ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • О .Г. Костроміна Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, Ukraine
  • Г. О. Бабенко Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240950

Ключові слова:

адміністративний позов, інститут адміністративного позову, адміністративне судочинство, публічно-правові відносини

Анотація

У положеннях наукової статті авторами проаналізовані наукові підходи щодо визначення поняття адміністративного позову. Адміністративний позов визначено як матеріально-правову вимогу позивача про захист прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах, звернену до адміністративного суду. Охарактеризовані різні підходи щодо класифікації адміністративних позовів залежно від змісту. Охарактеризована внутрішня структура адміністративного позову, у зв’язку з чим проаналізовані положення чинного законодавства. Виділені матеріально-правовий та процесуально-правовий аспекти позову. Проаналізовані законодавчі вимоги до адміністративного позову. Зазначається, що в межах адміністративного законодавства, зокрема в Кодексі адміністративного судочинства України, прямо не визначені види адміністративних позовів. Встановлено, що на науково-теоретичному рівні основними критеріями видової класифікації адміністративних позовів є: предмет адміністративного позову, спосіб процесуального захисту, спосіб досягнення процесуальних цілей, характер матеріальних правовідносин. Визначені основні задачі, які вирішує адміністративний позов, як процесуальний засіб захисту прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин.

Посилання

Константий О. В. Захист прав фізичних та юридичних осіб в адміністративному судочинстві: проблеми теорії і практики: дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Олександр Володимирович Константий; Міністерство освіти і науки України; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харків. 2015. 415 с. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Konstantii/d_Konstantii.pdf

Беляневич О. До питання про адміністративний позов. Вісник академії правових наук України. 2012. № 1 (68). С. 138–147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2012_1_16

Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччина, Україна): Наук.-практ. посібник / Манн Томас, Мельник Роман, Бевзенко Володимир, Комзюк Анатолій; пер. та адапт. з нім. Мельника Романа, за заг. ред. Бевзенка Володимира. К.: Алерта, 2013. 308 с.

Мостова Н. В. Позов в адміністративному судочинстві: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Н. В. Мостова; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2014. 20 с.

Середа В. В. Позовна заява як вид звернення громадян до адміністративного суду. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2010. № 49. URL: http://dspace.nulau.edu.ua/…/1/Sereda_496_504.pdf

Педько Ю. С. Адміністративний позов і предмет захисту в адміністративному судочинстві. Часопис Київського університету права. 2009. № 4. С. 151–157.

Задирака Н. Ю. Адміністративний позов: історія та сучасне розуміння. Право та управління. 2011. № 3. С. 74–78.

Гулєвська Г. Ю. Окремі питання інституту позову в адміністративному судочинстві. Влада. Людина. Закон. 2006. № 1. С. 82–84.

Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навчальний посібник / За заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. К.: Старий світ, 2006. 576 с.

Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Демський Е. Ф. К.: Юрінком Інтер, 2008. 496 с.

Иск в гражданском судопроизводстве: Сборник / А. А. Демичев, Т. В. Соловьева, Н. Н. Ткачева; под ред. О. Исаенковой. М.: Волтерс Клувер, 2009. 216 c.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6.07.2005 № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747–15

Закаленко О. В. Позов в адміністративному судочинстві: теорія, правове регулювання, практика: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. В. Закаленко; Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО