ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Автор(и)

  • К. С. Єременко Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240980

Ключові слова:

альтернативна енергетика, навколишнє природне середовище, зміна клімату, антропогенні викиди, альтернативні джерела енергії, нетрадиційні джерела енергії, відновлювальні джерела енергії, ІРЕНА

Анотація

Стаття направлена на вирішення термінологічних розбіжностей у національному законодавстві та міжнаціональним та міжнародним законодавством у сфері альтернативної енергетики. У межах статті розглянута правова характеристика понять «альтернативні джерела енергії», «нетрадиційні джерела енергії» та «відновлювальні джерела енергії». Проведено науково-теоретичне обґрунтування якісних характеристик зазначених понять, а також проаналізовано міжнародне законодавство на предмет ідентичності тлумачення міжнародно-правових норм у національному законодавстві в сфері альтернативної енергетики. В статті було запропоновано визначення понять «відновлювальні джерела енергії» та «альтернативні джерела енергії» з урахуванням правил побудови поняттєво-термінологічного апарату з урахуванням ратифікованих Україною міжнародно-правових угод.

Посилання

Глобальное потепление на 1,5 °C. Специальный доклад МГЭИК о последствиях глобального потепления на 1,5 °C выше доиндустриальных уровней и о соответствующих траекториях глобальных выбросов парниковых газов в контексте укрепления глобального реагирования на угрозу изменения климата, а также устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты. В. Массон-Дельмотт, П. Чжай, Г. О. Пёртнер, Д. Робертс, Д. Ски и другие. Всемирная метеорологическая организация, Женева, Швейцария. 2019. С. 110. URL: SR15_Summary_Volume_russian.pdf (ipcc.ch)

Агапова О. Л. Альтернативні енергетичні ресурси як об’єкт картографування. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2015. № 1–2. С. 95–102

Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату. ООН Конвенція, Міжнародний документ від 09.05.1992. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044#Text

Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20.02.2003 р. № 555-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555–15

Клопов І. О. Теоретичні аспекти класифікації енергетичних ресурсів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Випуск 7 (ч. 2). С. 10–13 URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/7_2_2016ua/4.pdf (дата звернення 08.08.2020)

Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA): Закон України від 05.12.2017 р. № 2222-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2222–19#Text.

Статут Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA). Міжнародне агентство з питань відновлення енергії; Статут, Міжнародний документ, Декларація від 26.01.2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j02#Text

Рабінович М. Д. Альтернативна енергетика: проблеми класифікації та положення Кіотського протоколу. Проблеми загальної енергетики. 2003. № 9. С. 29–31.

Про енергозбереження: Закон України від 01.07.1994 р. № 74/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80#Text

Мусієнко, Т. До питання законодавчого закріплення основних термінів у сфері альтернативної енергетики України. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць. 2012. № 3 (15). С. 162–165.

Про альтернативні види палива: Закон України від 14.01.2000 № 1391-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391–14#Text

Директива 2014/94/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 22 жовтня 2014 року про розгортання інфраструктури для альтернативних видів пального (Текст стосується ЄЕП). URL: http://insat.org.ua/files/menu/law/dir_2014_94_uk.pdf

Тлумачний словник української мови: Понад 12500 статей (Близько 40000 слів) за ред. д-ра філологічних наук, проф. В. С. Калашника. Х.: Прапор. 2002. С. 992

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

МОРСЬКЕ ПРАВО