DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132839

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОТРИМАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

Н. В. Ільєва, Е. А. Крістєва

Анотація


Статтю присвячено питанням правового регулювання щодо дотримання нотаріальної таємниці в Україні. Аналізуючи питання щодо правового регулювання дотримання нотаріальної таємниці як принципу нотаріальної діяльності, зазначимо, що вказана проблематика набуває особливої значущості за умов реформування. Як зазначається у наукових джерелах, за умов кардинального реформування даний принцип повинен відображати не лише основні правила нормативної регламентації взаємовідносин між суб’єктами відповідної діяльності, але й усі прояви об’єктивної сутності такого управління.


Ключові слова


нотаріальна таємниця; нотаріальна діяльність; правове регулювання нотаріальної діяльності; принципи нотаріальної діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології [Текст] / Н. М. Пархоменко. – К. : Юридична думка, 2008. – 335 c.

Черданцев А. Ф. Правовое регулирование и конкретизация права [Текст] / А. Ф. Черданцев. – К. : Свердловск, 1974. – 21 с.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави [Текст]: Навчальний посібник / П. М. Рабінович. – К.: Атіка, 2001. – 176 с.

Марченко М. Н. Общая теория государства и права: академический курс в трех томах [Текст] / М. Н. Марченко. – М.: Норма, 2010. – 556 с.

. Римаренко Ю. І. Правове регулювання: Міжнародна поліцейська енциклопедія [Текст] / Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьев, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 752 с.

Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве [Текст] / А. В. Малько. – М.: Юристъ, 2004. – 85 с.

Алексеев С. С. Общая теория права [Текст] / С. С. Алексеев. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. – 576 с.

Комаров С. А. Общая теория государства и права [Текст] / С. А. Комаров.– СПб.: Питер, 2008. – 510 с.

Тарахонич Т. І. Правове регулювання та правовий вплив як юридичні категорії: співвідношення понять [Текст] / Т. І. Комаров. – К.: Часопис, 2009. – С. 10-21.

Конcтитуцiя Укpаїни: Закон України від 28. 06. 1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрана.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16. 01. 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15. – Назва з екрана.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05. 04. 2001 Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. – Назва з екрана.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13. 04. 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Назва з екрана.

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18. 03. 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. – Назва з екрана.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06. 07. 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. – Назва з екрана.

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06. 11. 1991 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 . – Назва з екрана.

Про нотаріат: Закон України від 02. 09. 1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/3425-12. – Назва з екрана.

Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3855-12. – Назва з екрана.

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Назва з екрана.

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13. 01. 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17. – Назва з екрана.

Правила професійної етики нотаріусів України: Наказ Міністерства юстиції України № 2104/5 від 04. 10. 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1730-13. – Назва з екрана.

Цвік М. В. Загальна теорія держави і права [Текст] / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, О. В. Петришин. – Х.: Право, 2002. – 432 с.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.