DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.39.212988

ДОКТРИНОТВОРЕННЯ – СТАДІЯ ПРОЦЕСУ СУСПІЛЬНОГО (СУСПІЛЬНО-СВІДОМОГО) УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ СУБ’ЄКТІВ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

С. С. Кузнєцов

Анотація


Активне формування в Україні блоку програмних документів довгострокового планування (доктрин, стратегій тощо) у різних сферах суспільних відносин обумовлює необхідність створення доктринального правового базису. На теперішній час питання про визначення ролі, місця та значення доктринотворення як стадії процесу управління соціальною поведінкою, а також на рівні суспільного (суспільно-свідомого) управління практично не досліджувалося. Завданням цього дослідження є дослідження процесу управління соціальною поведінкою суб’єктів суспільних відносин на рівні суспільного (суспільно-свідомого) управління; ролі, місця та змісту доктринотворення як стадії досліджуваного процесу. Автор зазначає, що кожний процес складається з декількох стадій, які відрізняються за змістом і механізмами, але, якщо мова йде про процес управління соціальною поведінкою, то слід мати на увазі, що цей процес проходить на двох рівнях: рівні суспільного (суспільно-свідомого) управління та рівні державного (владно-вольового) управління. У результаті проведеного дослідження було сформульовано авторське бачення використання термінів «суспільне (суспільно-свідоме) управління», «суспільне правилотворення», «суспільне упорядкування», «суспільна правилосвідомість» тощо. Визначено, що доктринотворення є факультативною стадією досліджуваного процесу та є джерелом формування суспільної правилосвідомості (свідомості у сфері суспільного управління соціальною поведінкою) суб’єктів суспільних відносин і суб’єктів правотворчої діяльності на стадії санкціонування, яку також віднесено до факультативної стадії досліджуваного процесу. Визначено, що «соціальна діагностика» є складовою процесу доктринотворення.


Ключові слова


суспільне (суспільно-свідоме) управління; суспільне правилотворення; суспільне упорядкування; суспільна правилосвідомість, суспільний припис; суспільний (суспільно-свідомий) вплив; доктринотворення; соціальна діагностика

Повний текст:

PDF

Посилання


Oborotov, Y.N. (2011). Modern law: principles, properties, postulates. In: Y.N. Oborotov, (Ed.), General theoretical jurisprudence (pp. 45-58). Odessa: Feniks [in Russian].

Kuznietsov, S.S. (2020). Maritime doctrine of Ukraine: a measure of general jurisprudence. Constitutional State, 37, DOI: 10.18524/2411-2054.2020.37.201504 [in Ukrainian].

Lekhin, I.V. & Petrov, F.N. (Eds.). (1952). A short dictionary of foreign words. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel’stvo inostrannyh i nacional’nyh slovarej [in Russian].

Alekseev, S.S. (1994). The theory of law. Moscow: Izdatel’stvo BEK [in Russian].

Holovashchuk, S.I., L.A. Korobchynskyi, L.A. & Pylynskyi, M.M. (Eds.). (1982). Russian-Ukrainian dictionary. (Vol. 2). Kyiv: Holovna redaktsiia Ukrainskoi radianskoi entsyklopedii [in Ukrainian].

Averintsev, S.S., Arab-Ogly, E.A. & Ilyichev, L.F. et al. (Eds.). (1989). Philosophical Encyclopedic Dictionary. Moscow: Sovetskaja jenciklopedija [in Russian].

Kudryavtsev, V.N. (1982). Legal behavior: norm and pathology. Moscow: Nauka [in Russian].

Skakun, O.F. (2005). Theory of state and law (encyclopedic course). Kharkov: Espada [in Russian].

Tarakhonych, T.I. (2006). Social regulation: its concepts and features. In: Zaychuk, O.V. & Onishchenko, N.M. (Eds.). Theory of State and Law. Academic course (pp. 264-279). Kyiv: Jurinkom Inter [in Ukrainian].

Cherdantseva, T.Z. (1976). Italian-Russian Dictionary. Moscow: Izdatelstvo “Russkij jazyk” [in Russian].

Matuzov, N.I. & Malko, A.V. (2004). Theory of state and law. Mosow: Jurist [in Russian].

Korelsky, V.M. & Perevalov, V.D. (Eds.). (1998). Theory of state and law. Moscow: NORMA-INFRA [in Russian].

Dubichynsky, V.V. (Ed.). (2008). New Ukrainian explanatory dictionary. Kharkiv: Knyzhkovyi klub “Klub Simeinoho Dozvillia” [in Ukrainian].

Gvishiani, D.M. & Lapin, N.I. (Eds.). (1989). Brief Dictionary of Sociology. Moscow: Politizdat [in Russian].

Krestovskaya, N.N. (2011). Concept and types of social regulation. In: Y.N. Oborotov, (Ed.), General theoretical jurisprudence (pp. 34-44). Odessa: Feniks [in Russian].

Krestovskaya, N.N. (2011). The emergence of law and the main theories of its genesis. In: Y.N. Oborotov, (Ed.), General theoretical jurisprudence (pp. 14-23). Odessa: Feniks [in Russian].

Selivanov, V. & Didenko N. (2000). Legal nature of regulation of public relations. Law of Ukraine, 10 [in Ukrainian].

Tsvik, M.V. (2008). Problems of modern legal understanding. In: Tsvik, M.V. & Petrushyn, O.V. (Eds.). Methodological and historical-theoretical problems of formation and development of the legal system of Ukraine (pp. 66-86). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Kelman, M.S. & Murashin, O.G. (2002). General theory of law (with diagrams, crossword puzzles, texts). Кyiv: Kondor [in Ukrainian].

Kravchenko, S.P. (2011). Rule-making (law-making). In: Y.N. Oborotov, (Ed.), General theoretical jurisprudence (pp. 192-206). Odessa: Feniks [in Russian].

Nedbailo, P.E. (1959). Soviet socialist legal norms. L’vov: Izdatel’stvo L’vovskogo universiteta [in Russian].

Bobneva, M.I. (1978). Social norms and regulation of behavior. Moscow: Nauka [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Оборотов Ю.Н. Современное право: принципы, свойства, постулаты. Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: учебник под ред. Ю. Н. Оборотова. О.: Фенікс, 2011. C. 45-58.

Кузнєцов С.С. Морська доктрина України: вимір загальнотеоретичної юриспруденції. Правова держава. 2020. № 37. С. 71-78. DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.37.201504

Краткий словарь иностранных слов. Под ред. И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова. 7-е стереотипное изд. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1952. 488 с.

Алексеев С.С. Теория права. М.: Издательство БЕК, 1994. 224 с.

Російсько-український словник у 3-х т. Т. 2 (Н – приять). Вид. 2, виправлене під ред. С. І. Головащук, Л. А. Коробчинського, М. М. Пилинського. К.: Головна ред. Української радянської енциклопедії, 1982. 924 с.

Философский энциклопедический словарь редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. 2-е изд. М.: Сов. энциклопедия, 1989. 815 с.

Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М.: Наука, 1982. 287 с.

Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник. Харьков: Эспада, 2005. 840 с.

Тарахонич Т. І. Соціальне регулювання: його поняття та особливості. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. К.: Юрінком Інтер, 2006. С. 264-279.

Черданцева Т.З. Итальянско-русский словарь 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во «Русский язык». 1976. 544 с.

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Юристъ, 2004. 512 с. 

Теория государства и права под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М.: НОРМА-ИНФРА, 1998. 570 с.

Новий український тлумачний словник. Близько 20000 слів і словосполучень. Укл. Н.Д. Кусайкіна, Ю.С. Цибульник; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2008. 608 с.

Краткий словарь по социологии. Под общ. ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина; сост. Э.М. Коржева, Н.Ф. Наумова. М.: Политиздат, 1989. 479 с.

Крестовская Н. Н. Понятие и виды социального регулирования. Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: учебник под ред. Ю.Н. Оборотова. О.: Фенікс, 2011. С. 34-44.

Крестовская Н. Н. Возникновение права и основные теории его происхождения. Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: учебник под ред. Ю. Н. Оборотова. О.: Фенікс, 2011. С. 14-23.

Селіванов В., Діденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин. Право України. 2000. № 10. С. 10-20.

Цвік М.В. Проблеми сучасного праворозуміння. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Х.: Право, 2008. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петрушина. С. 66-86.

Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права (зі схемами, кросвордом, текстами). К.: Кондор, 2002. 609 с.

Кравченко С. П. Нормотворчество (правотворчество) Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: учебник под ред. Ю.Н. Оборотова. О.: Фенікс, 2011. С. 192-206.

Недбайло П. Е. Советские социалистические правовые нормы. Л.: Изд-во Львов. ун-та, 1959. 169 с.

Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения. М.: Наука, 1978. 312 с.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.