DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.38.204132

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ І ГІГІЄНІЧНИХ НОРМАТИВІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

О. С. Козерацька

Анотація


Проведено аналіз стану виробничого травматизму та професійної захворюваності в Україні, а також ефективність превентивного потенціалу кримінально-правових норм щодо злочинів проти безпеки виробництва. Внесено пропозицію про визнання захворювання професійним у випадку зараження будь-якого працівника коронавірусом COVID-19. Розглянуті питання про виокремлення такого елемента об’єктивної сторони складу злочину, як порушення вимог санітарних правил і гігієнічних нормативів. Викладено пропозиції щодо конкретизації такого суспільно небезпечного діяння, як порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про гігієну праці та виробничу санітарію шляхом внесення змін до ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України.

Ключові слова


гідна праця; охорона праці; гігієна праці; виробнича санітарія; сталий розвиток; нещасний випадок; професійне захворювання; коронавірус COVID-19; суспільна небезпека; кримінальне правопорушення; банкетна диспозиція кримінально-правової норми; склад злочину

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro Tsili staloho rozvytku Ukrayiny na period do 2030 roku. Ukaz Prezydenta Ukrayiny. Pryynyattya vid 30.09.2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba Ukrayiny z pytanʹ pratsi. Pro stan okhorony pratsi v Ukrayini. URL: http://dsp.gov.ua/ pro-stan-okhorony-pratsi-v-ukraini. [in Ukrainian].

Fond derzhavnoho sotsialʹnoho strakhuvannya Ukrayiny. Profilaktyka vyrobnychoho travmatyzmu ta profesiynykh zakhvoryuvanʹ za 2019. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/ article/968035. [in Ukrainian].

Zvernennya Orhanizatsiynoho komitetu z pidhotovky ta provedennya Dnya okhorony pratsi v Ukrayini u 2020 rotsi. URL: http://dsp.gov.ua/main-news/den-ohorony-pratsi. [in Ukrainian].

Mizhnarodna orhanizatsiya pratsi. Normy MOP i COVID-19 (koronavirus). Osnovni polozhennya mizhnarodnykh trudovykh standartiv stosovno spalakhu COVID-19. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_741046.pdf. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya pereliku profesiynykh zakhvoryuvanʹ, postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 8 lystopada 2000 № 1662. Redaktsiya vid 16.05.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1662- 2000- %D0 %BF. [in Ukrainian].

ro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny, spryamovanykh na zabezpechennya dodatkovykh sotsialʹnykh ta ekonomichnykh harantiy u zvʺyazku z poshyrennyam koronavirusnoyi khvoroby (COVID-19): Zakon Ukrayiny vid 30.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540- 20. [in Ukrainian].

Yedynyy zvit pro kryminalʹni pravoporushennya za sichenʹ – hrudenʹ 2015 – 2019 rokiv. Heneralʹna prokuratura Ukrayiny. Ofitsiynyy veb-portal. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_ id=110381&libid. [in Ukrainian].

Poryadok rozsliduvannya ta obliku neshchasnykh vypadkiv, profesiynykh zakhvoryuvanʹ ta avariy na vyrobnytstvi. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 17.04.2019. № 337. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/337-2019- %D0 %BF. [in Ukrainian].

Kryminalʹnyy kodeks Ukrayiny. Redaktsiya vid 28.04.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14. [in Ukrainian].

Pro okhoronu pratsi. Zakon Ukrayiny vid 14.10.1992. № 2694-XII, potochna redaktsiya vid 27.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. [in Ukrainian].

Pro bezpeku y hihiyenu pratsi ta vyrobnyche seredovyshche: Konventsiya MOP vid 22.06.1981. № 155. Ofits. visn. Ukrayiny. 2011. № 92. St. 10. [in Ukrainian].

Pro osnovy, yaki spryyayutʹ bezpetsi ta hihiyeni pratsi: Konventsiya MOP vid 15.06.1996. № 187. Inform. byuletenʹ z okhorony pratsi. 2007. № 1. [in Ukrainian].

Pro zakhyst pratsivnykiv vid ionizuyuchoyi radiatsiyi. Konventsiya MOP vid 17.06.1962. № 115. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_116. [in Ukrainian].

Pro borotʹbu z nebezpekoyu,sprychynyuvanoyu kantserohennymy rechovynamy y ahentamy u vyrobnychykh umovakh, ta zakhody profilaktyky. Konventsiya MOP № 139. Ratyfikatsiya vid 10.03.2010, pidstava 1956- VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_162. [in Ukrainian].

Pro zakhyst pratsivnykiv vid profesiynoho ryzyku, sprychynenoho zabrudnennyam povitrya, shumom ta vibratsiyeyu na robochykh mistsyakh. Konventsiya MOP vid 20.06.1977. № 148 URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/993_051. [in Ukrainian].

