DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149517

ПОДАТКОВА ПІЛЬГА ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ

Я. В. Петруненко

Анотація


Стаття присвячена проведенню порівняльно-правового аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду надання податкових пільг суб’єктам господарювання. Визначено та охарактеризовано види податкових пільг, які можуть надаватися суб’єктам господарювання в Україні та в зарубіжних країнах; проаналізовано особливості надання окремих видів податкових пільг за законодавством України та зарубіжних держав. На підставі досвіду деяких зарубіжних країн розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства України, яке регулює порядок та умови надання податкових пільг суб’єктам господарювання.

Ключові слова


податкова пільга; господарська діяльність; порівняльно-правовий аналіз; зарубіжний досвід;

Повний текст:

PDF

Посилання


Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2010. № 92. Том 1. Ст. 3248. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 462. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Historical development and present Law of the federal tax exemption for charities and other tax-exempt organizations. Prepared by the Staff of the Joint committee on taxation. April 19, 2005. 249 р. URL: http://www.jct.gov/x-29-05.pdf

Довідник № 83/2 інших податкових пільг станом на 01 липня 2017 р.: Довідник Державної фіскальної служби України від 03 липня 2017 р. № 83/2. URL: http:// www.visnuk.com.ua/uk/directory/100005212-dovidnik-no-83-2-inshikh-podatkovikh-pilg-stanom-na-01-07-2017.

Про визначення мікро-, малих та середніх підприємств: Рекомендація Європейської Комісії від 6 травня 2003 р. № 2003/361/ЄС. URL: http://old.minjust.gov.ua/45877.

Поліщук Г. О. Державна підтримка розвитку малого підприємництва: вітчизняний та зарубіжний досвід. Актуальні проблеми державного управління. 2017. № 1(51). С. 146-154.

Мельник В. М., Кощук Т. В. Сучасна податкова політика у країнах ЄС-15. Економіка України. 2012. № 6. С. 73-85.

Шевчук В. О., Римарська Р. Ю. Гармонізація податкового законодавства у країнах Європейського Союзу: досвід для України. Стратегічні пріоритети. 2008. № 3(8). С. 100-111.

Хьольцлер Х., Лібанова Е., Єфименко Т., Котляревський Я., Таран С., Черніков Д., Деревянкін В., Стюарт Ю. Звіт про результати дослідження державної підтримки суб’єктів господарювання в Україні. К., 2015. 211 с. URL: http://www.amc.gov.ua/ amku/doccatalog/document?id=120932&schema=main.

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13 жовтня 1992 р. № 2673-XII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 50. Ст. 676. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-12.

Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту: Закон України від 23 березня 2000 р. № 1607-ІІІ / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 26. Ст. 208. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1607-14.

Про спеціальну економічну зону «Закарпаття»: Закон України від 22 березня 2001 р. № 2322-III / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 23. Ст. 111. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2322-14.

Ліллемяе О. Е. Господарсько-правове забезпечення державної допомоги суб’єктам господарювання: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. К., 2016. 201 с.

Miguel L. Borrego P. State Aid Law and Taxation. Bocconi Legal Papers. 2016. Vol. 9. Р. 97-154.

Дефіцит держбюджету в 2016 році зріс до 70 мільярдів. Економічна правда. 2017. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2017/01/27/619010.

Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон України від 21 грудня 2016 р. № 1801-VIII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 3. Ст. 31. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1801-19.

Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України від 07 грудня 2017 р. № 2246-VIII / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2018. № 2. Ст. 48. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19.

Проект Закону про Державний бюджет України на 2019 рік. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64598.

Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 р. № 142-р / Кабінет Міністрів України. Офіційний вісник України. 2017. № 23. Ст. 659. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/142-2017-р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.