DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132856

СПІРНІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНІ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

М. Ю. Веселов, А. А. Маммедова

Анотація


Статтю присвячено розгляду сучасного стану правового забезпечення питань відповідальності власників транспортних засобів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Виявлено та обґрунтовано недоліки такого регулювання та запропоновано варіант розв’язання спірної ситуації.


Ключові слова


адміністративна відповідальність; безпека дорожнього руху; власник транспортного засобу; правопорушення; транспортний засіб; фото-; відеофіксація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року [Текст]: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14.06.2017 р. № 481-р. // Офіційний вісник України. – 2017. – № 59. – Ст. 115.

Дорожньо-транспортнi пригоди (за звітний період) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017. URL: medtransvp. com.ua/wp.../Статистика-ДТП-за-2017-рік.xls (Дата звернення: 09.03.2018).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Багінського Артема Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 14-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху) від 22.12.2010 р. № 23-рп/2010: Справа № 1-34/2010. URL: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-10/conv (дата звернення: 09.03.2018).

Загальна теорія держави і права [Текст]: підруч. для студ. юрид. ВНЗ / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Х.: Право, 2009. – 584 с.

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського Суду з прав людини при здійсненні правосуддя [Текст] : наук.-метод. посіб. для суддів.; 2-е вид. випр., допов. К., 2015. – 208 с.

CDL-AD(2011)003rev. Report on the Rule of Law. Adopted by the Venice Commission at its 86th plenary session (Venice, 25-26 March 2011) on the basis of comments by Mr Pieter van Dijk, Ms Gret Haller, Mr Jeffrey Jowell, Mr Kaarlo Tuori. – 16 с.

Справа «Щокін проти України» (Заяви № 23759/03 та № 37943/06): Рішення Європейського Суду з прав людини від 14.10.2010 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_858 (дата звернення: 10.04.2018).

Ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва О. В. Бірса від 30.03.2018 р. у справі № 755/19041/17 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/73076150 (дата звернення: 10.04.2018)
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.