Pro sluzhby hihiyeny pratsi: Konventsiya MOP vid 26.06.1985, № 161 Ofits. visn. Ukrayiny. 2011. № 47. St. 379. [in Ukrainian].

Pro bezpeku v zastosuvanni khimichnykh rechovyn na vyrobnytstvi. Konventsiya, vid 25.06.1990. № 170. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_009. [in Ukrainian].

Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naselennya. Zakon Ukrayiny vid 24.02.1994. № 4004-XII, potochna redaktsiya vid 04.10.2018r., pidstava 2530-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/4004-12. [in Ukrainian].

Pro zakhyst naselennya vid infektsiynykh khvorob. Zakon Ukrayiny vid 06.04.2000. № 1645-III, potochna redaktsiya vid 18.04.2020, pidstava 555-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14. [in Ukrainian].

Pro protydiyu zakhvoryuvannya na tuberkulʹoz. Zakon Ukrayiny vid 05.07.2001r. № 2586-III, potochna redaktsiya vid 28.12.2015, pidstava 901-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2586-14. [in Ukrainian].

Pro zapobihannya zakhvoryuvannyu na syndrom nabutoho imunodefitsytu (SNID) ta sotsialʹnyy zakhyst naselennya. Zakon Ukrayiny vid 23.12.2010r. № 2861-VI, potochna redaktsiya vid 23.12.2010r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2861-17. [in Ukrainian].

Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu. Derzhavni sanitarni normy ta pravyla. nakaz Ministerstva okhorony zdorovʺya Ukrayiny vid 08.04.2014 roku № 248, zareyestrovano v Ministerstvi yustytsiyi Ukrayiny 06.05.2014 roku za № 472/25249, potochna redaktsiya vid 08.04.2014r. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14. [in Ukrainian].

Pokazhchyk normatyvno-pravovykh aktiv z okhorony pratsi. Nakaz Derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny z pytanʹ pratsi vid 16.09.2019 № 86. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0086880-19. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Указ Президента України від 30.09.2019 р. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825.

Державна служба України з питань праці. Про стан охорони праці в Україні. URL: http://dsp.gov.ua/ pro-stan-okhorony-pratsi-v-ukraini.

Фонд державного соціального страхування України. Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань за 2019 рік. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/ article/968035.

Звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення Дня охорони праці в Україні у 2020 році. URL: http://dsp.gov.ua/main-news/den-ohorony-pratsi.

Міжнародна організація праці. Норми МОП і COVID-19 (коронавірус). Основні положення міжнародних трудових стандартів стосовно спалаху COVID-19. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_741046.pdf.

Про затвердження переліку професійних захворювань: Постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 р. № 1662. Редакція від 16.05.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1662- 2000- %D0 %BF.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 30.03.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20.

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень – грудень 2015 – 2019 років. Генеральна прокуратура України. Офіційний веб-портал. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_ id=110381&libid.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 337. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/337-2019- %D0 %BF.

Кримінальний кодекс України. Редакція від 28.04.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14.

Про охорону праці. Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII, поточна редакція від 27.12.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.

Про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище: Конвенція МОП від 22.06.1981 р., № 155. Офіц. вісн. України. 2011. № 92. Ст. 10.

Про основи, які сприяють безпеці та гігієні праці: Конвенція МОП від 15.06.1996 р., № 187. Інформ. бюлетень з охорони праці. 2007. № 1.

Про захист працівників від іонізуючої радіації. Конвенція МОП від 17.06.1962 р. № 115. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_116.

Про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики. Конвенція МОП № 139. Ратифікація від 10.03.2010 р., підстава 1956-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_162.

Про захист працівників від професійного ризику, спричиненого забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях. Конвенція МОП від 20.06.1977 р. № 148  URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/993_051.

Про служби гігієни праці: Конвенція МОП від 26.06.1985 р., № 161. Офіц. вісн. України. 2011. № 47. Ст. 379.

Про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві. Конвенція від 25.06.1990 р. № 170. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_009.

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-XII, поточна редакція від 04.10.2018 р., підстава 2530-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/4004-12.

Про захист населення від інфекційних хвороб. Закон України від 06.04.2000 р. № 1645-III, поточна редакція від 18.04.2020 р., підстава 555-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14.

Про протидію захворювання на туберкульоз. Закон України від 05.07.2001 р. № 2586-III, поточна редакція від 28.12.2015 р., підстава 901-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2586-14.

Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення. Закон України від 23.12.2010 р. № 2861-VI, поточна редакція  від 23.12.2010 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2861-17.

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Державні санітарні норми та правила. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 року № 248. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0472-14.

Покажчик  нормативно-правових актів з охорони праці. Наказ Державної служби України з питань праці від 16.09.2019 року № 86. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0086880-19.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.