯ

Для кириличних текстів (україно- і російськомовних видань) подається наступний опис:

1. МОНОГРАФІЯ, КНИГА, ПОСІБНИК

Автор(и) (транслітерація), рік в дужках, Назва статті на англійській мові, назва джерела (транслітерація), вихідні дані з позначеннями на англійській мові (місце видання), або тільки цифрові (останнє залежно від вживаного стандарту опису), видавництво в транслітерованому варіанті, мова оригіналу в квадратних дужках ([in Ukrainian] чи ([in Russian]).

 

ЛІТЕРАТУРА (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Прізвище та ініціали першого автора. Назва книги повністю / Ініціали та прізвище автора (ів). – Місто: Видавництво, рік. – Сторінка (и).

REFERENCES (APA-style) Прізвище, ініціали автора (-ів). (Рік). Назва книги англійською мовою. Місто: Видавництво. [мова тексту]

Один автор

 

Лайко О.І. Трансформація інвестиційної системи У країни / ІПРЕЕД НАН У країни. – Одеса: ІПРЕЕД, 2015. – 420с.

Laiko, O.I. (2014). Transformation processes in Ukrainian Economies Investment System. Odessa: IMPEER [in Ukrainian].

Два автори

 

Буркинський Б.В. Стратегія розвитку промислового комплексу регіону (орієнтири, ресурси, обмеження) / Б.В. Буркинський, В.М. Лисюк – Одеса:. ІПРЕЕД НАН України, 2008. – 321 с.

Burkinskiy, B.V., & Lysiuk, V.M. (2008). Strategy of development of the industrial complex of the region (landmarks, resources, constraints). Odessa: IMPEERNASU [in Ukrainian].

Від трьох до семи авторів (наступні автори позначаються «et al.»)

 

Інституційні фактори стійкого розвитку регіональних соціально- економічних систем: монографія / [В.П. Решетило, Г .В. Стадник, І.А. Островський]; за заг. ред. В. Решетило. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 241 с.

Reshetilo, V.P., Stadnik, G.V., & Ostrovskiy, I.A. (2013). Institutional factors of sustainable development of regional socio-economic systems. KHARKIV: KhNAMH [in Ukrainian].

Багатотомне видання

 

Стратегія розвитку машинобудівної галузі У країни: [в 4-х т.]. Під. ред. О.О. Пайко, І.П. Кисюк. – Донецmк : Юго-Восток, 2001. – 500 с.

Paiko, O.О., & Kysiuk, I.P. (Ed.). (2001). Strategy of development of the machine-building industry of Ukraine. (Vols. 1-4). Donetsk: Yuho-Vostok [in Ukrainian].

Окремий том серії

 

Стратегія розвитку машинобудівної галузі України: [в 4-х т.]. Під. ред. О.О. Пайко, І.П.Кисюк. – Донецьк: Папіруc, 2001. – Т. 2. – 300 с.

Paiko, O.О., & Kysiuk, V.M. (Ed.). (2001). Strategy of development of the machine-building industry of Ukraine. (Vol. 2). Donetsk: Papirus [in Ukrainian]..

Частина (розділ) книги

 

Мартієнко А.І. Теоретичні основи розвитку відносин власності на природні ресурси / А.І. Мартієнко // Оцінка і прогноз якості земель / за ред. І.П. Кисюк. – К.: Університетська книга, 2014. – С. 132–144.

Martiienko, А.І. (2011). The theoretical basis of property relations on natural resources. In I.P. Kysiuk, (Ed.), Estimates and forecasts qualities of land (pp. 132–144). Kyiv: Universytetska knyha [in Ukrainian].

Автор та редактор

Косенко І. С. Прикладна економіка / І. С. Косенко, А. І. Опалко,; за ред. І. С. Косенка. – К.: Думка, 2008. – 256 с.

Kosenko, I.S., & Opalko, A.I. (2008). Applied Economics. I. S.Kosenko (Ed.). Kyiv: Dumka [in Ukrainian].

Редактор (без автора) редактор – (Ed.), редактори – (Eds.)

Методика дослідної справи в економіці / за ред. Г.В. Кондаренка, К.О. Іковенка. – 3-тє вид., пер. і доп. – Харків: Основа, 2011. – 369 с.

