DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.39.212977

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТТЯ КАУФМАНН ТА КОМЕРСАНТ В ПРАВОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

А. Левандовскі

Анотація


В статті розглядається питання про виокремлення з прийнятого на сьогоднішній день в українській правовій літературі поняття комерсант більш вузькоспеціалізованого терміну для суб’єктів німецького господарського права – кауфманн. Задля обґрунтування своєї точки зору автор проводить аналіз ключових моментів німецького законодавства відносно статусу та місця кауфманна в системі господарського права. Результатом проведеного аналізу стало встановлення факту розбіжності між українською доктриною відносно комерсантів закордонного права і їх фактичним положенням в німецькому праві. Перш за все це зачіпає межі їх статусу. Прийняті в українській літературі уявлення про комерсанта можуть охоплювати не лише кауфманна як суб’єкта господарського права, але і підприємця і навіть в деяких випадках осіб вільної професії. При цьому односторонній характер відносин підприємець – кауфманн, встановлений німецьким законодавством, визнає лише за кауфманном право бути в субсидіарному порядку підприємцем, але не допускає в той же час переходу з підприємця в кауфманни осіб, які не відповідають необхідним для цього критеріям. Ігнорування даного факту дати найбільш універсальне визначення приводить до стирання грані між цими двома поняттями і як наслідок спотворенню самої суті німецького господарського права.

На невідповідність вказує ще й той факт, що комерсант в українському його розумінні – це суб’єкт, який є таким в силу природи угод проведених ним, що фактично прирівнює його до комерсанта французького права з його об’єктивним підходом, в той час як кауфманн є породженням суб’єктивного підходу до господарських правовідносин. Такий підхід можна пояснити, з одного боку, частковим спадкуванням ще дореволюційної правової традиції та її паралеллю з купцем, з іншого, домінантним положенням французького уявлення про право на зорі становлення господарського права в нашій країні. Таким чином, на підставі вищезазначеного, автором вноситься пропозиція про виділення в самостійну термінологічну одиницю термін кауфманн з більш загального комерсант, з метою уникнути невірну інтерпретацію правового становища даного суб’єкта німецького права.


Ключові слова


Кауфманн; комерсант; комерційне право; господарське право; Німецьке Торгівельне Уложення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bülow, Peter/ Artz, Markus (2015) Commercial law. C.F. Müller GmbH. 229 pages [in German]

Bülow, P. Artz, M. (2014) Consumer law. C.F. Müller GmbH. 250 pages [in German]

Fischinger, Philipp S. (2015) Commercial law. C.F. Müller Auflage. 287 pages. [in German]

Hamel, J. /Lagarde,G. (1954) Commercial law – Bd. I. [in French]

Hornung, Kristina (2013) Commercial law. Springer-Verlag. 74 pages [in German]

Klunzinger, Eugen (2014) Main features of Commercial law. Vahlen, 289 pages [in German]

Oetker, Hartmut (2013) Commercial law. Springer-Verlag. 258 pages [in German]

Oetker, Hartmut (2015). Commercial law. Springer-Verlag. 301 pages [in German]

Reinisch, Holger (2011). History of commercial occupations. The survey of the history predominantly of the german commercants, their tasks, their status at the as well as their organization and qualification structures from the beginning to the end of the 19th century. issue 125.

Schade, Lutz (2014). Commercial and trade law. C.F. Müller GmbH. 1618 pages [in German]

Schnauder, Franz. (2020). Main features of the private law for the Bachelor. 284 pages [in German]

Springob, Anne (2016). The entrepreneur Term in the consumer law: Its transfer to the German HGB based on the model of the UGB reform in Austria [in German]

Stöber, Michael (2020) Сommercial law. Kohlhammer Verlag. 228 pages [in German]

Boyarska, Z.I. (2020). International Сommercial law. 100 p. [in Ukrainian]

Vasiliev E.A., Komarov A.S. (2008). Civil and commercial law of the foreign countries. In 2 volumes. 4th ed., Revised. and add. M .: Vol. 1 560 p. [in Russian]

Galimova L.N. (2009). Merchants and persons of trade occupations in Russian history and legislation. Bulletin of the Chuvash University. No. 4. C. 3 [in Russian]

Civil and commercial law of foreign states (2019): Textbook: In 2 volumes. Ed. prof. A.S. Komarov, prof. A.A. Kostin, prof. HE. Zimenkova, Assoc. E.V. Vershinin. T. 1: General part. Moscow: Statute [in Russian]

Grudnitskja S.M. (2017). The problem of introducing state-owned enterprises and their associations to legal entities of private and public law. FP. № 2. P. 41-51 [in Ukrainian]

Zarudnev Ye.O. (2010) The concept of business entities in the law of Germany and the EU. The law of foreign countries. P. 126 [in Ukrainian]

Zenin I.A. (2005) Civil and commercial law of foreign countries. 194 p. [in Russian]

Kitsay Yu. A. (2014). The status of an enterprise in the legislation of European countries (on the example of Germany) Actual problems of law: materials of the III international. scientific. conf. (Moscow, November 2014). M .: Buki-Vedi, S. 60-65 [in Russian]

Menkhut N.F. (2011) Understanding the state legal personality. Lawyer. No. 2 (125). P. 39-41 [in Ukrainian]

International law: Textbook. (2006). Manual. Ed. M.V. Buromensky. Kyiv, Yurinkom Inter, 336 p. [in Ukrainian]

Mikhalsky D.Yu. (2016). World experience on the legal status of entrepreneurs as subjects of economic (entrepreneurial) activity. Juridical sciences: problems and prospects. Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference (Kyiv, May 20-21, 2016). Kherson: Helvetica Publishing House, 144 p. P. 52-55 [in Ukrainian]

Ovcharenko, V.V. (2019). Legal status of a businessman in a comparative aspect. Applied scientific developments and theoretical research of the XXI century: collection. Science. works “ΛΌГOΣ” with materials intern. scientific-practical conference, Vinnytsia, April 15, 2019 Vinnytsia: NGO “European Scientific Platform”. Vol. 5 [in Ukrainian]

Orlova I. M. (2018). Foreign experience of legal regulation of business entities. Legal Bulletin. № 1 (46). P.138-143 [in Ukrainian]

Osadchuk St. (2016). Legal status of depositors (limited partners). Actual problems of jurisprudence. Vip. 2. P. 113-116 [in Ukrainian]

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. (2011). Modern economic dictionary. 6th ed., Rev. and add. M. INFRA-M

Savitskaya N.L., Melushova I.Y., Krasnousov A.V., Olinichenko, K.S. (2017). Trade entrepreneurship. 214 p. [in Ukrainian]

Sagaidak Yu.V. Historical aspect of legalization of legal entities. P. 1-13 [in Ukrainian]

Chaplygina S. M. (1997) Legal status of an individual entrepreneur: Dis. ... Cand. jurid. Science. SPb., 118 p. [in Russian]

Shershenevich. G.F. (2016). Commercial law textbook. Out of. Yurayt, Moscow. 2016. [in Russian]

Shishmareva T. P. (2018). Subjects of German commercial law. Actual problems of Russian law. No. 2. (87). S. 60-65. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bülow, Peter/ Artz, Markus. Handelsrecht. C.F. Müller GmbH. 2015. 229 Seiten

Bülow, P. /Artz, M. Verbraucherprivatrecht. C.F. Müller GmbH. 2014. 250 Seiten

Fischinger, Philipp S. Handelsrecht. C.F. Müller Auflage. 2015.  287 Seiten.

Hamel, J. /Lagarde,G. Traité de Droit Commercial Bd. I. 1954

Hornung, Kristina. Handelsrecht. Springer-Verlag. 2013. 74 Seiten

Klunzinger, Eugen. Grundzüge des Handelsrechts. Vahlen, 09.09.2014. 289 Seiten

Oetker, Hartmut. Handelsrecht. Springer-Verlag. 2013. 258 Seiten

Oetker, Hartmut. Handelsrecht. Springer-Verlag. 2015. 301 Seiten

Reinisch, Holger. Geschichte der kaufmännischen Berufe Studie zur Geschichte vornehmlich der deutschen Kaufleute, ihrer Tätigkeiten, ihrer Stellung in der Gesellschaft sowie ihrer Organisation und Qualifizierungsstrukturen von den Anfängen bis zum Ausgang der 19. Jahrhunderts. Heft 125. 2011

Schade, Lutz. Handels- und Gesellschaftsrecht. C.F. Müller GmbH. 2014. 1618 Seiten

Schnauder, Franz. Grundzüge des Privatrechts für den Bachelor. 2020. 284 Seiten

Springob, Anne. Der verbraucherrechtliche Unternehmerbegriff: Seine Übertragung auf das deutsche HGB nach Vorbild der UGB-Reform in Österreich. 2016 

Stöber, Michael. Handelsrecht. Kohlhammer Verlag. 2020. 228 Seiten

Боярська З. І. Міжнародне комерційне право. 2002. 100 с.

Васильев Е. А., Комаров А. С. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2 т. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 2008. Т.1. 560 с.

Галимова Л. Н. Купечество и лица торговых занятий в российской истории и законодательстве. Вестник Чувашского университета. 2009. № 4. С. 3

Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник: В 2 т. Отв. ред. проф. А.С. Комаров, проф. А.А. Костин, проф. О.Н. Зименкова, доц. Е.В. Вершинина. Т. 1: Общая часть. Москва : Статут, 2019.

Грудницька С. М. Проблема внесення державних підприємств та їх об’єднань до юридичних осіб приватного та публічного права. ФП. 2017. № 2. С. 41-51

Заруднєв Є. О. Поняття суб’єктів господарювання у праві ФРН і ЄС. Право зарубежных стран. 2010. С. 126

Зенин И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 2005. 194 с.

Кицай Ю. А. Статус предприятия в законодательстве стран Европы (на примере Германии) Актуальные проблемы права: материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). М.: Буки-Веди, 2014. С. 60-65.

Менхут Н. Ф. Поняття господарської правосуб’єктності. Адвокат. № 2 (125). 2011. С. 39-41

Міжнародне право: навч. посібник. За ред. М.В. Буроменського. Київ, Юрінком Інтер, 2006. 336 с.

Михальський Д. Ю. Світовий досвід щодо правового статусу комерсантів як суб’єктів господарської (підприємницької) діяльності. Юридичні науки: проблеми та перспективи. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 травня 2016 року). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. 144 с.

Овчаренко В.В. Правовий статус комерсанта в порівняльному аспекті. Прикладні наукові розробки та теоретичні дослідження ХХІ століття: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 15 квітня, 2019 р. Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т.5.

Орлова І. М. Зарубіжний досвід правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання. Юридичний вісник. № 1(46). 2018. С.138-143

Осадчук С. Правовий статус вкладників (командитистів). Актуальні проблеми правознавства. 2016. Вип. 2. С. 113-116

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М. ИНФРА-М, 2011

Савицька Н. Л., Мелушова І. Ю., Красноусов А. В., Олініченко К. С. Торгівельне підприємництво. 2017. 214 с.

Сагайдак Ю.В. Історичний аспект легалізації правоздатності суб’єктів підприємництва. С. 1-13. URL: kneu.edu.ua.

Чаплыгина С. М. Правовое положение индивидуального предпринимателя: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1997. 118 c.

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. Из-во. Юрайт, Москва. 2016. 303 с.

Шишмарева Т.П. Субъекты торгового права Германии. Актуальные проблемы российского права. 2018. № 2. (87). С. 60-65.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.