DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132875

ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ПРИНЦИПІВ

Г. А. Терещук

Анотація


У статті проаналізовано сучасний принцип прозорості і відкритості діяльності органів публічної адміністрації в Україні – транспарентність. Розглянуто практичний досвід забезпечення транспарентності діяльності органів публічної адміністрації і розроблено комплексні напрямки щодо удосконалення механізмів прозорості й відкритості державних органів в реалізації публічної політики в Україні.


Ключові слова


принцип транспарентності; органи публічної адміністрації; прозорість; відкритість; робота з громадськістю; громадська експертиза; інформування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Романченко О. Транспарентність регуляторів фінансового ринку та розвиток ризику менеджменту у фінансових установах. URL: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/047.htm (дата звернення 02.03. 2018).

Hood C., Heald D., eds Transparency: the key to better governance?. 2006 (reprinted 2011), Proceedings of the British Academy (135). Oxford University Press Oxford, UK 231 р.

Пилаєва В. М. Наукові підходи щодо визначення принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади у вітчизняній науці адміністративного права [Текст] // Право і суспільство. 2016. – № 2. – Ч. 2. – С. 128–132.

Нисневич Ю. А. Открытость, прозрачность и подотчетность государственного управления [Текст] // Юридический вестник // Ю. А. Нисневич. 2015. – № 1(6). – Ч. 2. – С. 5

Пилаєва В. М. Адміністративно-правові засади забезпечення транспарентності в діяльності органів виконавчої влади в Україні [Текст]. – Дис… на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (08 – Право). – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2017. – 225 с.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 року зі змінами і доповненнями від 20.01.2018 року // // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення 05.03.2018 р.).

Нисневич Ю. А. Информация и власть [Текст] // Ю. А. Нисневич / М.: Мысль, 2000. – С. 45, 84.

Артамонов Г., Кристальный Б., Травкин Ю. Государственное управление развитием информатизации в США. Русский Гуманитарный Интернет-Университет, 2004. URL: http://www.i-u.ru/biblio/archive/ artamonov_gos/. (дата звернення 05.03.2018 р.).

Демократія участі в Україні. Стан реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства [Текст] / М. І. Ставнійчук та ін. Київ, 2015. – 170 с.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України: Закон України від 16.10.2012 № 5428-VI. URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5428-17 (дата звернення 11.03.2018 p.).

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання: публікація документів Державної Служби Статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/edrpoy/ukr/EDRPU_2016/ks_opfg/ ks_opfg_0 116.htm (дата звернення 12.03.2018 p.).

Пилаєва В. М., Реалізація принципу транспарентності діяльності органів виконавчої влади: європейський досвід [Текст] // В. М. Пилаєва / Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 6-1. – Том 3. – 2014. – С. 27.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.