ПРАКТИКА ЄСПЛ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.41.225573

Анотація

Стаття присвячена сутності принципу неупередженості судді у судовому процесі як окремого елементу права на справедливий суд, визначеного низкою положень національного та міжнародного права. Обґрунтовано, що в контексті істотного впливу діяльності Європейського суду з прав людини на здійснення судочинства в Україні, розгляд окремих напрямків його практики має особливу актуальність не лише для її розуміння, але й для ефективного застосування в судовому процесі. Особливу увагу в ході дослідження зосереджено на розгляді суб’єктивних та об’єктивних факторів упередженості судді, їх співвідношенні та взаємодії. Аналіз практики ЄСПЛ щодо забезпечення принципу неупередженості судді дозволяє виокремити такі позиції: найменші сумні- ви в упередженості судді мають бути досліджені в процесі; упередженість судді має бути встановлена шляхом суб’єктивних та об’єктивних критеріїв; обов’язок переконати учасників у своїй неупередженості лежить на судді. Такі позиції ЄСПЛ мають певні відмінності у національній судовій практиці, де частіше за все суддя може не задовольнити клопотання про відвід, якщо вважатиме його необґрунтованим.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, підписана 4 листопада 1950 року: Конвенцію ратифіковано Законом України від 17 липня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_004#Text

Бангалорські принципи поведінки судді, схвалені Резолюцією ЕКОСОР ООН 27 липня 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67#Text

Цивільний процесуальний кодекс України, прийнятий 18 березня 2004 року з наст. змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/1618–15#Text

Кримінальний процесуальний кодекс України, прийнятий 13 квітня 2012 року за наст. змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651–17

CASE OF Paunović v. Serbia (Application no. 54574/07). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–198991

Цувіна Т. А. Незалежність суду у контексті практики Європейського суду з прав людини. Актуальні проблеми судового права: матеріали міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. пам'яті проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 30 жовт. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2015. С. 106–108.

Неупередженість суду (суддів) у контексті практики Європейського суду з прав людини (по матеріалам Юридичного вісника України). Медиагруппа Адвокат-Консалтинг. URL: http://advocat-cons.info.

Справа «Олександр Волков проти України » від 09.01.2013 (Заява № 21722/11). URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/974_947#Text

CASE of ŠKRLJ v. CROATIA (аpplication no. 32953/13). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–194299

Чорний В. Відвід суддів і упередженість в практиці ЄСПЛ: Юридичний інтернет-ресурс «Протокол», 05.04. 2019. URL: https://protocol.ua/ua/vidvid_suddiv_i_uperedgenist_v_praktitsi_espl

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО