DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149512

КОЛЕКТИВНІ СУБ’ЄКТИ ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД СУБ’ЄКТІВ ПРАВА

О. В. Соіч

Анотація


Статтю присвячено обговоренню специфіки сутності, ознак та правової природи ко­лективних суб’єктів права. Проведено огляд сучасного стану наукових досліджень у цій сфері. Встановлено, що у загальнотеоретичній площині дана проблематика не знайшла належного наукового розроблення. Визначено специфічні ознаки колективних суб’єктів як суб’єктів публічного права. Розглянуто елементи нормативно-правового регулювання деяких колективних суб’єктів публічного права.


Ключові слова


колективний суб’єкт права; юридична особа; правове регулювання; структура суб’єктів права; публічне право;

Повний текст:

PDF

Посилання


Про громадські об’єднання: Закон України № 4572-VI від 22.03.2012 р. : станом на 23.03.2017 р. // Верховна Рада України : [сайт] / Законодавство України. – 2017. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 (09.07.2017). – Назва з екрана.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України № 794-VІІ від 27.02.2014 р. : станом на 21.02.2017 р. // Верховна Рада України : [сайт] / Законодавство України. – 2017. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-18 (09.07.2017). – Назва з екрана.

Про комітети Верховної Ради України: Закон України № 2790-ХІІ від 17.11.1992 р. : станом на 06.12.2016 р. // Верховна Рада України : [сайт] / Законодавство України. – 2016. – Режим доступу: http://http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2790-12 (09.07.2017). – Назва з екрана.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР від 04.06.2017 р. : станом на 09.02.2017 р. // Верховна Рада України : [сайт] / Законодавство України. – 2017. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97- вр (09.07.2017). – Назва з екрана.

Про політичні партії в Україні: Закон України № 1540-19 від 26.11.2016 р. : станом на 06.10.2016 р. // Верховна Рада України : [сайт] / Законодавство України. – 2016. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2365-14 (09.07.2017). – Назва з екрана.

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України № 1861-VI від 10.02.2010 р. : станом на 21.12.2016 р. // Верховна Рада України : [сайт] / Законодавство України. – 2016. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 (09.07.2017). – Назва з екрана.

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України № 1971-19 від 16.04.2017 р. : станом на 22.03.2017 р. // Верховна Рада України : [сайт] / Законодавство України. – 2017. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93-15 (09.07.2017). – Назва з екрана.

Кафарський В. І. Конституційно-правове регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.02 / В. І. Кафарський ; Національна академія наук України ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : [б.в.], 2010. – 41 с.

Козодой Л. М. Конституційно-правовий статус суб’єктів виборчого процесу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Л. М. Козодой ; Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ : [б.в.], 2006. – 20 с.

Паращевіна О. А. Деякі проблеми класифікації колективних суб’єктів права // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – № 62. – С. 651-658.

Про утворення Офісу реформ: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 768 // Верховна Рада України : [сайт] / Законодавство України. – 2016. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/768-2016-п (09.07.2017). – Назва з екрана.

Санжарук Т. О. Правовий статус як властивість індивідуального суб’єкта права та компетенція як властивість колективного суб’єкта права // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – № 25. – С. 122-128.

Фролов Ю. М. Вищі навчальні заклади України у системі колективних суб'єктів адміністративного права : монографія / Ю. М. Фролов. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ : НікаНова, 2014. - 431 с.

Яворський В. Д. Суб’єкти виборчого права України: поняття, ознаки та їх види // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2002. – № 4. – С. 45-50.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.