ДЕЯКІ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Автор(и)

  • С. О. Бухонський Територіальне управління Державного бюро розслідувань (м. Київ), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240989

Ключові слова:

гендерна дискримінація, домашнє насильство, запобігання насильству, урахування минулої злочинності діяння, ознаки злочину, реагування правоохоронних органів, розірвання циклу насильства, система правосуддя, суспільна небезпека, торгівля людьми

Анотація

Протидія насильству в сім’ї є сьогодні одним із важливих напрямів суспільного розвитку. Вона розглядається не лише як соціальна проблема, а, насамперед, як проблема захисту прав людини і, перш за все, прав жінок, що вимагає вироблення належних правових засобів її вирішення. При здійсненні насильства в сім’ї відбувається порушення прав і свобод конкретної людини, та через різні можливості агресора і жертви, ускладнюється самозахист останньої, що вимагає втручання з боку держави і суспільства.

За даними, наведеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я, кожна шоста жінка зазнала насильства в сім’ї. Відповідно до цих же даних, ця проблема є більш гострою для економічно слаборозвинених країн, при цьому жінки в цих країнах із більшою вірогідністю визнають таке насильство над собою виправданим. Так, відсоток жінок, які повідомили про те, що вони хоч раз у житті зазнавали насильства з боку членів своєї сім’ї, варіюється від 15% у Японії до 71% в Ефіопії. За іншими даними, рівень насильства над жінками в сім’ї становить близько 23% у Швеції, 4% у Японії та Сербії, 30–54% у Бангладеші, Ефіопії, Перу і Танзанії. У США жінка страждає від фізичного насилля кожні 18 хвилин. За статистикою 62% убивств жінок було вчинено їхніми чоловіками. У Перу 70% усіх зареєстрованих злочинів становить фізичне насильство в сім’ї. Значного поширення набуло сексуальне насильство – у Канаді, Новій Зеландії, США та Великобританії кожна шоста жінка була зґвалтована.

Прийняття спеціального законодавства та впровадження його у практику діяльності уповноважених державних органів дозволяє поступово викорінювати ці негативні суспільні традиції. Інформаційний міжнародний обмін між вченими, працівниками правоохоронних органів, соціальними працівниками сприяє поширенню міжнародного досвіду на українську правову систему. Крім того, Україна, у ході формування національного законодавства, досліджує й адаптує положення міжнародних стандартів з прав людини, у тому числі щодо протидії домашньому насильству.

Посилання

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція). Довідник для членів парламенту. Рада Європи, оновлена редакція, жовтень 2013 р. URL: https://rm.coe.int/1680096e45

Блага А. Б. Насильство в сім’ї (кримінологічний аналіз і запобігання): монографія. Харків: ФОП Макаренко, 2014. 360 с.

Жінки. Мир. Безпека: Інформаційно-навчальний посібник з ґендерних аспектів конфліктів для фахівців сектору безпеки / колектив авторок. Київ. 2017.

Коломоєць О. Д. Світовий досвід протидії насильству в сім’ї. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». № 1. 2011. Т. 24 (63). С. 202–208.

Галай А. О. та ін. Міжнародний досвід попередження та протидії домашньому насильству: монографія. Київ: КНТ, 2014. 160 с.

Ткаченко І. М. Теоретико-кримінологічна характеристика факторів, що обумовлюють насильство в сім’ї. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2013. Т. 1. № 6–1. C. 80–83.

Які причини домашнього насильства? URL: https://uuc.adventist.ua/prychyny-nasylstva/

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури проведення експертиз. URL: http://w1.c1.rada. – gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63818

Міжнародна школа рівних можливостей. Стоп насильству. URL: http://gen- der.ua.org/projects/stopnasilstvu

Громадська організація «Центр «Жіночі перспективи». URL: http://women. – lviv.ua/ (дата звернення: 15.04.2019).

Келлі Ліз. Насильство щодо жінок і дітей. Новий погляд на поліцейську діяльність, її інноваційність та професіоналізм: посібник. Львів: Астролябія. 2011. 176 с.

Галай А. О., Гречанюк С. К., Шамрук Н. Б. Взаємодія суб’єктів протидії насильству в сім’ї: монографія. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2013. 174 с.

Домашнє насильство в Україні – злочин, а не «любов». URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features‑46832511

Дослідження поширеності насильства щодо дівчат та жінок. URL: http://www.unfpa.org.ua/files/articles/4/70/GBV%20Infographics%20UKR. pdf

Жителів Запорізької області дослідили на предмет тендерних стереотипів: веб-сайт. URL: https://www.zoda.gov.ua/news/45577/zhiteliv-zaporizkoji-oblasti-doslidili-na-predmet-gendernih-stereotipiv.html

На Житомирщині поліцейські з початку року передали до суду обвинувачення проти трьох домашніх тиранів. URL: https://www.npu.gov.ua/news/preventivna-robota/na-zhitomirshhini-policzejski-z-pochatkuroku-peredali-do-sudu-obvinuvachennya-proti-trox-domashnix-tiraniv/

Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2539–19

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866–15

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/2229–19

Про попередження насильства в сім’ї: Закон України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2789–14

Проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60492

Кримінальний кодекс України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341–14

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Закон України від 06.12.2017 р. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2018. № 5. Ст. 34. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Комунальний заклад «Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім’ї «З надією в майбутнє». URL: https://dozorro.org/profile/UA-EDR‑418898–18/5/role1

Поправки до КПК паралізували правоохоронну систему. URL: https://zik.ua/news/2018/03/29/popravky_do_kpk_paralizuvaly_pravoohoronnu_systemulutsenko_1295497

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень у редакції: Наказ Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705–98

Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження. КПК України. Ст. 243.

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за квітень 2019 р. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113897&libid=100820&c=edit&_c=fo

Звіт проекту ПРООН «Верховенство права та правосуддя на рівні громад у районах України, постраждалих від конфлікту» за 2018 рік.

Авдеева Г. К. Криминалистические экспертизы сегодня – реальность или миф? Криминалист первопечатный. Харків: Апостіль. 2016. № 13. С. 73–79; 19.

Вахненко С. В. Розроблено порядок надання медичної допомоги постраждалим від домашнього насильства. URL: https://www.umj.com.ua/article/136655/rozrobleno-poryadok-nadannya-medichnoyidopomogi-postrazhdalim-vid-domashnogo-nasilstva

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури проведення експертиз. URL: http://w1.c1.rada. – gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63818

Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. № 273. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273–2018-%D0%BF

Про внесення змін до Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 833. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/833–2016-%D0%BF

Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 654. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654–2018-%D0%BF

Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 655. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655–2018-%D0%BF

Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658–2018-%D0%BF

Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2012 р. № 783. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783–2012-%D0%BF

Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. № 417. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417–2012-%D0%BF

Про затвердження Державної цільової програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111–2016-%D0%BF

Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2013 р. № 660. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660–2012-%D0%BF

Пояснювальна записка до Проекту Закону України № 6232. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС