DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149508

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД САЙТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ

Н. Г. Іванова, Т. В. Пахалкова-Соіч

Анотація


У статті подано аналіз та розкрито лінгводидактичний потенціал французького сайту www.vie-publique.fr, розглянуто особливості його використання для навчання іноземної мови та формування франкомовної професійної комунікативної компетентності студентів- юристів.

Ключові слова


професійно-орієнтований інформаційний сайт; комунікативна компетенція; професійно-орієнтована лінгводидактика; творче самовираження; професійний аспект;

Повний текст:

PDF

Посилання


Бігич О. Б. Освітній сайт як засіб формування у студентів-філологів компетентності в іспаномовному аудіюванні / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2015. – № 2. – С. 50-54.

Бігич О. Б., Солом'янюк Т. В. Аналітичний огляд освітніх сайтів для навчання угорської мови / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2016. – № 3. – С. 42-46 або електронний ресурс з режимом доступу http://fl.knlu.edu.ua/article/view/135496/132365.

Бігич О. Б. Особливості організації професійно орієнтованого навчання аудіювання майбутніх учителів іспанської мови з використанням освітнього сайту / О. Б. Бігич // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство) – Вип. 136. – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2015. – С. 377–383.

Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика: Учебное пособие / Марина Анатольевна Бовтенко. – М. : Флінта: Наука, 2005. – 216 с.: ил.

Заволока С. І. Впровадження новітніх технологій у процес навчання іноземної мови (на прикладі французької мови) // Наука і освіта. – 2016. – № 4. – С. 65-69.

Захарова І. Г. Інформаційні технології в освіті: Навчальний посіб. для студ. вищ. учбових закладів / І. Г. Захарова. – М.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 192 с.

Живанова В. А. Приойми стимулювання пізнавального інтересу студентів у процесі навчання у вищому навчальному закладі. ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 1. - 2012. - С. 94-97. - Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2012-1/04-psy-Zhyvanova.pdf.

Іванова Н. Г. Методичні вказівки з розвитку навичок читання текстів за фахом у студентів І курсу економіко-правового факультету (на матеріалі французької мови) спеціальність – Правознавство. І частина. - Одеса : ОНУ, 2008. - 45 с.

Іванова Н. Г. Методичні вказівки з розвитку навичок читання текстів за фахом у студентів І курсу економіко-правового факультету (на матеріалі французької мови) спеціальність – Правознавство. ІI частина. - Одеса : ОНУ, 2008. - 32 с.

Иванова Н. Г. Вопросы отбора текстов и создания учебного пособия для студентов-иностранцев (юридический профиль). / Н. Г. Иванова, Т. В. Пахалкова-Соич // Международное образование и сотрудничество. – 2015. – Т. 2. – С. 13–16.

Майєр Н. В. Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. В. Майєр. – К., 2011. – 21 с.

Морозова Л. Ю. Обеспечение целостности развития личности в образовательном пространстве ХХІ века: сочетание дистанционных и традиционных методов обучения РКИ. / Л. Ю. Морозова, Т. В. Пахалкова-Соич // Преподавание русского языка как иностранного в ВУЗЕ: традиции, новации и перспективы. – 2016. – С. 249–256.

Морська Л. І. Теоретико-методичні розробки та застосування комп’ютерного педагогічного тесту. Монографія. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – 160 с.

Пахалкова-Соич Т. В. Комплексное использование интерактивных и традиционных методов обучения РКИ в образовательном пространстве. / Т. В. Пахалкова-Соич, Л. Ю. Морозова // Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы XXI века. – 2016. – С. 230–236.

Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебной деятельности / Г. И. Щукина. – М: Просвещение, 1979. – 190 с.

Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. – Didier, 2000. – 190 p.

Coleman James A.. L’Évolution du métier d’enseignant de langue de spécialité – une perspective internationale //Cahiers de l’APLIUT. – Vol. XXVII. – N° 2. – 2008. – P. 22-39. – [En ligne] – Référence électronique : URL : http://journals.openedition.org/ apliut/3190 ; mis en ligne le 26 mai 2014. – Назва з екрана.

O’Connell Anne-Marie. Approche pédagogique de la FASP : Erin Brockovich et la « class action » aux États-Unis // Cahiers de l’APLIUT. – Vol. XXX. – N° 2. – 2011. – P. 129-137. – [En ligne] – Référence électronique: URL : http://journals.openedition.org/apliut/892 ; mis en ligne le 15 juin 2012. – Назва з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.