DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149516

ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

С. М. Клімова

Анотація


У статті висвітлено окремі напрямки оптимізації інформаційно-правового забезпечення управління публічними фінансами. Доводиться необхідність у створенні єдиного інформаційного простору системи управління публічними фінансами. З’ясовано, що інформатизація в галузі управління публічними фінансами має два аспекти: інформатизація передбачає сукупність дій та процесів для задоволення інформаційних потреб держави та суб’єктів управління публічними фінансами щодо публічних фінансів; здійснюється за допомогою засобів і систем автоматизованого оброблення та передачі даних.


Ключові слова


публічні фінанси; публічне управління; інформаційно-правові відносини; управління публічними фінансами;

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Філософсько-соціологічні аспекти сучасного інформаційного суспільства : монографія / М-во освіти і науки України, Харків. ін-т фінансів ; за заг. ред. О. Ю. Панфілова. – Х. : Данилко Н. С., 2017. – 388 с.

Настюк В. Я. Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення : монографія / В. Я. Настюк, В. В. Бєлєвцева ; НДІ інформатики і права НАПрН України. – К. : Право України ; Х. : Право, 2013. – 128 с.

Костецька Т. А. Інформаційне право України : навч. посіб. / Т. А. Костецька. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 170 с.

Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР // ВВР України. – 1998. – № 27/28. – Ст. 181.

Біленська Д. О. Адміністративно-правове регулювання інформаційних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Д. О. Біленська ; наук. кер. В. М. Гаращук ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : [б. в.], 2016. – 20 с.

Коваленко Л. П. Об’єкт інформаційних правовідносин / Л. П. Коваленко // Право і безпека. – 2012. – № 5 (49). – С. 78–83.

Про відкритість використання публічних коштів : Закон України від 11.02.2015 р. № 183-VIII // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 18. – Ст. 476.

Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII // ВВР України. – 2016. – № 9. – Ст. 89.

Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI // ВВР України. – 2013. – № 24. – Ст. 243.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.1999 р. № 1105-XIV. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1105-14.

Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування : Постанова Пенсійного фонду України від 18.06.2014 р. № 10-1 // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 57. – 1568.

Про Положення про Державну фіскальну службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 236 // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 55. – Ст. 1507.

Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 299 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 40. – Ст. 1217.

Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів : наказ М-ва фінансів України від 22.12.2011 р. № 1691 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 6. – Ст. 228.

Пивоваров К. В. Удосконалення системи контролю в державному управлінні в Україні : дис. … д-ра наук з держ. упр. ; 25.00.02 – механізми державного управління / К. В. Пивоваров ; Акад. муніцип. управління. – К. : [б. в.], 2017. – 546 с.

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 310-р // Офіційний вісник України. – 2018. – № 41. – Ст. 1458.

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124. – Заголовок з екрана.

Мороз Н. С. Адміністративно-правове забезпечення державного контролю у сфері інформатизації : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право / Н. С. Мороз ; наук. кер. Н. П. Бортник ; Ін-т права ім. князя Володимира Великого Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : [б. в.], 2016. – 207 с.

Логінов О. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / О. В. Логінов ; кер. В. Ф. Захаров ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2005. – 22 с.

Шаповал Р. В. Вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України / Р. В. Шаповал, В. О. Клочко // Наше право. – 2014. – № 6. – C. 5–9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.