DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.38.204125

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. В. Ільєва, Е. А. Крістєва

Анотація


Статтю присвячено питанням міжнародного досвіду здійснення нотаріальної діяльності та його адаптації до вітчизняної системи нотаріату. Необхідність всебічного вивчення особливостей міжнародного досвіду здійснення нотаріальної діяльності обумовлюється системним реформуванням зазначеного інституту в умовах сьогодення. Безумовно, проблема єдиного нотаріату є наразі вкрай  актуальною, оскільки світовий досвід країн класичної моделі нотаріату вже досить давно  визнав вільний нотаріат більш ефективною формою здійснення нотаріальних функцій. На основі вивчення закордонного досвіду здійснення нотаріальної діяльності та з метою збереження єдності регулювання організації нотаріальної діяльності обґрунтовано доцільність прийняття змін до Закону України «Про нотаріат».

Ключові слова


нотаріальна діяльність; міжнародний досвід; адміністративно-правове регулювання нотаріальної діяльності; здійснення нотаріальної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Hulievska, H. Yu. (2004). Organizational and legal aspects of state regulation of notarial activity in Ukraine. Extended abstract of candidate’s thesis. Irpen [in Ukrainian].

Fedorova, K. I. (2008). Administrative and legal regulation of private notarial activity in Ukraine. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Karnaruk, N. V. (2007). State control over notarial activity in Ukraine. Extended abstract of candidate’s thesis. Irpen [in Ukrainian].

Komarov, V. V., & Barankova, V. V. (1999). Notary and notarial process. Kharkiv: Konsum [in Ukrainian].

Hulievska, H. Yu. (2005). Organizational and legal aspects of state regulation of notarial activity in Ukraine. Extended abstract of candidate’s thesis. Irpen [in Ukrainian].

Hulievska, H. Yu. (2003).Analysis of foreign experience ofstate regulation of notarial activity and borrowing priorities in Ukraine. Irpen [in Ukrainian].

Dudarev, A. V., & Abashydze, A. Kh. (2001). The role and content of the International Union of Latin Notaries (MSLN) in modern conditions: State and law [in Russian].

Notary in Italy (2000). Notary for you [in Ukrainian].

Notary systems in Austria and Germany (2000). Notary for you [in Ukrainian].

Notary in Greece (2003). Notary for you [in Ukrainian].

Greek legislation on notaries (2000). Notary for you [in Ukrainian].

Turkish legislation on notaries and consular legalization of official foreign documents (2000). Notary for you [in Ukrainian].

Ilieva, N. V. (2011). Legal regulation of notarial activity in Ukraine: administrative and legal principles. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Ilieva, N. V. (2013). Foreign experience of notarial activity and its adaptation to the domestic notary system. Problems of national statehood: Мaterials international Science conference in memory of Doctor of Law, Professor L. M. Streltsov. Odesa: Astroprint [in Ukrainian].

Law of Ukraine on notaries No 3425-XII. (1993, September 2). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 39 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гулєвська Г. Ю. Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.07. Г. Ю. Гулєвська. Ірпінь, 2004. 19 с.

Федорова К. І. Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. К. І. Федорова. К., 2008. 18 с.

Карнарук Н. В. Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. Н. В. Карнарук. Ірпінь, 2007. 24 с.

Комаров В. В., Баранкова В. В. Нотариат и нотариальный процесс. Х. : Консум, 1999. 240 с.

Гулєвська Г. Ю. Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Ганна Юріївна Гулєвська. Ірпінь, 2004. 205 с.

Гулєвська Г. Ю. Аналіз зарубіжного досвіду державного регулювання нотаріальної діяльності та пріоритети запозичення в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2003. № 7. С. 57-61.

Дударев А. В., Абашидзе А. Х. Роль и содержание деятельности Международного Союза Латинского Нотариата (МСЛН) в современных условиях. Государство и право. 2001. № 1. С. 82-85.

Нотаріат в Італії. Нотаріат для вас. 2000. № 5. С. 46-51.

Системи нотаріату в Австрії та Німеччині. Нотаріат для вас. 2000. № 6. С. 44-48.

Нотаріат у Греції. Нотаріат для вас. 2003. № 11. С. 41-52.

Законодавство Греції про нотаріат. Нотаріат для вас. 2000. № 2. С. 48-52.

Законодавство Туреччини про нотаріат та консульську легалізацію офіційних іноземних документів. Нотаріат для вас. 2000. № 1. С. 30-34.

Ільєва Н. В. Правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні: адміністративно-правові засади: дис. канд. юрид. наук : 12.00.07. Ільєва Наталія Василівна. Харків, 2011. 196 с.

Ільєва Н. В. Зарубіжний досвід здійснення нотаріальної діяльності та його адаптація до вітчизняної системи нотаріату. Проблеми національної державності : матер. міжнар. наук. конф. пам’яті доктора юридичних наук, професора Стрельцова Л. М. Одеса : Астропринт, 2013. С. 41-46.

Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII. Відомості Верховної Ради України, 1993. № 39.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.