DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149577

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Н. Л. Ященко

Анотація


У статті проаналізовано легальне поняття ДПП як співпрацю між державним та приватним партнерами на основі договору, яке відповідає закріпленим ознакам – передача об'єкта в управління приватному партнеру, також передача йому ризиків, довготривалість відносин, а також інвестування проекту приватним партнером. Автором були вивчені позиції як вчених, так і практиків, та була виявлена необхідність доопрацювання поняття і ознак ДПП, а саме: по-перше, доповнити розуміння ДПП як соціально значущого інституту, по-друге, звернути увагу на адресний характер ДПП, а також, по-третє, необхідність захисту прав приватного партнера в управлінні ризиками.

Ключові слова


державно-приватне партнерство; публічно-приватне партнерство; адресність; довготривалість відносин ДПП; концесія;

Повний текст:

PDF

Посилання


Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

Михеев В. А. Государственно-частное партнерство в реализации приоритетных национальных проектов URL: www.c-society.ru/wind.php.

Данилишин Б. М. Аналіз регуляторного впливу при впровадженні Закону України "Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні" // Департамент інвестиційної та інноваційної діяльності – URL: www.me.gov.ua/control/ uk/publish/article/system.

О. М. Полякова. Державно-приватне партнерство в Україні: проблеми становлення // Научно-технический сборник № 87/ - С. 317-322 – URL: file:///C:/ Users/3154~1/AppData/Local/Temp/1726-3445-1-SM.pdf.

Варнавский В. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления URL: www.strana-oz.ru/?numid=21&article=988.

Данасарова С. Д. Институт частно-государственного партнерства: становление и развитие в России: Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Восточно-Сибирский гос. технологич. ун-т. – Улан-Удэ, 2007. – 24 с.

Перспективы развития государственно-частного партнерства в Украине. Заседание «Юридического пресс-клуба» URL: www.press-club/org.ua/index.php?option/.

Hodge G. A., Greve C. Public Private Partnership: An International Performance Review //Public Administration Review, Vol.67, № 3, 2007. - pp. 545-558.

Van Ham H., Koppenjan J. Building Public Private Partnerships: Assessing and Managing Risks in Port Development // Public Management Review, Vol.4, №1, 2001. – pp. 593-616.

Building Better Partnerships: Executive Summary - London: IPPR, Commission on UK Public Private Partnerships, 2001. URL: www.ippr.org/uploadedFiles/.../BBP%20 Exec%20TG%20Edit.pdf.

Blondal J. R. International Experience Using Outsourcing, Public Private Partnerships and Vouchers. - Arlington VA: IMB Centre for the Business of Government, 2005. – 48 р.

Working Together for a Change: Government, Business and Civil Partnerships for Poverty Reduction in Latin America and the Caribbean. - Washington, D.C.: The World Bank, 1999. – 176 р.

Greve C. Public-Private Partnerships in Scandinavia //International Public Management Review, Vol. 4, №2, 2003. - pp.59-69.

Пильтяй О. В. Сучасні концепції та підходи до визначення державно-приватного партнерства / О. В. Пильтяй. // Економіка. Управління. Інновації. - 2011. - № 2. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2011_2_40.

Варнавський В. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы теории и практики / В. Варнавський. // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 9. – С. 41–50.

Sharma M. Public-Private Partnership / M. Sharma, A. Bindal. // International Journal of Research (IJR). – 2014. – С. 1270–1274.

Канова О. А. Основні аспекти державно-приватного партнерства / О. А. Канова // Управління розвитком. – 2011. – № 21 (118). – С. 147-150.

Павлюк К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально- економічному розвитку держави / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк // Наукові праці КНТУ. – 2010. – № 17. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/npkntu_e/2010_17/ stat_17/02.pdf.

Біла І. С. Особливості державно - приватного партнерства в сучасних умовах в Україні / І. С. Біла // УДК 338.242:334. - ст. 10 URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/5155/1/2.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.