DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149580

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

В. А. Завертнева-Ярошенко, М. М. Ячменська

Анотація


Статтю присвячено аналізові основних проблем захисту комерційної таємниці в Україні. Досліджено історію виникнення інституту комерційної таємниці в законодавстві України, встановлено основні ознаки комерційної таємниці на основі аналізу національного, зарубіжного законодавства та доктринальних поглядів вчених. Здійснено аналіз судової практики та виявлено проблемні аспекти захисту комерційної таємниці, запропоновано шляхи їх подолання. Здійснено порівняльний аналіз законодавства України та іноземних держав в частині укладення договору про неконкуренцію.


Ключові слова


комерційна таємниця; конфіденційна інформація; об’єкт інтелектуальної власності; договір про нерозголошення комерційної таємниці; договір про неконкуренцію;

Повний текст:

PDF

Посилання


Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года/ [Изд. Н. С. Таганцевым]. – [5-е изд., допол.]. – СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1886. – 714 с.

Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права : учебник для вузов [Текст] / Г. Ф. Шершеневич; сост. В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 335 с. — (Серия : Авторский учебник) https://biblio-online.ru/viewer/DD5B265F-A6AF-4A1E-A173- CE33D32ABE85/uchebnik-torgovogo-prava#page/80. – Назва з екрана.

Таганцев Н. С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. : С мотивами, извлеченными из изъяснительной записки редакционной комиссии представления Мин. Юстиции в Государственном Совете и журналов – особого совещания, особого присутствия департаментов и общего собрания Государственного Совета [Текст] / Н. С. Таганцев. – СПб: Издание Н. С. Таганцев, 1904. – 1124 с.

Економічний словник [Текст] / Під ред. П. І. Багрія, С. І. Дорогунцова. – К., 1973. – 622 с.

Порівняльне патентне право і захист комерційної таємниці / Уклад. О. Я. Трагнюк – Х.: 2010. – 214 с. [Електронний ресурс]: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/ rab_ctrl.htm. – Назва з екрана.

Про підприємства в СРСР [Електронний ресурс]: Закон від 04.06.1990 № 1529-I. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1529400-90. – Назва з екрана.

Угода про торговельні відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки [Електронний ресурс]: Міжнародний документ від 06.05.1992, 23.06.1992. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_008. – Назва з екрана.

Цивільний кодекс Української РСР [Електронний ресурс]: Кодекс від 18.07.1963 № 1540-VI. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06. – Назва з екрана.

Конституція України [Електронний ресурс]: Закон від 28.06.1996 № 254к/96- ВР. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80. – Назва з екрана.

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. – Назва з екрана.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: Міжнародний документ від 15.04.1994. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/981_018. – Назва з екрана.

Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс від 16.01.2003 № 436- IV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. – Назва з екрана.

Носік Ю. В. Юридична природа прав на комерційну таємницю в Україні [Текст] / Ю. В. Носік // Право України. – 2006. – № 3. – С. 126.

Рішення Апеляційного суду м. Києва у справі № 22-ц/796/7613/2014 від 2 липня 2014 року [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/39532764. – Назва з екрана.

Попова Н. О. Поняття комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності в законодавстві України / Н. О. Попова // Форум права. – 2014. – № 2. – С. 368.

Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 № 611. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF. – Назва з екрана.

Рішення Апеляційного суду Тернопільської області у справі № 607/15108/13-к від 20 вересня 2013 року [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/33631185. – Назва з екрана.

Про захист від недобросовісної конкуренції [Електронний ресурс]: Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР.–Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96- %D0%B2%D1%80. – Назва з екрана.

Рішення Господарського суду Волинської області у справі № 903/1027/16 від 21 березня 2017 року [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov. ua/Review/65229648. – Назва з екрана.

Рішення Апеляційного суду м. Києва у справі за № 22ц/2690/4366/2012 від 17 квітня 2012 року [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/22612004. – Назва з екрана.

Рішення Голосіївського районного суду м. Києва у справі за № 752/3471/14-ц від 19 травня 2014 року [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov. ua/Review/38719971. – Назва з екрана.

Про комерційну таємницю: Закон Молдавії № 171 - XIII від 6 липня 1994 р. Monitorul Oficial від 10.11.94 р., № 13, [Електронний ресурс]: http://ndipzir.org.ua/wp-content/ uploads/2018/04/Vapniarchuk.pdf. – Назва з екрана.

Рим О. М. Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах: дис….канд. юрид. наук: 12.00.05 / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2008.

Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII . – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08. – Назва з екрана.

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV. – Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. – Назва з екрана.

Легашова Е. С. Соглашения о неконкуренции с работниками: английский опыт и российская действительность / Е. С. Легашова, А. Р. Муксинов. – Закон: издательская группа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://epam.ru/articles/rus/Legashova_ Muksinov_Zakon_04-2010.pdf (дата обращения: 24.10.2014). – Загл. с экрана. – Назва з екрана.

Рим О. М. Деякі аспекти захисту прав роботодавця на комерційну таємницю [Електронний ресурс] Режим доступу: file:///C:/Users/merye/Downloads/Unzap_2009_2_24%20 (1).pdf. – Назва з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.