Kondarenko, H.B., & Ikovenko, K.O. (Eds.). (2011). Methods of conducting experiments in economics. (3rd ed., rev.). Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Автор і перекладач

Мартієнко А.І. Теоретичні основи розвитку відносин власності / А.І. Мартієнко; [пер. З англ. В.Н. Перегудова]. – К.: Основа., 2014. – 503 с.

Martiienko, А.І. (2011). The theoretical basis of property relations. (V.N. Peregudova, Trans.). Kyiv: Osnova [in Ukrainian].

 

 

2. СТАТТЯ З ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Автори (транслітерація), рік в дужках, назва статті в перекладі на англійську мову. Назва джерела в транслітерованому варіанті (чи назва джерела на англійській мові за умови наявності офіційного англомовного найменування журналу), вихідні дані з позначеннями (рік, випуск, сторінки), або тільки цифрові (останнє залежно від вживаного стандарту опису), мова оригіналу в квадратних дужках ([in Ukrainian] чи ([in Russian]).

ЛІТЕРАТУРА (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Прізвище та ініціали першого автора. Назва статті / Ініціали та прізвище автора (-ів) // Назва періодичного видання. – Рік. – Номер. – Сторінка(и).

REFERENCES (APA-style) Прізвище, ініціали автора (-ів). (Рік). Назва статті англійською мовою. Назва періодичного видання транслітерована (або англійською мовою), Том (Випуск), Сторінка(-и). [мова тексту]

Один автор

Стаття в журналі

 

Монастирський Г.Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня / Г.Л. Монастирський // Стратегічні пріоритети. – 2009. − No5 (8). – С. 10-20.

Monastyrs'kyj, H.L. (2009). Management's modernization paradigm of economic development of local communities base line. Stratehichni priorytety, 5 (8) [in Ukrainian].

 

Стаття в збірнику

додатково вказується тип видання, місто тип видання, місто та назва видавництва не та назва видавництва вказуються

Наумов О.Г. Чинники формування інвестиційного клімату / О. Г. Наумов // Економічні інновації: науковий збірник – Х.: 2015. – Вип. 52. – С. 170–177.

Naumov, О. G. (2015). Determinants of investment climate. Ekonomichni innovatsiyi, 52, 170–177 [in Ukrainian].

Від трьох до семи авторів (наступні автори позначаються «et al.»)

 

Концептуальні засади визначення ефективності інвестиційної діяльності / Коваль В.В., Башинська М.І., Лайко О.І., Чехович З.В. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. – 2015. – No 5-6 (82-83). – С.105-115.

Koval, V.V., Bashynska, M.I., Layko, O.I., & Chekhovych Z.V. (2015). Conceptual basis for determining the effectiveness of th investment activity. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo, 5-6 (82-83), 105-115 [in Ukrainian].

Стаття, що має цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier) (якщо стаття має DOI, то він вказується обов’язково)

Лайко О. І. Державно-приватне партнерство в забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку / О. І. Лайко // Економічні проблеми. - 2015. - Вип. 59. - С. 176-183. DOI: 10.17110/nrj.2100.2.05

Laiko, O. I. (2015) Public-private partnership in providing investment-innovation development.

Economic Issues, 59,
DOI: 10.17110 / nr.2100.2.05 [in Ukrainian].

176-183.

Електронний ресурс

 

Монастирський Г.Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня / Г.Л. Монастирський // Стратегічні пріоритети. – 2009. − No5 (8). – С. 10-20. – Режим доступу: http://ejournal.com.ua/2009-4/7.pdf

Monastyrs'kyj, H.L. (2009). Management's modernization paradigm of economic development of local communities base line. Stratehichni priorytety, 5(8). Retrieved from: http://ejournal.com.ua/2009- 4/7.pdf [in Ukrainian]

Матеріали (тези доповідей) конференції (симпозіуму, з'їзду, семінару)

Волчков О.Є. Управління економічним розвитком підприємств / О.Є. Волчков // Стратегічні пріоритети розвитку держави: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (м.Одеса, 28 жовтня 2014 р.). – Одеса: Астропринт, 2014. − С. 47–49.

Volchkov, O.Ye. (2014). Management of economic development of enterprises. Strategic Priorities of the State Development: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (pp. 47-49). - Odessa: Astroprint [in Ukrainian].

