ЗМІСТ, ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВА ДИТИНИ НА ІМ'Я (ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ)

Автор(и)

  • К. М. Гусейнова Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.42.232414

Ключові слова:

особисте немайнове право, право дитини на ім’я, зміст права дитини на ім’я, здійснення права дитини на ім’я, захист права дитини на ім’я

Анотація

 Автором проаналізовано відповідні положення чинного цивільного та сімейного законодавства України та Російської Федерації, з’ясовано точки зору вчених-правознавців щодо питань, які становлять предмет дослідження, внесено пропозиції з удосконалення правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із здійсненням та захистом права дитини на ‘ім’я, в Україні. Обґрунтовано висновок, що право дитини на ім’я є самостійним суб’єктивним особистим немайновим правом, до змісту якого входять правомочності на отримання імені, зміну (заміну) імені, використання і захист імені. За законодавством України та Російської Федерації реалізація вказаних правомочностей можлива самим носієм даного права – дитиною лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством. В інших випадках дані правомочності підлягають реалізації батьками дитини (іншими законними представниками, або уповноваженими на те органами) згідно з інтересами останньої. Звертається увага на те, що закон наділяє дитину правом на подання заяви про зміну (заміну) імені лише з певного віку (16 років – в Україні, 14 років – в Російській Федерації). Українському законодавцеві пропонується змінити такий підхід на «прив’язку» до обсягу цивільної дієздатності неповнолітніх, коли з досягненням 14 років дитині надано право вчинення юридично значущих дій за згодою законних представників.

Посилання

Агарков М. М. Право на имя Сб. статей по гражданскому и торговому праву. Памяти профессора Г. Ф. Шершеневича. М.: Статут, 2005. С. 136–162.

Конвенція про права дитини: Конвенція ООН від 20.11.1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_021#Text (дата звернення: 23.04.2021).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435–4#Text (дата звернення: 23.04.2021).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2, 3, 4. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 23.04.2021).

Декларація прав дитини: резолюція ООН від 20.11.1959 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_384#Text (дата звернення: 23.04.2021).

Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2947–14#Text (дата звернення: 23.04.2021).

Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 29.12.1995 г. Собрание законо- дательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 16.

Стефанчук Р. О. Право на ім’я. Університетські наукові записки. 2005. № 1–2 (13–14). С. 83–97.

Гражданское право [в 2 т.]: учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: БЕК, 2000.

Беспалов Ю. Ф. Теоретические и практические проблемы реализации семейных прав ребенка в Рос- сийской Федерации: автореф. дис. … докт. юрид. наук.: 12. 00.03. Саратов, 2002. 44 с.

Красавчиков О. А. Охрана интересов личности и свод законов Советского государства: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 53: Гражданско-правовая охрана интересов личности в СССР. Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1977. С. 5–33.

Сергеев А. П. Право на защиту репутации. Л.: Знание, 1989. 31 с.

Апранич М. Л. Проблемы гражданско-правового регулирования личных неимущественных отноше- ний, не связанных с имущественными: автореф. дис. … канд. юрид. наук.: 12.00.03. СПб, 2001. 24 с.

Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01.07.2010 р. № 2398-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2398–17#Text (дата звернення: 23.04.2021).

Порядок присвоєння прізвища, імені, по батькові дитині при державній реєстрації народження: роз’яснення Міністерства юстиції України від 29.06.2011 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ card/n0045323–11 (дата звернення: 23.04.2021).

Об актах гражданского состояния: Федеральный закон РФ от 15.11.1997 г. URL: http://base.garant.ru (дата обращения: 23.04.2021).

Воронова О. В. Право на ім’я людини як засіб індивідуалізації фізичної особи. Держава та регіони. Сер.: Право. 2012. № 1. C. 100–105.

Волосевич І. Явище мовної поліфонії в літературі і свідомості. 2004. Ч. 35. URL: http://www.ji.lviv.ua/ n35texts/volosevych.htm (дата звернення: 23.04.2021).

Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні: наказ Міністерства юстиції України № 52/5 від 18.10.2000 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719–00#Text (дата звернення: 23.04.2021).

Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи: постанова Кабінета Міністрів України від 11.07.2007 року № 915 URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/915–2007- %D0 %BF#Text (дата звернення: 23.04.2021).

Желтышева О. Н. Реализация права гражданина на перемену имени и порядок ее государственной регистрации. Органы ЗАГС Прикамья: региональный опыт реализации федеральных полномочий: сб. материалов краевой науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию органов ЗАГС (Пермь, декабрь 2007 г.). Комитет ЗАГС Пермского края; Зап.-Урал. ин-т экономики и права; сост. и отв. ред. проф. А. И. Исаченкова. Пермь, 2007. С. 89–98.Т. I. 816 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО;ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС