DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132832

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ НА ЯКІСТЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

В. М. Божко, М. В. Стрілець

Анотація


Статтю присвячено визначенню статусу органів самоорганізації населення як складової системи органів місцевого самоврядування в Україні. У статті проаналізовано закріплені на рівні законів та інших нормативно-правових актів зміст та обсяг повноважень органів самоорганізації населення щодо здійснення останніми контролю за якістю надання житлово-комунальних послуг.

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ НА ЯКІСТЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Статтю присвячено визначенню статусу органів самоорганізації населення як складової системи органів місцевого самоврядування в Україні. У статті проаналізовано закріплені на рівні законів та інших нормативно-правових актів зміст та обсяг повноважень органів самоорганізації населення щодо здійснення останніми контролю за якістю надання житлово-комунальних послуг.

органи місцевого самоврядування; органи самоорганізації населення; житлово-комунальні послуги; контроль; якість


Ключові слова


органи місцевого самоврядування; органи самоорганізації населення; житлово-комунальні послуги; контроль; якість

Повний текст:

PDF

Посилання


Про місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

Про органи самоорганізації населення [Текст]: Закон України від 11 липня 2001 року № 2625-III // Відомості Верховної Ради України. – 201. – № 48. – Ст. 254.

Бульба В. Аналіз діяльності органів самоорганізації населення в Україні [Текст] / В. Бульба, А. Меляков // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 1 (8). – С. 280–287.

Здіорук О. І. Можливості впливу органів самоорганізації населення на вирішення проблем місцевого розвитку / О. І. Здіорук // Національний інститут стратегічних досліджень. – 2008. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/monitor/Juli08/20.htm.

Кольцова Д. В. Органи самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування [Текст]: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 «Місцеве самоврядування» / Д. В. Кольцова; Донецький державний університет управління. – Донецьк, 2007. – 20 с.

Кравченко Т. А. Значення та роль органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування в Україні: функціональний підхід / Т. А. Кравченко // Теорія та практика державного управління. – 2015. – Вип. 1. – С. 159-164. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Tpdu_2015_1_27.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст]: підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін.; за ред. С. Г. Серьогіної. – 2-е вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с.

Про природні монополії [Текст]: Закон України від 20 квітня 2000 року № 1682-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 30. – Ст. 238.

Про житлово-комунальні послуги [Текст] : Закон України від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 1. – Ст. 1.

Про затвердження «Положення про громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства» : рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20 грудня 2016 року № 706 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://smr.gov.ua/images/706-20-12.doc.

Про призначення громадських інспекторів у сфері житлово-комунального господарства : розпорядження Голови Сумської міської ради від 26.06.2017 року № 226-Р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://smr.gov.ua/images/documents/Rozporiadgennia/2017/06/226-R-26-06.docx.

Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій [Текст]: Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року № 76 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 35. – Ст. 2158.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.