DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132841

СТРАХУВАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?

К. Ю. Кармазіна, М. Ю. Фурсова

Анотація


Статтю присвячено аналізу правового інституту страхування адвокатської діяльності в Україні. Посилаючись на зарубіжний досвід та євроінтеграційні прагнення нашої держави, автори підтримують ідею поступового запровадження обов’язку страхувати свою професійну діяльність для адвокатів, які практикують в Україні. За зразок пропонується взяти правила проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватних нотаріусів України.


Ключові слова


страхування; адвокатська діяльність; правова допомога; професійна помилка; відшкодування шкоди

Повний текст:

PDF

Посилання


Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства: Міжнародний документ від 01.10.1988 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_343.

Цивільний кодекс України [Текст] від 16.01.2003 № 435-IV // ВВР. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність [Текст]: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI // ВВР. – 2013. – № 27. – Ст. 282.

Про страхування [Текст]: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР // ВВР. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Документ від 27.06.2014 № 984_011 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 624 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 70. – Ст. 15.

Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з’їздом адвокатів України від 09 червня 2017 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2017- 06-09-pravila-2017_596f00dda53cd.pdf.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері надання правової допомоги: проект Закону України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://getup.ligazakon.ua/pro-pravovu-dopomogu

Балашова Л. В. Гражданско-правовое регулирование договора страхования профессиональной ответственности в российском законодательстве [Текст]: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Л. В. Балашова. – М., 2011. – 28 с.

Владимирова И. А. Особенности гражданско-правового регулирования оказания услуг адвокатом [Текст] : дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук по спец.: 12.00.03 / И. А. Владимирова ; Тверской государственный университет. – Тверь, 2006. – 202 с.

Задоя I. Страхування професійної відповідальності адвокатів: зарубіжний досвід та перспективи в Україні [Текст] / I. Задоя //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2014. – Вип. 4. – Т. 2. – С. 273–277.

Зейкан Я. П. Адвокат: навички професії [Текст] / Я. П. Зейкан // Адвокат. – 2007. – № 10. – С. 33-52.

Насадюк О. Страховка «від адвоката» і «на адвоката» [Текст] / О. Насадюк // Український адвокат. – 2008. – № 7-8. – С. 26-28.

Обловацька Н. О. Страхування професійної відповідальності адвокатів України [Текст] / Н. О. Обловацька //Адвокат. – 2010. – № 9 (120). – С. 26-30.

Проект моделі страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unba.org.ua/assets/uploads/news/post-relis/2015.05.18-roundtable-strahuvannyaproject-resume.pdf.

Фурсова М. Ю. Страхування адвокатської діяльності в Україні: сучасний стан [Текст] // Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі: збірка тез доповідей Всеукраїнській дистанційній конференції, присвяченій 20-річчю заснування економіко-правового факультету (27 квітня 2018 р., м. Одеса) / за заг. ред. Л. О. Корчевної, І. А. Дрішлюка. – Одеса: Фенікс, 2018. – С. 94-98.

Чекмарьова Л. Страхування професійної відповідальності адвоката [Текст] / Л. Чекмарьова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2015. – Вип. 3. – Т. 3. – С. 173‑178.

Шаров Г. К. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» о страховании риска ответственности адвоката [Текст] / Г. К. Шаров // Адвокат. – 2004. – № 12. – С. 21-27.

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Граціані-Вейсс проти Австрії» (Graziani-Weiss v. Austria) (Заява № 31950/06) від 18 жовтня 2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. menschenrechte.ac.at/orig/11_5/Graziani-Weiss.pdf.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.