ПРИНЦИПИ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В. М. Тернавська Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149511

Ключові слова:

національна правова система, правова політика, принципи права, принципи правової політики, удосконалення права, правове регулювання,

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правової природи юридичної категорії «правова по­літика». Представлено авторське визначення поняття правової політики. Аналізується ме­тодологічне значення нової категорії «принципи правової політики» для юридичної науки. Розглядаються різні інтерпретації поняття принципів правової політики, співвідношення категорій «принципи правової політики» та «ознаки правової політики», «цілі правової політики». Запропоновано класифікацію принципів правової політики.

Посилання

Тацій В. Я. Проблеми формування правової політики в Україні. Вісник Академії правових наук України. 1994. № 2. С. 3-13.

Правовая политика и правовая реформа в современной России (обзор материалов «круглого стола»). Государство и право. 2009. № 4. С. 100-107.

Муромцев С. А. Определение и основное разделение права. 2-е изд., доп. Санкт- Петербург: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004. 223 с.

Колодій А. М. Принципи права: ґенеза, поняття, класифікація та реалізація. С. 42-46. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63807/08- Kolodiy.pdf?sequence=1.

Исаков Н. В. Правовая политика современной России: проблемы теории и практики : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01. Ростов-на-Дону, 2004. 459 с.

Малько А. В., Затонский В. А. Правовая политика: основы теории и практики: учеб¬но-методический комплекс. Москва : Проспект, 2015. 352 с.

Зайчук О. В. Принципи права в контексті розвитку загальної теорії держави і права. С. 22-28. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63854/04- Zaychuk.pdf?sequence=1.

Козюбра М. Принципи права: методологічні підходи до розуміння природи та класифікації в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій. Право України. 2017. № 11. С. 142-164.

Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева – 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юристъ, 2003. 520 с.

Матузов Н. И. Актуальные проблемы российской правовой политики. Государство и право. 2001. № 10. С. 5-12.

Титенко Ю. А. Принципы, виды и механизм реализации российской правовой политики: общетеоретический аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Тамбов, 2007. 24 с.

Малишев Б. В. Правові явища зі сфери належного та зі сфери сущого (теоретико-правовий аналіз). Право і громадянське суспільство. № 2. 2013. С. 62-73. URL: http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-3-2013/item/103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-15

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА