АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. Ю. Криворучко Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
  • М. С. Шевченко

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.41.225618

Анотація

Статтю присвячено питанням удосконалення адміністративно-правового регулювання інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти та повної загальної середньої освіти в Україні. Звернення до цієї теми є беззаперечно актуальним з огляду на те, що, по-перше, інклюзивна освіта – новий інститут для українського суспільства, справжній виклик для дітей, педагогів та законодавця. По-друге, у науці вітчизняного адміністративного права відсутністє комплексне дослідження українських джерел права у сфері інклюзивної освіти, яке б повно визначало також виклики даної галузі. По-третє, адміністративно-правові акти у сфері інклюзивної освіти, на жаль, не відповідають реаліям сьогодення, мають прогалини як у сфері права, так і у сфері педагогіки. Автори поставили завданням здійснити аналіз джерел права, що регулюють відносини, що виникають у сфері інклюзивної освіти в Україні; виділити сучасні виклики галузі та внести пропозиції щодо шляхів їх подолання та якісного заповнення прогалин адміністративно-правового регулювання сфери інклюзивної освіти в Україні. Авторами статті на виконання мети дослідження, було здійснено переклад та вивчено законодавство Держави Ізраїль як прогресивної країни у сфері інклюзії; проведено опитування серед керівників навчальних закладів міста Одеси, у яких наразі діють інклюзивні групи/класи. Завдяки цьому було виявлено такі виклики, як, зокрема, прогалини у самій законодавчо встановленій процедурі відкриття інклюзивних груп/класів; забезпечення шкіл та садочків особами, які повинні допомагати вихователям/вчителям та дитині з особливими освітніми потребами в освітньому процесі; питання щодо кількості дітей з особливими освітніми потребами в групі або класі та щодо характеру нозологій (особливостей розвитку). Щодо кожного виклику запропоновано відповідні пропозиції та детально викладено їх у порівняльних таблицях.

Посилання

Берегова М. І. Дидактично-практична підготовка майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах освітнього інклюзивного простору: дис. … канд. пед. наук: 13.00.03/ Берегова Марія Ігорівна. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. 235 с.

Хомишин І. Ю. Адміністративно-правове регулювання інклюзивної освіти в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2017. № 28. С. 53–55. URL: http://www. vestnik-pravo. mgu.od.ua/archive/juspradenc28/15.pdf.

Мухіна А. Ю., Сєромаха Н. Є. Осмислення реалій вітчизняної інклюзії на основі аналізу теоретико-методологічних основ світової освітньої інтеграції. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/ catalog/download/68/1563/3399–1?inline=1

Конвенція про права дитини: міжнародний документ, ратифіковано Постановою ВР України № 789-XII від 27.02.91. Редакція зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21 груд- ня 1995 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.

Потебні О. О. Словник української мови: [в 11 т.]. Київ: Наук. думка, 1974. 840 с.

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів: резолюція 48/96 Генеральної Асам- блеї ООН. Редакція від 20 грудня 1993 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_306#Text.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.

Кармазіна К. Ю. Механізм взаємодії джерел континентального та загального права: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. К. Ю. Кармазіна. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 16 с.

Цимбалістий Т. О. Щодо нормативності рішень Конституційного Суду України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: «Право». 2013. № 23. ч. І. С. 156–170.

Сквірський І. О. Рішення Конституційного Суду України в системі джерел конституційного права України. Вісник Запорізького національного університету. Серія: «Право». 2011. № 3. С. 42–46.

Рішення Конституційного Суду України від 4 березня 2004 року № 5-рп/2004 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України «держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах» (справа про доступність і безоплатність освіти). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710–04#Text

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145– 19#Text.

Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2628–14/ed20210101#Text.

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 р. № 463-IX. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2628–14/ed20210101#Text.

Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 545. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545–2017-п#Text.

Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання: Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii- rozvitku-inklyuzivnogo- navchannya.

Давиденко Г. В. Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00.01. Г. В. Давиденко. Київ: НАУ, 2015. 42 с.

Майзель О. В. Инклюзивное образование в Израиле. Клиническая и специальная психология. 2013. № 2. URL: https://psyjournals.ru/files/62063/psyclin_2013_2_Majzel.pdf.

Про реабілітаційні центри денного догляду: Закон Держави Ізраїль. URL: https://www.nevo.co.il/law_html/ law01/278_001.htm.

Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти: Постанова

Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/530–2019-п#.

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/872–2011-п#Text.

Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах: Лист МОН від 12.10.2015 р. № 1/9–487. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/137899___137899.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

МОЛОДІ ВЧЕНІ