DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.39.212981

АКТИ «М’ЯКОГО ПРАВА» У СИСТЕМІ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Г. Ю. Гулєвська

Анотація


У науковій статті проаналізовано місце та роль актів «м’якого права» як актів, які не наділені формально юридичною обов’язковою силою, однак справляють значний вплив на формування системи нормативного регулювання та практику міжнародних торгівельних відносин. Розглянуто приклади актів «м’якого права», що регулюють міжнародні торгівельні відносини, особливу увагу приділено актам приватноправової уніфікації.

Підкреслено, що норми soft law набувають все більшого значення та поширення у системі нормативного регулювання міжнародних торгівельних відносин, виконуючи низку функцій, таких як регулювання, уніфікації, тлумачення, доповнення, прогнозу. Зроблено висновок, що м’яко-правовий метод регламентації міжнародної торгівлі слід розглядати не як «другорядний» по відношенню до жорстко-правового методу, а як самодостатній, альтернативний метод відповідного регулювання.


Ключові слова


м’яке право; міжнародне торгівельне право; міжнародні торгівельні організації; приватноправова уніфікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Belov V.A. International trade law and WTO law URL: https://stud.com.ua/75858/pravo/mizhnarodne_ torgovelne_pravo_ta_pravo_sot [in Russian].

Chaykovskyi Yu. (2020) International soft law in the regulation of migration processes: asisstance or alternative. Constitutional state. № 37. DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.37.201519; Nigreeva O. (2018) «Soft law» in the international system: on the topic of content and functions. Constitutional state. 2018. № 31. P. 147-153 [in Ukrainian].

Hulievska H.Yu. (2019) Acts of private law unification as a manifestation of soft law in the regulation of international trade relations: Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference «International Relations: History, Theory and Practice» (Pp. 150-152); Hulievska H.Yu. (2019) On the topic of soft law in international trade law: Actual problems of state formation, lawmaking and law enforcement: materials of sciences. seminar (p.p.54-56) Dnipro [in Ukrainian].

Nikiforov, V.A. (2011) Legal nature and tendencies of development of the complex structures of the norms created by the international organizations for regulation of the international trade turnover: Extended abstract of doctor’s thesis.: Moscow [in Russian].

Fogelson Yu., Chekhovska S. (2012) «Soft law» in the system of regulatory mechanisms of the WTO. Economy and law. № 12 [in Russian].

Dikovskaya I. A. (2016) International commercial contracts: conflict and substantive law regulation.K.: Alert [in Ukrainian].

Finazzi Agro E. (2011) The Impact of the UNIDROIT Principles in International Dispute Resolution in Figures. Uniform Law Review. 3. NS. Vol. XVI. P. 720 Cited by: Dikovskaya I. A. (2016) International commercial contracts: conflict and substantive law regulation . K. : Alert [in Ukrainian].

Lomakina, E.V. (2015) Non-governmental regulation of the international commercial relations: Doctor’s thesis. Chelyabinsk [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белов В. А. Международное торговое право и право ВТО. URL: https://stud.com.ua/75858/pravo/ mizhnarodne_torgovelne_pravo_ta_pravo_sot (дата звернення 14.09.2020)

Чайковський Ю. В. Міжнародне м’яке право у регулюванні міграційних процесів: допомога чи альтернатива. Правова держава. 2020. № 37. С. 169-175 DOI: https://doi.org/10.18524/2411- 2054.2020.37.201519; Нігрєєва О.О. «М’яке право» у міжнародній системі:до питання про зміст та функції . Правова держава. 2018. № 31. С. 147-153.

Гулєвська Г. Ю. «Акти приватноправової уніфікації як прояв soft law у регулюванні міжнародних торгівельних відносин». Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). Суми: 2019. 224 с., С. 150-152 ; Гулєвська Г. Ю. «До питання про норми soft law в міжнародному торгівельному праві». Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: матеріали наук. семінару (Дніпро, 8 груд. 2018 р.). Дніпро: 2019. 336 с. С. 54-56.

Никифоров В. А. Юридическая природа и тенденции развития сложноструктурных комплексов норм, создаваемых международными организациями для регулирования международного торгового оборота: автореф. дис. …  докт. юрид.наук : 12.00.10. Москва, 2011. 45 с.

Фогельсон Ю., Чеховська С. «Мягкое право» в системе регуляторных механизмов ВТО. Хозяйство и право. 2012. № 12.

Діковська І.А. Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання: Навч.посібн. К. Алерта. 2016. 322 с.

Finazzi Agro E. The Impact of the UNIDROIT Principles in International Dispute Resolution in Figures . Uniform Law Review. 2011. 3. NS. Vol. XVI. P. 720 Цитується за: Діковська І.А. Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання: Навч.посібн. К. Алерта. 2016. 322 с., С. 105.

Ломакина Е.В. Негосударственное регулирование международных коммерческих отношений : дис .. к.ю.н. 12.00.03 Челябинск, 2015. 196 с.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.