DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132829

СУД ПРИСЯЖНИХ В СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ ТА СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Л. О. Попсуєнко, Ю. І. Ругало

Анотація


Стаття присвячується дослідженню інституту суду присяжних в Стародавній Греції та сучасній Україні на основі порівняльного аналізу його організації та діяльності з метою подальшого вдосконалення.


Ключові слова


суд присяжних; Геліея; Стародавня Греція; сучасна Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Кудрявцева Т. В. Народный суд в «Осах» и других комедиях Аристофана [Текст] / Т. В. Кудрявцева // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – М., 2017. – С. 178-189.

Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : Навч. посіб. / В. П. Глиняний. – 5-те вид., перероб. і допов. – К. : Істина, 2005. – 768 с.

Демедюк Т. Протидія хабарництву в судах Стародавнього Світу [Текст] / Т. Демедюк // Вісник Академії управління МВС. – 2010. – № 3(15). – С. 64 -70.

Носов Н. В. Преступные философы [Текст] / Н. В. Носов. – М. : ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007. – 320 с.

Бузольт Г. Очерк государственных и правовых греческих древностей [Текст] / Г. Бузольт. – Харьков : тип. А. Дарре, 1890. – 328 c.

Куле К. СМИ в Древней Греции. Сочинения, речи, разыскания, путешествия [Текст] / К. Куле // Новое литературное обозрение. – М., 2004. – 256 с.

Вар’ян О. О. Судова влада у Давній Греції як інститут формування особистості громадянина … / О. О. Вар’ян. – Запоріжжя, 2013 [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.istznu.org/page/ issues/36/varyan.pdf.

Аристотель. Политика. Сочинения: в 4-х т. [Текст] / Пер. с древнегреч. Н. В. Брагинской, М. Л. Гаспарова и др. – М. : Мысль, 1983. – Т. 4. – С. 375-644.

Конституція України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page3.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02. 06. 2016 № 1402-VIII [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page3.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VІ [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page15.

Турман Н. О. Специфіка здійснення судового розгляду за участю присяжних [Текст] / Н. О. Турман // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 73. – С. 522-527.

Чангулі Г. І. Суд присяжних – анахронізм чи необхідність? [Текст] / Г. І. Чангулі // Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол. Ю. С. Шемшученко (голова) і ін. Т. 9. Юридична наука радянської доби. – К.: Юридична книга, 2004. – 846 с.

Оверчук С. В. Становлення інституту присяжних в умовах набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України [Текст] / С. В. Оверчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». – Серія : «Право». – 2012. – № 2 (6). – С. 1-14.

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http: // reyestr.court. gov.ua/Review/37461777.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.