DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149576

ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОДЕКСУ УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА ВИМОГАМ ДО КОДИФІКАЦІЇ ТА СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Т. В. Степанова

Анотація


У статті проаналізовано питання відповідності Кодексу України з процедур банкрутства, прийнятого Верховною Радою України 18.10.2018 р., вимогам до кодифікації і стану економіки України. Проаналізовано підстави й аргументовано визнання конкурсного права підгалуззю господарського процесуального права. Обґрунтовано доцільність кодифікації конкурсного права. Проаналізовано низку дискусійних новел (наприклад, виключення мінімальних обов'язкових умов для відкриття справи про банкрутство, впровадження процедури банкрутства фізичної особи). Запропоновано здійснити апробацію новел Кодексу в модельному суді.

Ключові слова


конкурсне право; банкрутство; відновлення платоспроможності; кодифікація; Кодекс України з процедур банкрутства;

Повний текст:

PDF

Посилання


Кодекс України з процедур банкрутства [Електронний ресурс]: Проект Закону України № 8060 від 26.02.2018 р. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=63518. – Назва з екрана.

Про внесення змін до Закону України «Про банкрутство»: Закон України № 784- XIV від 30.06.1999 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378.

Ющик О. І. Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність) / І.О. Ющик. – К. : Оріяни, 2002. – 112 с.

Олійник А. Ю. Теорія держави і права: Навч. посібник / А. Ю. Олійник, С. Д. Гусарєв, О. Л. Слюсаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 373 с.

Теория государства и права: учебник / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев; под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2011. – 743 с.

Стасюк Т. Д. Розробка Кодексу України з процедур банкрутства, як підстава для виокремлення галузі конкурсного права / Т. Д. Стасюк // Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 74-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (25–27 квітня 2018 р., м. Одеса) / ред. кол.; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2018. – С. 431-434.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / О. Ф. Скакун. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.

Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 34-35. – Ст. 458.

Ведення бізнесу 2018 [Електронний ресурс]: Дослідження Світового банку («Doing Business 2018»). – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/data/ exploreeconomies/ukraine#resolving-insolvency. – Назва з екрана.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Електронний ресурс]: Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII (редакція станом на 18.10.2018 р.). – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/ print. – Назва з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.