DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.38.204139

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

О. М. Потопахіна

Анотація


Наукова стаття присвячена дослідженню особливостей укладання трудового договору з іноземними громадянами та особами без громадянства, визначенню прав та обов’язків роботодавців та іноземних громадян і осіб без громадянства при прийнятті на роботу. Вносяться пропозиції щодо закріплення у чинному Кодексі законів про працю України і проекті Трудового кодексу України щодо регулювання трудових відносин іноземців та осіб без громадянства, які працюють в Україні.

Ключові слова


трудовий договір; іноземці; особи без громадянства; законодавство України

Повний текст:

PDF

Посилання


Prilipko S. M. (2013). Legal regulation of employment of foreigners and stateless persons in Ukraine. Actual problems of labor law and social security law: V international science-practical Conf. (Kharkiv, 27-28 Veres. 2013). Kh., pp. 69-72. [in Ukrainian].

Gorban O. P. (2009). Legal regulation of labor of foreigners and stateless persons in Ukraine. Extended abstract of candidates thesis. Luhansk. 18 p. [in Ukrainian].

Kelman L. M., Popovich D.-M. Y. (2012). Theoretical aspects of the right to work of foreigners in Ukraine. Scientific Bulletin of the Lviv state University of Internal Affairs, № 3, pp. 156-164. [in Ukrainian].

Panyonko I. M, Blacksmith V. A. (2016). Foreign Workers as Special Subjects of Labor Relations. Vis. Nat. University of Lviv. Polytechnic. No. 850. P. 413-421. Bibliography [in Ukrainian].

Rymar I. A. (2011). Features of legal regulation of individual labor relations with the participation of foreigners. Actual problems of the state and law: Collection of scientific works. Issue 57. pp. 203-209. [in Ukrainian].

Yatskevich I. I. (2015). Legal regulation of the implementation of the right to work by foreigners in Ukraine. Journal of the national University «Ostrog Academy». Series «Law». No. 2(12), URL: http://lj.oa.edu.ua/ articles /2015/n2/15yiipvu. pdf. [in Ukrainian].

European Convention on the Legal Status of Migrant Workers (UKR / ROS) of 24 November 1977 No. ETS № 93. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-16 [in Ukrainian].

UN International Convention for the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 18.12.1990 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_203 [in Ukrainian].

Migrant Workers Convention (Revised 1949) № 97 (Ukrainian / Russian) of 24.06.1975. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_159 [in Ukrainian].

Convention on Abuse in the Field of Migration and Ensuring Equal Opportunities and Equal Treatment for Migrant Workers № 143 (ukr / ros) of 24.06.1975. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 993_163 [in Ukrainian].

Convention on Discrimination in the Field of Labor and Occupation № 111 (ukr / ros) of 24.06.1975. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_161 [in Ukrainian].

Recommendation on Migrant Workers (Revised in 1949) № 86 (ukr / ros) dated 01.07.1949. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_171[in Ukrainian];

Recommendation on Migrant Workers № 151 dated 24.06.1975. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/993_264 [in Ukrainian].

European Social Charter (revised) on 3 May 1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on ratification of the Agreement between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government of the Republic of Lithuania on employment and cooperation in the field of labor migration: of 05.02.2020 No. 508-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/508-20#n2 [in Ukrainian].

Law of Ukraine Constitution of Ukraine of June 28, 1996 No. 254k / 96-BP. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on employment of the population dated 05.07.2012 № 5067-VI. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/5067-17 [in Ukrainian].

Approval of the forms of applications for obtaining employer permission to use the work of foreigners and stateless persons, extension of the term of validity of the work permit of foreigners and stateless persons, introducing changes to the work permit of foreigners and stateless persons: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 11/15/2017, No. 858. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858- 2017- %D0 %BF#n13 [in Ukrainian].

Procedure for consideration of applications of aliens and stateless persons for prolongation of their stay in the territory of Ukraine: Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine No. 363. dated 25.04.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0778-12 [in Ukrainian].

On amendmentsto the order of the Ministry of Foreign Economic Relations and Trade of Ukraine of 18.01.96 No. 30: Order of the Ministry of Economy of Ukraine of June 15, 2007 No. 179.URL: https://zakon.rada.gov. ua/ laws / show / z0730-07. [in Ukrainian].

Regarding the use by employers of foreign labor and stateless persons by employers: Letter of the Ministry of Labor and Social Policy of 24.03.2006 No. DC-12-1556 / 0 / 6-06. URL: https://ips.ligazakon.net/document/ FIN19512 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on the Ratification of the European Social Charter (Revised) of 14.09.2006 № 137-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-16 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Прилипко С. М. Правове регулювання застосування в Україні праці іноземців та осіб без громадянства. Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 27–28 верес. 2013 р.). Х., 2013. С. 69–72.

Горбань О. П. Правове регулювання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Луганськ, 2009. 18 с.

Кельман Л. М., Попович Д.-М. Ю. Теоретичні аспекти права на працю іноземців в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 3. С. 156-164.

Паньонко І. М., Коваль В. А. Працівники-іноземці як особливі суб’єкти трудових правовідносин. Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2016. № 850. С. 413-421.

Римар І. А. Особливості правового регулювання індивідуально-трудових відносин за участю іноземців. Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. 2011. Вип. 57. С. 203–209.

Яцкевич І. І. Правове регулювання реалізації іноземцями права на працю в Україні. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2015. № 2(12): URL: http://lj.oa.edu.ua/ articles /2015/n2/15yiipvu.pdf.

Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів (укр/рос) від 24.11.1977 р. ETS № 93. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-16.

Міжнародна конвенція ООН про захист прав усіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей, від 18.12.1990 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_203.

Конвенція про працівників-мігрантів (переглянута 1949 року) № 97 (укр/рос) від 24.06.1975 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_159.

Конвенція про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення № 143 (укр/рос) від 24.06.1975 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/993_163.

Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять № 111 (укр/рос) від 24.06.1975 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_161.

Рекомендація щодо працівників-мігрантів (переглянута в 1949 році) № 86 (укр/рос) від 01.07.1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_171.

Рекомендація щодо працівників-мігрантів № 151 від 24.06.1975 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/993_264.

Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_062.

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції: Закон України від 05.02.2020 р. № 508- IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/508-20#n2.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254 %D0 %BA/96- %D0 %B2 %D1 %80.

Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5067-17.

Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 858. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/858-2017- %D0 %BF#n13.

Порядок розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25.04.2012 р. № 363. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0778-12.

Про внесення змін до наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 18.01.96 № 30: Наказ Міністерства економіки України від 15.06.2007 р. № 179. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0730-07.

Щодо використання роботодавцями найманої праці іноземних громадян та осіб без громадянства: Лист Міністерства праці та соціальної політики від 24.03.2006 р. № ДЦ-12-1556/0/6-06. URL: https:// ips.ligazakon.net/document/FIN19512.

Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14.09.2006 р. № 137-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-16.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.