КВІНТЕСЕНЦІЯ РОЗУМІННЯ «ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.41.225570

Анотація

Стаття присвячена розкриттю окремих питань щодо розуміння правової природи «право на судовий захист» як важливої складової права осіб на захист своїх прав, свобод та інтересів через призму викликів сьогодення. Визначено, що право на судовий захист складне правове явище і включає певні елементи. Акцентована увага на структурних компонентах «права на судовий захист». Наголошено, що у період стрімкої трансформації суспільства у площині прав осіб на судовий захист, прослідковується значне збільшення такої кількості осіб, які бажають реалізувати своє право на судовий захист, а це обумовлює підлаштування до нових викликів сьогодення відповідних структур правосуддя, які забезпечують дотримання балансу публічних інтересів між усіма учасниками судового захисту. Зазначено, що під впливом об’єктивних чинників правова природа «право на судовий захист» стрімко, докорінно змінюється.

Посилання

Николаєнко Я. М. Поняття та зміст права на судовий захист: сучасний погляд: Вісник МГУ 2014, № 8. С. 48–50

Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя за 2019 рік. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_ statystyka/analit_tabl_19

Конституція України від 28.06. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254 %D0 % BA/96- %D0 %B2 %D1 %80

Конвенція про захист прав і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_004#Text

Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12.02.2015 р. № 192-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192–19#Text

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV URL: https: //zakon.rada.gov. ua/laws/show/2747–15

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/card/1798–12

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1618–15#Text;

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1618–15#Text.

Коровайко О. І. Сутність і зміст права на судовий захист у кримінальному судочинстві. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. Вип. 3. С. 286–290.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 р. 2147-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147–19#Text.

Способи захисту прав та свобод людини і громадянина. URL: https: //kadubovecka-gromada. gov.ua/ news/1597320413

Право на судовий захист. URL: http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/ 439-pravo-na-sudovyy-zahyst

Грибанов В. П. Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского права. Весник МГУ. Право. 1968. № 3. С. 19.

Белявская О. Я. Конституционное право человека и гражданина на судебную защиту: понятие, проблемы реализации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. СПб. 2007.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