АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗСУД В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ЮРИДИЧНОЮ ДЕОНТОЛОГІЄЮ: ТЕОРЕТИКО- ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • П. П. Білик Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
  • І. А. Осадча Одеська національна академія харчових технологій

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.42.232408

Ключові слова:

державне управління, публічне адміністрування, компетенція, людиноцентризм, функції та повноваження, адміністративний розсуд, адміністративні послуги, юридична деонтологія

Анотація

 Стаття присвячена розкриттю розуміння публічного адміністрування як процесу розробки та прийняття управлінських рішень, встановленню ролі та значення посадових осіб системи органів публічного адміністрування в процесах забезпечення реалізації прав і свобод осіб, їх професійних та особистісних якостей у змісті ефективності та результативності публічного адміністрування. Визначено поняття публічного адміністрування, адміністративного розсуду; піддано аналізу розуміння державного управління як процесу розробки та прийняття управлінських рішень, що спирається на дискреційні повноваження. Наголошено, що публічна сфера, яка є об’єктом державно-владного впорядковуючого впливу з боку системи органів та посадових осіб публічного адміністрування, є вкрай широкою та непередбачуваною, що зумовлює необхідність використання в компетенційному адміністративному законодавстві адміністративного розсуду. Встановлено, що юридична деонтологія в сучасному розумінні є надійним підґрунтям, на якому базується побудова професійних якостей сучасного публічного адміністратора.

Посилання

Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції: матеріали на- ук.-практ. конф. 17 груд. 2009 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2009. 224 с.

Енциклопедичний словник з державного управління/ уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.

Колесникова К. О. Співвідношення державного управління та публічного адміністрування у процесі суспільної трансформації. Публічне управління: теорія та практика. 2013. Вип. 3. С. 41–45.

Малиновський В. Я. Державне управління: Навчальний посібник. Вид. 2-е, доп. та перероб. К, 2003. 576 с.

Демократичне урядування та публічне адміністрування: проблеми вимірювання та аудиту: наук.-ме- тод. посіб. / авт. кол.: А. Ф. Колодій, М. З. Буник, П. М. Петровський та ін. К.: НAДУ. 2011. 56 с.

Таран Є. І. Співвідношення понять «державне управління», «публічне адміністрування» та «публіч- не управління» у трансформаційних процесах України. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2020. Том 31 (70) № 2. С. 33–37

Сєров О. В. Аналіз термінологічного забезпечення категорійно-понятійного апарату в галузі знань «Публічне управління й адміністрування». Державне управління: теорія та практика. 2016. № 2. С. 15–23

Семенчук Т. Б. Сутність категорії “Публічне адміністрування” та передумови її формування. Вісник економіки транспорту і пром. 2013. № 42. С. 385–389

Державне управління: підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) та ін.. К.; Дніпро- петровськ: НАДУ, 2012. Т. 1. 564 с.

Россинский Б. В. Административное право: учебник. 4-е изд., пересмотр. и доп.. М., 2009. 928 с.

Яковлєв І. П. Форми і методи публічного адміністрування у державній митній справі: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Одеса, 2016. 224 с.

Летучий Д. Типологія стилів управління персоналом у сфері державної служби / Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. управ. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управ. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. Вип. 4(11). С. 223–231

Клочко А. О. Теоретичні аспекти дослідження стилю управління в керівників освітніх організацій. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2017. № 47. С. 29–33

Стрельцов Є. Л. Правове регулювання або правове управління: привід для обговорення. Вісник Пів- денного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. № 10. С. 8–17.

Сырых В. М. Теория государства и права: учебник. М., 2001. 592 с.

Плавич В. П. Правове регулювання ринкових економічних відносин. Правова держава. 2002. № 4. С. 175–184.

Чистов С. М. Державне регулювання економіки: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2002. 208 с.

Шопіна І. М. Щодо концептуальних підходів до визначення поняття правового регулювання. Форум права. 2011. № 2. С. 1055–1061

Реснянская С. О. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти в системе разделения властей. Известия Алтайск. гос. ун-та. 2009. № 4–1. С. 280–283.

Чернушкіна О. О. Особливості управлінської праці в сучасних умовах. Глобальні та національні проблеми економіки: електрон. наук. вид. Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. Миколаїв, 2016. Вип. 11. С. 654–658

Воронов О. Інтерпретація поняття «управлінське рішення» у сфері державного управління. Держав- не управління та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 2. С. 38–47.

Васильев А. С. Подготовка и принятие управленческих решений: организационно-правовые проблемы. О.: Бахва, 1997. 160 с.

Семеній О. Ознаки адміністративного розсуду в діяльності суб’єктів публічної адміністрації. Під- приємництво, господарство і право. 2017. № 6. С. 136–139

Папкова О. О. Понятие судейского усмотрения. Журнал российского права. 1997. № 12. С. 98–118

Маськовіта М. М. Деонтологічні кодекси як морально-правова основа підвищення ефективності реалізації присяги. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2016. № 837. С. 287–291

Люхтерхандт О. Експертний висновок щодо проекту «Концепція реформи адміністративного права України ». Адміністративна реформа в Україні: Документи і матеріали. Укр. правов. часоп. 1999. Вип. 4. С. 92–106

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО