ТРАНСФОРМАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • А. О. Панчук Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240982

Ключові слова:

публічне адміністрування, публічне управління в сфері охорони здоров’я., державне управління, морські порти, портова галузь, модель управління портом

Анотація

Статтю присвячено окремим питанням зміни вектору розвитку морегосподарського комплексу України. Необхідність всебічного вивчення особливостей етапів розвитку морських портів зумовлено тим, що морські порти є складником транспортної і виробничої інфраструктури держави з огляду на розташування на шляхах міжнародних транспортних коридорів. Європейська інтеграція України та активізація транзитних перевезень зумовлюють необхідність збільшення обсягів та підвищення якості надання послуг у морегосподарському комплексі. З прийняттям Закону України «Про морські порти України» відбулись значні зміни у публічному адмініструванні морської галузі, які тривають до теперішнього часу. На основі дослідження наукових праць з теорії державного управління та публічного адміністрування сформульовано авторське визначення категорії «публічне адміністрування» у морській галузі на етапі трансформації. Проаналізовано особливості управління, здійснено перегляд завдань та функцій відповідно до європейських стандартів та кращих практик управління, окреслено необхідні фактори для успішного здійснення адміністрування портової галузі України.

Посилання

Тарасова А. М. Словарь латинских юридических фраз и терминов. О.: Юрид. лит., 2003. 42 с.

Словник іншомовних слів /за ред. О. С. Мельничука. К.: Головна редакція УРЕ, 1977. 776 с.

Етимологічний словник української мови: В 7 т. К.: Наук. думка, 1982. URL: https://cutt.ly/9WpW8OI

Енциклопедія державного управління: у 8 т. / за ред. Ю. В. Ковбасюка та ін. К.: НАДУ, 2011. Т. 8. Публічне врядування / наук.-ред. колегія: В. С. Загорський та ін. Львів: ЛРІДУ; НАДУ, 2011. 712 с.

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. К.: НАДУ, 2010. 820 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_168_62903572.pdf

Glossary of the United Nations Development Programme. URL: https://cutt.ly/qWpTVEa

Агапова О. В. До питання взаємопов’язаності адміністративного права та публічного адміністрування. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11–12 квіт. 2019 р.). С. 32–35.

Шатило О. А. Опорний конспект лекцій «публічне адміністрування». Житомир: Кафедра менеджменту організацій і адміністрування Житомирського державного технологічного університету, 2014. 52 с.

Нагаєв В. М. Публічне адміністрування: електронний навчальний посібник. Х.: ХНАУ, 2018. URL: https://cutt.ly/EWpEdab

Keeling D. Managementin Government. London: Allen&Unwin, 1972.

Семенчук Т. Б. Сутність категорії «Публічне адміністрування» та передумови її формування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 42. С. 385–389.

Аврамчикова Н. Т. Государственное и муниципальное управление: учеб. пособие. Красноярск, 2008. 148 с.

Гусєв В.О., Сурмін Ю. П. Розділ 6. Інституціональне проектування та моделювання стратегічного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України в умовах суспільних реформ. Інституційне забезпечення кадрової політики у публічному управлінні: місія, роль та місце Національної академії державного управління при Президентові України: наук. доп. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. К.: НАДУ, 2015. С. 138–147.

Мартиненко В. М. Демократичне врядування: проблеми теорії та практики. Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. Х., 2010. № 1. С. 16–22.

Колесникова К. Співвідношення державного управління та публічного адміністрування у процесі суспільної трансформації. Публічне управління. 2013. URL: https://cutt.ly/FWpTLYc

Філіпова Н. В. Зміна співвідношення понять «державне управління», «публічне адміністрування», «публічне управління» в системі суспільно-політичної трансформації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 6. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=865

Лощина Л. В. Ковтун Г. І. Теоретичні аспекти публічного адміністрування в контексті українських реформ. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 99–104.

Угода про асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Ст. 2125.

Матюхіна Н. П. Проблема ефективності державного управління: окремі реформаторські пошуки та зміни. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11–12 квіт. 2019 р.). С. 20–24.

Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. № 1102-р). URL: https://cutt.ly/bWpTTrH

Про затвердження Порядку добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі: постанова Кабінету Міністрів від 04.07.2018 № 535. Офіційний вісник України. 2018. № 55. Ст. 1920.

Морська доктрина України на період до 2035 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1108). URL: https://cutt.ly/OWpTIht

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 430-р. Офіційний вісник України. 2018. № 52. Ст. 1848.

Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 р. № 548-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 р. № 1634-р). URL: https://cutt.ly/xWpTPC7

Про морські порти України: Закон України від 17.05.2012 р. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 7. Ст. 65.

Вдосконалення управління портовою галуззю України Консолідація контролю за користуванням портовими територіями та наближення до моделі управління «порт-ленлорд»: світовий досвід і перспективи реформування в українському контексті. Київ, 2020. 74 с. URL: https://cutt.ly/kWpTD1k

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

МОРСЬКЕ ПРАВО