DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132861

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

А. П. Пєров

Анотація


В статті досліджується періодизація формування державної служби України та особливості її адміністративно-правового регулювання в різні часи. Вивчення генезису походження державної служби з вдосконаленням її наукової періодизації хоча і піднімалась вченими України, але є мало вивченою. Пропонується оригінальний підхід до вдосконалення наукової періодизації державної служби в кількісному та суттєвому вимірах.


Ключові слова


державна служба; адміністративно-правове регулювання; історичні етапи розвитку державної служби; державний службовець.

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба [Текст] : підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. – К.; Одеса: НАДУ, 2012. – Т.1. – 372 с.

Оболенський О. Ю. Державна служба [Текст] : підручник / О. Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ, 2006. – 472 с.

Історія державної служби в Україні: у 5 т. / [О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін.; відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.]; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Т.1. – 544 с.; Т. 5. – Кн. 1. 1914-1991. – 824 с.

Баришніков В. М. Інститут державної служби. Проходження державної служби: [Навч.-метод.посіб.] / В. М. Баришніков – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 140 с.

Боговіс Є. В. Історико-правові аспекти становлення інституту державної служби України [Текст] // Науковий вісник Ужгородського Національного університету, 2017 р. Серія Право, випуск 43 том 2. – С. 33-37.

Пахомов І. М. Радянське адміністративне право: підручник / І. М. Пахомов. – Вид-во Львів. ун-ту, 1962. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pravo.vuzlib.org/ book_z1584_page_1.html.

Про державну службу: Закон України від 16 груд. 1993 р. № 3723. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12.

Про державну службу: Закон України від 17 листоп. 2011 р. № 4050-VI. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=3723-12.

Про державну службу [Текст] : Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII: Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016. – № 4. – Ст. 43.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.