DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132822

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ЦІЛІСНІСТЬ

Р. М. Дудник

Анотація


Статтю присвячено дослідженню тенденції формування та розвитку міграційного права в Україні. Визначено фактори, які впливають на розвиток цієї нової галузі права, а також зазначається, що за сучасних умов міграційне право є однією з найдинамічніших галузей права у системі права України.


Ключові слова


міграція як юридичне явище; міграційна політика; міграційне право як цілісність; джерела міграційного права; міграційне право як комплексна галузь права

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Декларації про державний суверенітет України: прийнята 16 липня 1990 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1990. – № 31. – Ст. 429.

Бортник В. А. Навчальна програма дисципліни «Міграційне право» [Текст] / В. А. Бортник. – К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2012. – 23 с.

Ворона Д. Міграційне право в системі права України [Текст] / Д. Ворона // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 10. – С. 60–63.

Голобородько Д. В. Міграційне право України: проблеми становлення як самостійної правової галузі [Текст] / Д. В. Голобородько // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 219–224.

Грицай І. О. Вдосконалення міграційного законодавства України у контексті європейської інтеграції [Текст] / І. О. Грицай // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Сер. Юрид. науки : науч. журн. – 2006. – Т. 26. – № 2–1. – С. 29–35.

Лукашук И. И. Глобализация, государство, право, XXI век [Текст] / И. И. Лукашук. – М. : Спарк, 2000. – 261 с.

Супруновский А. І. Міграційне право в системі права України [Текст] / А. І. Супруновский // Правове життя сучасної України: тези доповідей Міжнар. наук. конф. професор.-виклад. і аспірант. складу (м. Одеса, 21–22 травня 2010 р.) / відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю. М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О. : Фенікс, 2010. – С. 110–112.

Супруновский А. І. Міграційне право як нова галузь українського права: до постановки питання [Текст] / А. І. Супруновський // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2014. – № 4(2). – С. 30–36.

Хабриева Т. Я. Миграционное право как структурное образование российского права [Текст] / Т. Я. Хабриева // Журнал российского права. – 2007. – № 11. – С. 3–16.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.