DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132827

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. П. Плавич

Анотація


У науковій статті проаналізовано ознаки права з точки зору особливостей сучасного розуміння права, способів правової інтеграції, фактори розвитку права в глобалізованому світі. Досліджено сутнісні характеристики глобалізації, як визначального явища сучасності, її прояви в основних сферах життєдіяльності суспільства. Визначені основні тенденції розвитку права зумовлені глобалізаційними процесами. Досліджено правову інтеграцію як об’єднання національних правових систем шляхом приведення їх базових елементів у відповідність до визначених правових стандартів.


Ключові слова


глобалізація права; правова інтеграція; фактори розвитку права; способи правової інтеграції

Повний текст:

PDF

Посилання


Okeanova Zinaida. Globalization – the priorities and countries’ development problems [Текст]. Scientific and educational periodical journal of economists and jurists, The Genesis of Genius, Geneva, Switzerland, Decеmber 2017. – Р. 79-82.

Плавич В. П. Дослідження процесу взаємодії права з економікою в умовах глобалізації [Текст] // Правова держава. – № 23. – 2016. – Одеса, Фенікс. – С. 5-11.

Плавич В. П. Актуальные проблемы воздействия процессов конвергенции на международное, наднациональное и национальное право [Текст] // Міжнародне, наднаціональне та національне право: проблеми конвергенції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Одеса, 13 грудня 2013 рік / за ред. д.ю.н., проф. Т. С. Ківалової; Міжнародний гуманітарний університет. – м. Одеса, Видавничий дім «Гельветик», 2015. – С. 50-52.

Плавич В. П. Теоретико-методологічний та філософсько-правовий аналіз правотворчості: наукові реалії сучасності: [Монографія] В. П. Плавич. – Одеса: Астропринт, 2017. – 432 с.

Плавич В. П. Проблеми впливу процесів конвергенції на сучасне право і державу [Текст] // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Том 19, Вип. 1 (22), серія Правознавство, Одеса, Астропринт, 2014. – С. 7-20.

Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів: монографія / [кол. авторів; за заг. ред. Н. М. Оніщенко]. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 472 с.

Свириденко Г. В. Правомірна поведінка та позитивна юридична відповідальність: взаємовплив та взаємообумовленість [Текст] / Г. В. Свириденко // Держава і право: Зб. наук. праць. – К.: Юрид. думка, 2016. – Вип. 71. – С. 118-134.

Оніщенко Н. М. Проблема ефективності законодавства та сучасний розвиток [Текст] / Н. М. Оніщенко // Віче. – 2007. – № 12 (Спец. випуск). – Том 1. – С. 3-7.

Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества [Текст] / Бердяев Н. А. – М.: Правда, 1989. – 608 с.

Плавич В. П. Право на сучасному етапі розвитку юридичної науки. [Текст] Вісник Одеського національного університету, Том 17, Вип. 7, серія Правознавство, Астропринт, 2012. – С. 7-19.

Плавич В. П. Природа людини через пізнання сутності права, або людиноцентризм у праві [Текст] // Альманах права. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Вип. 8, м. Київ , 2017.– С. 58-63.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.