ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАВ НА ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ: ПЕРЕДУМОВИ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.42.232407

Ключові слова:

інтелектуальна власність, географічні зазначення, схеми якості, Європейський Союз, гармонізація права, національне законодавство України

Анотація

 Статтю присвячено питанню гармонізації законодавства України та Європейського Союзу щодо охорони прав на географічні зазначення. Запровадження зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, збільшення взаємного товарообігу спричинили значне оновлення вітчизняного цивільного законодавства, що сприяло активізації досліджень сталих цивільно-правових інститутів, які в сучасних умовах набули нового змісту. Одним з таких інститутів є охорона прав на географічні зазначення. Системне реформування зазначеного цивільно-правового інституту в Україні відбувається з урахуванням європейських стандартів. На основі аналізу співвідношення комунітарного права з законодавствами країн-членів ЄС щодо охорони прав на географічні зазначення надано прогноз розвитку відповідного правового поля в Україні та визначені поточні завдання його оновлення.

Посилання

Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs). European Commission survey (September, 2019) URL: https://op.europa.eu/en/ publication-detail/-/ publication/73ad3872–6ce3–11eb-aeb5–01aa75ed71a1/language-en.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1151/2012 від 21 листопада 2012 року про схеми якості для сільськогосподарських і харчових продуктів. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/?uri=CELEX %3A32012R1151.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 251/2014 від 26.02. 2014 року про визначення, опис, представлення, маркування та охорону географічних зазначень ароматизованих винних продуктів і про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1601/91. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/?uri=CELEX %3A32014R0251.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 110/2008 від 15 січня 2008 року про визначення, опис, представлення, маркування та охорону географічних зазначень спиртних напоїв та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1576/89. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ en/ ALL/?uri=CELEX:32008R0110.

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2019/787 від 17 квітня 2019 року щодо визначення, опису, представлення та маркування спиртних напоїв, використання назв спиртних напоїв при презентації та маркуванні інших продуктів харчування захист географічних зазначень для спиртних напоїв, використання етилового спирту та дистилятів сільськогосподарського походження в алкоголь- них напоях та скасування Регламенту (ЄС) № 110/2008. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/?uri=CELEX %3A32019R0787.

Барський В. Р. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем з інтелектуальної власності в Україні: стан та перспективи // Матеріали 75-ї звіт. наук. конф. професорсько-викладацького складу і наук. працівників економіко-правового факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова, (Одеса, 25–27 листоп. 2020 р.). Одеса: Фенікс, 2020. С. 98–102. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstre am/123456789/29659/1/98–102.pdf.

Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Міжнародний документ від 14.06.1994 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/998_012#Text.

Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Стратегію схвалено Указом Президента України від 11.06.1998 року № 615/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/615/98#Text.

Програма інтеграції України до Європейського Союзу: Програму схвалено Указом Президента України від 14.09.2000 року № 1072/2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001100–00#Text.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629–15#n161.

План дій «Україна – Європейський Союз»: Міжнародний документ від 12.02.2005 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_693#Text.

Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управління. Звіт підготовлений у рамках проекту «Економічний компонент Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: професійний аналіз та публічна дискусія». URL: https://www. eurointegration.com.ua/files/a/2/a2732e1-economic-ied.pdf

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Міжнародна угода від 30.11.2015 року № 984_011. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Поста- нова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 року № 1106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1106–2017- %D0 %BF#Text.

Дорожня карта законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з ін- шої сторони на 2018–2019 роки. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/ karta-prioritetnikh- zakonoproektiv-u-sferi-evropeyskoi- integratsii.pdf.

Про правову охорону географічних зазначень: Закон України від 16.06.1999 року № 752-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752–14#Text.

Без шампанського, але з бриндзею: як українські продукти перетворити на унікальні бренди // Інфор- маційна агенція «Дивись.info». URL: https://dyvys.info/2020/01/15/bez-shampanskogo-ale-z-bryndzeyuyak- ukrayinski-produkty- peretvoryty-na-unikalni-brendy.

Про План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік: Постанова Верховної Ради України від 02.02.2021 № 1165-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165–20#Text

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 608/2013 від 12.06.2013 року щодо забезпечення митними органами дотримання прав інтелектуальної власності та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003». URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/ALL/?uri=CELEX %3A32013R0608.

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 1352/2013 від 04.12.2013 року про встановлення форм, передбачених у Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 608/2013 щодо забезпечення митними органами дотримання прав інтелектуальної власності. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/?uri=CELEX %3A32013R1352.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО;ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС