DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.39.212975

ЯКІСТЬ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ПРИВАТНОПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

Г. С. Фединяк

Анотація


Законодавство України, яке регулює цивілістичні відносини, має романо-германську основу. У статті розглядаються питання якості джерел сучасного законодавства України. Звернено увагу на питання якості цивільного законодавства та законодавства, яке регулює приватноправові відносини з іноземним елементом. Дається визначення поняття якості законодавства. Визначаються деякі критерії якості законодавства. Висновки статті спрямовані на удосконалення законодавства України. Констатується, що результатом правотворчого процесу має бути якісне законодавство. Тексти правових актів повинні бути достовірними. Мова нормативно-правових актів має відповідати принципу науковості. Термінологія має бути загальнодоступною.

Ключові слова


римське право; якість права; нормативно-правовий акт; цивільне законодавство; приватноправові відносини; іноземний елемент

Повний текст:

PDF

Посилання


Plavich S. V. (2007) Pravotvorennya, pravotvorchist` ta zakonotvorchist`: problema spivvidnoshennya. State and Law. Collection of scientific works. Legal and political sciences. Producing 35. К.: V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. P. 88-94. [in Ukrainian].

Yevgrafova Ye. P. (2016) Objectivity of law: theoretical and practical foundations. Doctor`s thesis. Kyiv: V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, 180 p. [in Ukrainian].

Vengerov A. B. (2000) Theory of the state and law: Textbook for legal institutions of higher learning. М.,. 503 p. [in Russian].

Рydoprygora О. А. (1998) Laws of ХІІ of Tables(Leges of duodecim tabularum). The Legal Encyclopaedia : In 6 v. Ed. t. : Yu. S. Shemshuchenkо (goal. ed. t.) and other. К.: «The Ukr. Еnsykl.», V. 2. P. 488-489 [in Ukrainian].

Uspencky К. N. (2017) Essays on history of Byzantium. М.,. Part 1. [in Russian].

Bartoshek М. (1989) The Roman law: concepts, terms, determinations. М., 448 p. [in Russian].

Pоlеnynа S. V. (1987) Quality of law and perfection of lawmaking. The Soviet State and Law. № 7. P. 12-16 [in Russian].

Pygolkyn А. S. (1988) Perfection of soviet legislation on the modern stage. The Soviet State and Law. № 1. P. 12-20 [in Russian].

About the return of objects there are cultures that is illegally taken out from territory of state-member and about making alteration to Regulation (EU) № 1024/2012: Regulation (EU) №2014/60 of the European Parliament and of the Council of 15 May, 2014. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003_14 [in Ukrainian].

Position about the web-resources of Supreme Soviet of Ukraine, that is ratified by Order of Chairman of Supreme Soviet of Ukraine № 699. (2015, May, 19) URL: zakon.rada.gov.ua/laws/main/uk-en/index [in Ukrainian].

A main page of division is “Legislation of Ukraine” of web site of Supreme Soviet of Ukraine. URL: zakon. rada.gov.ua/laws/ main/uk – en/index [in Ukrainian].

On government control of market of equities in Ukraine (1996, October, 30) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 51. 292. Kyiv: Parlam. vyd-vo. [in Ukrainian].

On making alteration to some legislative acts of Ukraine in relation to the improvement of functions from government control of markets of financial services (2019, 12 September). Uriadovyi kurier. 2019. November, 13. [in Ukrainian].

About verification and monitoring of state payments: 2019, December, 3. URL: zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

About making alteration in Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from December, 21, 2016, № 990 and at knowledge losing force Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from Octobers”, 24, 2018, № 860: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from Decembers, 4, 2019. Uriadovyi kurier. – 2019. December 31. [in Ukrainian].

About the Authorized Agent of President of Ukraine on questions of volunteer activity: Decree of President of Ukraine from December, 4, 2019. Uriadovyi kurier. 2019. December, 6. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Плавич С. В. Правотворення, правотворчість та законотворчість: проблема співвідношення. Держава і право: Зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 35.  К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.  2007.  С. 88-94.

Євграфова Є. П. Об’єктивність права: теоретико-прикладні засади): Дис. …  д. ю. н.  Є. П. Євграфова. К., 2016. 180 с.

Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М., 2000. 503 с.

Підопригора О. А. Закони ХІІ Таблиць (Leges duodecim tabularum). Юридична енциклопедія : В 6 т. Редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін.  К.: «Укр. енцикл.», 1998.  Т. 2. С. 488-489.

Успенский К. Н. Очерки по истории Византии. М., 2017. Ч. 1.

Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М., 1989. 448 с.

Поленина С. В. Качество закона и совершенствование правотворчества. Советское государство и право. 1987. № 7. С. 12-16.

Пиголкин А. С. Совершенствование советского законодательства на современном этапе. Советское государство и право. 1988. № 1. С. 12-20.

Про повернення предметів культури, незаконно вивезених з території держави-члена, та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1024/2012: Директива № 2014/60/ЄС Європейського парламенту і Ради від 15 травня 2014 р. URL:: zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_ 003_14.

Про веб-ресурси Верховної Ради України: Положення, затверджене Розпорядженням Голови Верховної Ради України 19 травня 2015 р. № 699. URL::: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/uk-en/index.

Головна сторінка розділу «Законодавство України» веб-сайту Верховної Ради України. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/ main/uk-en/index.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. № 448/96 ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 51. Ст. 292.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 вересня 2019 р. № 2664-ІІІ. Урядовий кур’єр. 2019. 13 листопада.

Про верифікацію та моніторинг державних виплат: Закон України від 3 грудня 2019 р. № 324-IX. URL: zakon.rada.gov.ua.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 990 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 860: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1125. Урядовий кур’єр. 2019. 31 грудня.

Про Уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності: Указ Президента України від 4 грудня 2019 р. Урядовий кур’єр. 2019. 6 грудня.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.