DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.38.204133

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СВІДОЦТВ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ, ВИДАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ ОКРЕМИХ РАЙОНІВ ДОНЕЦЬКОЇ І ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Д. А. Рогозін

Анотація


Стаття присвячена проблемним аспектам визнання автентичності офіційними органами влади України документів, виданих на територіях, що з 2014 року перебувають у статусі тимчасово непідконтрольних. Актуальність теми зумовлюється фактом того, що на зазначених територіях проживає близько 14 % населення України, цивільний стан яких є мінливим та, неодмінно, потребує регулювання з боку компетентних органів. До того ж, ця тема, на жаль, донині майже не була висвітлена дослідниками у галузі цивілістики. Незважаючи на це, в роботі проаналізовано дві статті, в яких розглянуто окремі аспекти щодо правового статусу дитини, народженої поза закладом охорони здоров’я. Метою та основним завданням роботи є висвітлення проблемних питань, що постають у процесі легалізації документів, які посвідчують зміни в цивільному стані громадян та пошук найдоцільніших шляхів їх вирішення. В межах статті такі проблеми виявлені. Запропоновані шляхи їх розв’язання, зокрема на основі створення єдиної спеціальної комісії з посвідчення змін цивільного стану, що сталися на непідконтрольних територіях.

Ключові слова


цивільне право; цивільний стан осіб; акт цивільного стану; свідоцтво про народження; свідоцтво про смерть; окремі райони Донецької та Луганської областей України; Намібійські винятки

Повний текст:

PDF

Посилання


Krasytska, L. V. (2017). Determining the origin of a child from a mother. Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs, 3 (78) [in Ukrainian].

Horislavska L. V., & Fedchuk B. (2016). Some matters of legal regulation of civil registration. Comparative analytical law, 1/2016 [in Ukrainian].

Decree of the President of Ukraine on borders and the list of areas, cities, settlements and villages, parts of their territories, temporarily occupied in Donetsk and Luhansk regions № 32/2019. (2019, February 07). Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy, 3, 38 [in Ukrainian].

Skliar V. (2018). The number and ethnolinguistic structure of the not subordinate territory of Donetsk and Lugansk regions to Ukraine. Scientific notes, 5 [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the statement of samples of act records of civil status, descriptions and samples of forms of certificates on the state registration of acts of civil status № 1025. (2010, November 10). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 86, 3026 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on the peculiarities of the state policy on ensuring the state sovereignty of Ukraine in the temporarily occupied territoriesin Donetsk and Luhansk regions № 2268-VII. (2018,January 18). Vidomosti Vrekhovnoi Rady Ukrainy, 10, 54 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on state registration of civil status acts № 2398-VI. (2010, July 01). Vidomosti Vrekhovnoi Rady Ukrainy, 57, 509 [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on modification of the Procedure for confirmation of the fact of birth of the child out of a health care institution № 1004. (2017, December 06). Uriadovyi kurier, 247 [in Ukrainian].

Popov M. (2018). Born in «L-DNR»: Three ways of registration of children in Ukraine. Regional portal of Donbass «Donetsk news». URL: https://dnews.dn.ua/news/663844 [in Russian].

Statutes of the International Committee of the Red Cross (2017). International Committee of the Red Cross official website. URL: https://www.icrc.org/en/document/statutes-international-committee-red-cross-0.

Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970). International Court of Justice official website. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/53.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Красицька Л. В. Визначення походження дитини від матері. Вісник ХНУВС. 2017. № 3 (78). С. 172–180.

Горіславська Л. В. Окремі питання правового регулювання реєстрації актів цивільного стану. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 1/2016. С. 95–97.

Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях: Указ Президента України від 07.02.2019 р. № 32/2019. Офіційний вісник Президента України. 2019. № 3. Ст. 38.

Скляр В. Чисельність та етномовний склад населення не підпорядкованих Україні територій Донецької та Луганської областей. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2018. № 5. С. 254–278.

Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. № 1025. Офіційний вісник України. 2010. № 86. Ст. 3026.

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях: Закон України від 18.01.2018 р. № 2268- VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 10. Ст. 54.

Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01.07.2010 р. № 2398-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 57. Ст. 509.

Про внесення змін до Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. № 1004. Урядовий кур’єр. 2017. № 247.

Попов М. Народжений в «Л-ДНР»: Три шляхи оформлення дітей в Україні. Регіональний портал Донбасу «Донецкие новости». 2018. URL: https://dnews.dn.ua/news/663844.

Statutes of the International Committee of the Red Cross. International Committee of the Red Cross official website. 2017. URL: https://www.icrc.org/en/document/statutes-international-committee-red-cross-0.

Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970). International Court of Justice official website. 1970. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/53.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.