ОБ’ЄКТИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

Автор(и)

  • І. Є. Якубівський Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240988

Ключові слова:

патентне право, патент, винахід, корисна модель, промисловий зразок, право промислової власності

Анотація

В умовах побудови і функціонування інноваційної моделі економіки, необхідності створення і впровадження нової техніки та передових технологій у виробництво важливого значення в системі інститутів права інтелектуальної власності набуває патентне право. Проблематика патентного права вже неодноразово ставала предметом дослідження у вітчизняній цивільно-правовій науці, проте досі невирішеним залишається питання щодо його об’єктів. Тож завданням даної статті є визначення кола об’єктів, які охороняються патентним правом, та їх характеристика.

У статті звернута увага на існування різних підходів до розуміння поняття «патент» у національному законодавстві та міжнародних актах. Проаналізовано винахід як найбільш важливий об’єкт патентно-правової охорони. Наголошено на недоцільності визначення винаходу та його об’єктів шляхом вказівки на будь-яку сферу технології.

Стосовно корисної моделі проаналізовано останні законодавчі зміни щодо визначення її об’єктів, а також висловлено деякі міркування щодо перспектив запровадження для неї критерію винахідницького рівня. Щодо промислового зразка, то з урахуванням останніх змін до законодавства у цій сфері зазначено про недоцільність його віднесення до об’єктів патентного права. Аргументовано, що сорти рослин як результати селекції не можуть бути віднесені до сфери патентного права.

Зроблено висновок, що об’єктами патентного права є винаходи і корисні моделі. У зв’язку з цим запропоновано в процесі рекодифікації норми про промислові зразки виділити в окрему главу ЦК України.

Посилання

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as amended on September 28, 1979) (Official translation). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/288514

Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: комментарий / пер. с фр. Н. Л. Тумановой; под ред. М. М. Богуславского. Москва: Прогресс, 1977. 309 с.

Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970 (as modified on October 3, 2001) (Authentic text). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/288637

Patent Law Treaty (PLT) 2000 (Authentic text). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/288996

WIPO Intellectual Property Handbook / WIPO Publication № 489 (E). Second edition. 460 р. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1994 (as amended on 23 January 2017). URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm

Азимов Ч. Н. Основы патентного права Украины (изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак). Харьков: Основа, 1994. 65 с.

Підопригора О. А., Мельник М. Г., Мельник О. М. Цивільний кодекс України. Міркування з окремих проблем застосування: наук. збірник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2005. 368 с.

Коссак В. М., Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власності: підручник. Київ: Істина, 2007. 208 с.

Право інтелектуальної власності: акад. курс: підручник / за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.

Право інтелектуальної власності: підручник / за заг. ред. О. І. Харитонової. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 540 с.

Право інтелектуальної власності України: консп. лекц. / за ред. В. І. Борисової. Харків: НЮА України, 2008. 112 с.

Словник української мови / кер. В. В. Німчук та ін.; відп. ред. В. В. Жайворонок. Київ: ВЦ «Просвіта», 2012. 1320 с.

Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель) / ДП «Український інститут промислової власності». Київ, 2014. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rekom-vynakhid‑2017.pdf

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства): проєкт Закону України № 2259 від 11.10.2019 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67064

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства: Закон України № 816-IX від 21.07.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816–20#n18

Капіца Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку. Київ: Академперіодика, 2017. 664 с.

Капіца Ю. М. Охорона прав на корисні моделі: тенденції у Європейському Союзі та виклики для України. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 3. С. 27–40.

Ярошевська Т. В. Проблеми охорони прав промислової власності в Україні: монографія. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020. 372 с.

Андрощук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право: правовая охрана изобретений: учеб. пособ. Киев: МАУП, 2001. 232 с.

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник. Москва: Проспект, 2005. 752 с.

Евстифеев А. А. Становление российского патентного права: автореф. дисс. … докт. юрид. наук. Екатеринбург: УргГЮА, 1999. 38 с.

The Oxford Handbook of Intellectual Property Law / ed. R. C. Dreyfuss and J. Pila. Oxford: Oxford University Press, 2018. 1010 p.

Pila J., Torremans P. L. C. European Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2016. 671 p.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована із заявою Законом України від 16.09.2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Ст. 2021.

Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазький акт, прийнятий 28.11.1960 р., та Женевський акт, прийнятий 02.07.1999 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_601

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України № 815-IX від 21.07.2020 р.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815–20#n31

Городов О. А. Патентное право: учеб. пособ. Москва: Проспект, 2005. 544 с.

Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року, ратифікована Законом України від 29.11.1994 р. № 257/94-ВР). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030#Text

Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31998L0044

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО;ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС