DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132886

ДОТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Ю. А. Турлова

Анотація


В статті проаналізовано сутність принципу змагальності у цивільному судочинстві в умовах законодавчих змін, його дотримання прокурором при здійсненні ним захисту інтересів держави у суді на прикладі цивільного судочинства.


Ключові слова


принцип; змагальність; прокурор; цивільне судочинство; захист.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 02.06.2016. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР/page (дата звернення: 12.02.2018).

Конституція України. Науково-практичний коментар [Текст] / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2011. 1128 с.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII. Дата оновлення: 15.12.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/2147-19 (дата звернення: 12.02.2018).

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. Дата оновлення: 07.12.2017. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 12.02.2018).

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. Дата оновлення: 03.10.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення: 12.02.2018).

Тимченко Г. П. Принципи цивільного та адміністративного судочинства в Україні: проблеми теорії і практики [Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2012. 412 с.

Міліціанов Р. В. Змагальність сторін як основна конституційна засада судочинства [Текст]. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Ужгород, 2015. Вип. 30, т.1. С. 85-88.

Курс цивільного процесу [Текст] : підручник / В. В. Комаров та ін.; Нац. ун-т «Юридическая академія України імені Ярослава Мудрого» ; за ред. В. В. Комарова. Харків: Право, 2011. 1352 с.

Баулин О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел [Текст]. Москва: ОАО Издательский дом «Городец», 2004. 272 с.

Воронов А. Ф. Принципы гражданского процесса: настоящее, прошлое, будущее [Текст]. Москва: ОАО Издательский дом «Городец», 2009. 494 с.

Ямненко Т. М. Огляд джерельної бази дослідження питань, пов’язаних зі зловживанням правом [Текст]. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Ужгород, 2015. Вип. 32, т. 3. С. 80-83.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. Дата оновлення: 16.10.2012. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (дата звернення: 20.02.2018).

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського Суду з прав людини при здійсненні правосуддя [Текст]: науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. Київ, 2015. 208 с.

Тимченко Г. П. Зміст змагальності у сучасному цивільному процесі [Текст]. Право України. 2005. № 5. С. 111-114.

Европейский Суд по правам человека. Дело «Суоминен (Suominen) проти Финляндии» (Жалоба № 37801/ 97). Постановление, Страсбург. 1 июля 2003 г. 12 c. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864 c99c46598282c2257b4c0037c014/ac7e4fdea1043c2ac22580f8003e2afa/$FILE/%D0%A1%D1%83%D0%BE %D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%20 %D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97.pdf.

Постанова Апеляційного суду Одеської області від 24 січня 2018 р., судова справа № 22-ц/785/1078/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71870985# (дата звернення: 26.03.2018).

Постанова Апеляційного суду Київської області від 19 березня 2018 р., судова справа № 369/473/15-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72981944# (дата звернення: 12.04.2018).

Рішення Обухівського районного суду Київської області від 22 грудня 2017 р., судова справа № 372/390/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71446885# (дата звернення: 27.03.2018).

Рішення Обухівського районного суду Київської області від 15 лютого 2018 р., судова справа № 372/378/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72363483# (дата звернення: 28.03.2018).

Рішення Вишгородського районного суду Київської області від 2 квітня 2018 р., судова справа № 363/1597/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73713744# (дата звернення: 14.05.2018).
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.