Тези доповідей – Abstracts of Papers
Матеріали (праці) конференції – Proceedings of the Conference Title
Матеріали 3 Міжнародної конференції (симпозіуму, з'їзду, семінару) – Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium, Сongress, Seminar)

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції – Proceedings of the 5th All- Ukrainian Scientific and Practical Conference

3. АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ ТА ДИСЕРТАЦІЇ

ЛІТЕРАТУРА (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Прізвище та ініціали. матеріалу : тип матеріалу : спеціальність / Прізвище Ім’я та по-батькові; назва установи. – Місто, рік. – сторінки.

REFERENCES (APA-style) Прізвище, ініціали (Рік). Назва матеріалу англійською мовою. (тип матеріалу англійською мовою). Назва установи, місто, країна англійською мовою. [мова тексту]

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата наук

 

Наумов О.В. Розвиток інвестиційного клімату: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарсвом» / Наумов Олександр Віталійович. – Одеса: ОНТУ, 2013. – 26 с.

Naumov, О. G. (2013). Determinants of investment climate. Extended abstract of candidate’s thesis. Odessa: ONTU [in Ukrainian].

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук

 

Волчков О.Є. Стратегічне планування на підприємствах: дис. ... доктора економ. наук : 08.00.04 / Волчков Олег Євгенович. – Одеса: ОНТУ, 2011. – 426 с..

Volchkov, O.Ye.. (2011). Strategic planning of enterprises. Doctor’s thesis. Odessa: ONTU [in Ukrainian].

 

 

 

4. ЗАКОНОДАВЧІ, НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СТАНДАРТИ

ЛІТЕРАТУРА (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

 

REFERENCES (APA-style)

 

Законодавчі та нормативні документи

 

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. No 1160-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – No 9. – ст. 79.

Law of Ukraine on the principles of state regulatory policy in the field of economic activity No 1160-IV. (2003, September 11). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 9, 79 [in Ukrainian].

Господарський кодекс України : за станом на 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид- во, 2003. –192 с.

Commercial Code Ukraine. (2003, January 16). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Будівництво України у 2010-2016 роках: статистичний збірник. – К. : Державний комітет статистики України, 2017. – 202 с.

Construction of Ukraine in 2010-2016: Statistical Yearbook. (2017). Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Статистичний бюлетень: за 2017 р. / відп. за вип. Н.П. Павленко. – К. : Держкомстат України, 2017. –200 с.

Pavlenko, N.P. (Eds.). (2017). Statistical Bulletin: 2017. Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian].

Стандарти

 

Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001-2001. – [Чинний від 2001-06-27]. – К. : Держстандарт України, 2001. – 25 с. – (Національні стандарти України).

Quality Management Systems. Requirements. (2001). DSTU ISO 9001-2001 from 27th June 2001. Kyiv: Derzhstandart Ukraine [in Ukrainian].

 

13. Редколегія залишає за собою право на рецензування, редакційні виправлення, скорочення і відхилення статей.

14. Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена відповідальним секретарем редколегії.

УДК

Приклад оформлення рукопису

Н. В. Ільєва,

к.ю.н., доцент,
доцент кафедри конституційного права
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна

e-mail: nvh2@i.ua

 

НАЗВА СТАТТІ

 

Анотація ...

Ключові слова: ...

Постановка проблеми ...

Аналіз останніх досліджень та публікацій……

Мета статті ...
Виклад основного матеріалу дослідження. ...

Висновки ...

Список використаної літератури

Стаття надійшла ДД.ММ.РР р.

Н. В. Ильева,

к.ю.н., доцент,
доцент кафедры конституционного права
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, Французский бульвар, 24/26, г. Одесса, 65058, Украина
e-mail: nvh2@i.ua

ORCID:

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Анотация ...

Ключевые слова: ... .

 

N.V. Ilieva,

candidate of juridical sciences, associate professor Odessa I. I. Mechnikov National University the Department of Constitutional Law and Justice
24/26, Frantsuzkiy av., Odessa, 65058, Ukraine
e-mail: nvh2@i.ua

ORCID:

TITLE

Summary ...

Keywords: ... .

References

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               _____________________________

З повагою,
Редакція збірника наукових праць

«Правова держава»

Відповідальний секретар: к.ю.н. доцент Ільєва Наталія Василівна

Адреса: Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна

Телефон: 067 724 31 31

E-mail:  nvh2@i.ua     nvh2@list.ru

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.