DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132857

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ

І. В. Іщенко

Анотація


Статтю присвячено визначенню особливостей застосування адміністративної відповідальності серед інших засобів ювенальної превенції. Сформульовано деякі пропозиції щодо удосконалення цього правового інституту.


Ключові слова


адміністративна відповідальність; дитина; поліція; ювенальна превенція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) [Текст]: навч. посіб. К.: Юринком Інтер, 2008. – 256 с.

Стрельченко О. Г. Адміністративно-правова характеристика адміністративної відповідальності неповнолітніх. Часопис Академії адвокатури України: [Електрон. видання]. 2012. – № 3 (16). – С. 1–5. URL: http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/284/305 (дата звернення: 25.04.2018).

Фрейманис Е. Е., Иванчикова Л. Д. Административная ответственность в аспекте защиты прав детей по законодательству Республики Беларусь и Латвии: опыт сравнительного правоведения. Выявление проблем правовой регламентации и осуществления сотрудниками органов внутренних дел отдельных мер административного принуждения [Текст] : сборн. статей / под общ. ред. А. В. Лубенкова. Могилев, Могилевский ин-т МВД, 2016. – С. 100–104.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss: Latvijas Republikas Likums pieņemts 07.12.1984 р. Attēlotā redakcija: 19.03.2018. URL: https://likumi.lv/doc.php?id=89648 (08.05.2018).

Ткаля О. Проблеми та перспективи адміністративного впливу, що застосовується до неповнолітніх [Текст]. Підприємництво, господарство і право. 2017. – № 8. – С. 125–129.

Чернецький О. Л. Правове регулювання адміністративної відповідальності неповнолітніх в Україні [Текст]: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. Х., 2008. – 22 с.

Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24.01.1995 р. № 20/95-ВР. Дата оновлення: 09.02.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/20/95- %D0%B2%D1%80 (дата звернення: 13.05.2017).
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.