DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132859

ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» І «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» В КАТЕГОРІАЛЬНОМУ АПАРАТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

О. І. Миколенко

Анотація


В статті розкривається процес еволюції категоріального апарату адміністративного права щодо понять «державне управління» та «публічне адміністрування». Дається критичний аналіз представлених в юридичній літературі сучасних підходів щодо визначення цих понять і сфер їх використання в науці адміністративного права. Пропонуються ймовірні шляхи вирішення цієї теоретичної проблеми.


Ключові слова


державне управління; публічне адміністрування; адміністративне право; категоріальний апарат; виконавча влада.

Повний текст:

PDF

Посилання


Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права [Текст] : монографія / О. І. Миколенко. – М. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.

Адміністративне право України [Текст]. Академічний курс : підручник у 2-х томах. Т. 1: Загальна частина / В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, І. П. Голосниченко [та ін.] ; відповід. ред. В. Б. Авер’янов. – К. : Юридична думка, 2004. – 584 с.

Бурило Ю. П. Організаційно-правові питання державного управління в інформаційній сфері [Текст]: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. П. Бурило ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – К., 2008. – 215 с.

Панова Н. С. Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в сучасній Україні [Текст]: дис. …канд. юрид. наук : 12.00.07 / Н. С. Панова ; Одеська національна юридична академія. – О., 2008. – 220 с.

Курс адміністративного права України [Текст] : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.] / за заг. ред. В. В. Коваленка. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.

Бодунов Є. Р. Публічне адміністрування іноземного інвестування в Україні [Текст]: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.07 / Є. Р. Бодунов ; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2013. – 207 с.

Савранчук Л. Л. Публічне адміністрування оформлення та видачі візових документів для в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну [Текст] : дис. …канд. юрид. наук: 12.00.07 / Л. Л. Савранчук ; Національна академія внутрішніх справ. – К., 2012. – 191 с.

Вітко А. Л. Публічне адміністрування у сфері забезпечення енергетичної безпеки [Текст]: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.07 / А. Л. Вітко ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х., 2018. – 207 с.

Якимець Ю. В. Публічне адміністрування сферою культури [Текст]: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ю. В. Якимець ; Національна академія внутрішніх справ. – К., 2012. – 228 с.

Мельник Р. С. Загальне адміністративне право [Текст] : підручник / Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.