DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132876

МІСЦЕ ОБМЕЖЕНЬ ТА ЛІМІТІВ У СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Я. В. Петруненко

Анотація


Стаття присвячена визначенню місця обмежень та лімітів у системі господарськоправових засобів державного регулювання економічних правовідносин. Визначено систему обмежень та лімітів, які дозволяється встановлювати у сфері господарської діяльності відповідно до національного законодавства. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок про механізм впливу лімітів та обмежень на забезпечення ефективного використання державних коштів.


Ключові слова


ліміти; обмеження; господарська діяльність; державні кошти; ефективне використання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України: Основний Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 462. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 436-15.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-III / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2001. № 7. Ст. 260. База даних «Законодавство України». URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 / Кабінет Міністрів України. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 17. Ст. 184. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 29. Ст. 377. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12.

Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон України від 17 липня 1997 р. № 468/97-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 44. Ст. 281. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/468/97-вр.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21 червня 2012 р. № 5007-VI / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2012. № 58. Ст. 2309. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/5007-17. 9. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 слів та словосполучень [Текст] / уклад. О. Єрошенко. Донецьк: Глорія Трейд, 2012. – 864 с.

Словник української мови: в 11 т. [Текст] / ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін. Т. 5: М-П / уклад.: В. М. Білоноженко, С. І. Головащук, В. Й. Горобець та ін.; ред. тому А. В. Лагутіна, К. В. Ленець. К.: Наук. думка, 1974. – 914 с.

Новий тлумачний словник сучасної української мови: [25 000 слів та словосполучень з дод. та доп.] / уклад і голов. ред. В. Т. Бусел. К., Ірпінь: Перун, 2009. – 1736 с.

Коломієць Я. Л. Про поняття обмежень у здійсненні виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників. [Текст]: Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 197. – Ч. 2. – С. 73-79.

Коломієць Я. Л. Правове регулювання обмежень у здійсненні виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників [Текст] : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. Х., – 2015. – 214 с.

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. № 3659-XII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 50. Ст. 472. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3659-12.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 461. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Тодоренко Ю. М., Кушніренко А. А. Система валютного регулювання зовнішньоекономічних операцій підприємств України. Економічні науки. Серія: Облік і фінанси [Текст]. 2013. Вип. 10 (4). – С. 284-288.

Щербатюк Н. В., Чичирко С. В. Методи кількісного обмеження в Україні [Текст]. Юридичний вісник. 2013. – № 3 (8). – С. 79-83.

Про державне регулювання цін на лікарські засоби: Постанова Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 р. № 862 / Кабінет Міністрів України. Офіційний вісник України. 2016. № 95. Ст. 3102. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/862-2016-п.

Про Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. № 135 / Кабінет Міністрів України. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/135-95-п.

Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2012. № 32. Ст. 1175. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Ямкова І. М. До питання про засоби державного регулювання господарської діяльності громадян в Україні [Текст]. Форум права.- 2011. – № 2. – С. 1068-1073.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.