ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ВОЄННИХ ТА ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ У МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Автор(и)

  • Т. С. Садова Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.42.232433

Ключові слова:

воєнні злочини, військові злочини, збройний конфлікт, військова служба, військовослужбовець, комбатант

Анотація

Статтю присвячено дослідженню військових (злочинів проти встановленого поряд- ку несення військової служби) та воєнних злочинів у міжнародному та національному праві. Особливу увагу було приділено поняттю та ознакам воєнних та військових злочинів. Також були розглянуті джерела як міжнародного, так і національного права для порівняльної характеристики воєнних та військових злочинів, що допомогло зрозуміти їх зміст та уникнути змішання цих понять. Було надано дефініцію воєнних та військових злочинів, досліджено співвідношення цих правових явищ, виявлені основні спільні та відмінні риси цих злочинів.

Посилання

Піддубна М. В. Імплементація норм міжнародного кримінального права про воєнні злочини у Кримінальний кодекс України: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2020. 17 с.

Харитонов С. О. Військові злочини: поняття, система та проблеми: автореф. дис… докт. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2019. 43 с.

Береза Ю. М., Чаплинський К. О. Теоретичні засади методики розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. URL: http://er.dduvs. in.ua/bitstream/ (Дата звернення: 08.05.2021).

Кучевська С. П. Воєнні злочини у Статуті Міжнародного кримінального суду і злочини проти встановленого порядку несення військової служби у Кримінальному кодексі України: питання відповід- ності. Форум права. 2007. № 3. С. 142–146.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/ show/ 2341– 14#Text (Дата звернення: 08.05.2021).

Карпенко М. І. Окремі аспекти звільнення суб’єктів військових злочинів від кримінальної від- повідальності. Підприємство, господарство і право. 2018. № 9. С. 196–200.

Ніколаєнко Т. Б. Теоретико-правові засади призначення та виконання спеціальних покарань щодо військовослужбовців: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08 / УДФСУ. Київ, 2019. 556 с.

Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 % D0 %BA/96 %D0 %B2 %D1 %80#Text (Дата звернення: 08.05.2021).

Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2232–12#Text (Дата звернення: 08.05.2021).

Шкуропацький О. І. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту офіцерського складу збройних сил України. URL: http://phd.znu.edu.ua/page//aref/07_2017/Shkuropatskyi_aref.pdf (Дата звернення: 08.05.2021).

Бухонський С. О. Криміналістична характеристика особи, яка вчинила військовий злочин. Право національної безпеки та військове право: історія, сучасність і перспективи: збірник матеріалів кругло- го столу. 2019. С. 83–86.

Статут Міжнародного військового трибуналу для суду і покарання головних військових злочинців європейських країн осі від 08.08.1945. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_201#Text (Дата звернення: 08.05.2021).

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І), від 8 червня 1977 року. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/995_199#Text (Дата звернення: 08.05.2021).

Римский статут Международного уголовного суда. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995_588#Text (Дата звернення: 08.05.2021).

Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества. URL: https://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/conventions/code_of_offences.shtml (Дата обращения: 08.05.2021).

Лобанов С. А. Международная уголовная ответственность за военные преступления: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.10 / МГИМО. Москва, 2018. 495 с.

Procecutor v. Kayishema and Ruzindana. Case N ICTR‑95–1. 21 May 1999. § 175. URL: https://unictr. irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr‑95–1/appeals-chamber- judgements/en/010601.pdf (Дата звернення: 08.05.2021).

Зателепин О. К. Понятие воинского преступления в истории уголовного права. URL: http://www. voenprav.ru/doc‑1724–1.htm. (Дата звернення: 08.05.2021).

Степашин В. М. Особенности назначения специальных наказаний военнослужащим. Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 1. С. 173–174.

Мохончук С. М. Історико-теоретичні засади визначення системи воєнних злочинів у міжнародному кримінальному праві. Проблеми законності. 2011. № 115. С. 133–143.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права від 27.12.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=67804 (Дата звернення: 08.05.2021).

Пояснювальна записка до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права від 27.12.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67804 (Дата звернення: 08.05.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО