DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132884

ПРО ПРИНЦИПИ ПРАВА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

К. А. Возняковська

Анотація


Статтю присвячено принципам права неспроможності банків. Виділено такі принципи, як захист прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання залучення коштів у банківську систему України, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків; принцип адміністративного управління процесами банкрутства банків; принцип відокремлення установчо-наглядових та управлінських функцій в праві банківського банкрутства, що основане на розмежуванні компетенції НБУ та Фонду гарантування вкладів; принцип пріоритету погашення вимог фізичних осіб та деякі інші.


Ключові слова


право неспроможності банків; принципи процедури банкрутства; банківська система; ліквідація банків.

Повний текст:

PDF

Посилання


Пригуза П. Д. Науково-практичний коментар Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції з 18 січня 2013 року (доктринальне тлумачення норм права неплатоспроможності та статей 1-21) [Текст] / Павло Дмитрович Пригуза, Альона Павлівна Пригуза. – Херсон : Видавництво «ТДС», 2013 . – 303 с.

Джунь В. В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: [Текст] Монографія. – Вид. друге, випр. і доп. – К., Юридическая практика, 2006. – 384 с.

Поляков Б. М. Законодавство України про банкрутство: теорія та практика його застосування [Текст]. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка «, 2005. – 240 с.

Козирєва В. П. Принципи правового регулювання неплатоспроможності та банкрутства [Текст] / В. П. Козирєва // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2008. – № 3. - С. 34-39.

Радзивілюк В. В. Метод, принципи та функції права банкрутства (неспроможності) [Текст] / В. В. Радзивілюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – вип. 82. – С. 23– 25.

Радзивілюк В. В. Теоретичні проблеми запобігання банкрутству (неспроможності) [Текст] : автореферат. дис. ... д-ра юрид. наук, спец.: 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право / Радзивілюк В. В. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2014. – 31 с.

Явич Л. С. О принципе научности в работе советского государственного аппарата [Текст] / Л. С. Явич // Правоведение. – 1967. – № 2. – С. 64.

Бержель Ж-Л. Общая теория права [Текст] / Под общ. ред. В. И. Даниленко / Пер. с фр. – М.: Издат. дом NOTA BENE, 2000. – 576 с.

Беляневич О. А. Про принципи господарського процесуального права (матеріали до лекції на семінарі для суддів господарських судів) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://commerciallaw.com.ua/attachments/160_Belyanevich%20O.A%20-%20Pro%20pryncypy%20gospodarskogo%20protsesualnogo%20 prava.pdf.

Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения) [Текст]: Пер. с чешск. – М.: Юрид. лит., 1989. – 448 с.

Колодій А. М. Принципи права: генеза, поняття, класифікація та реалізація [Текст] / А. М. Колодій // Альманах права. – 2012. – Вип. 3. – С. 42-46.

Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : монографія / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко та ін.] ; за ред. Ю. М. Оборотова. – Одеса : Фенікс, 2012. – 492 с.

Кириченко О. А., Гіленко І. В., Роголь С., Сиротян С. В., Нємой О. Банківський менеджмент : Навчальний посібник / К.: Знання-Прес, 2002. – 438 c. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info-library. com.ua/books-text-2043.html.

Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficulty: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION : 2014/C 249/01 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ENG.

Commission communication on the return to viability and the assessment of restructuring measures in the financial sector in the current crisis under the State aid rules: 2009/C 195/04 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52009XC0819%2803%29.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.