У ЛАБІРИНТАХ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Автор(и)

  • Г. С. Фединяк Львівський національний університет імені І. Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.241006

Ключові слова:

міжнародне приватне право, галузь права, приватноправові відносини, іноземний елемент, наука міжнародного приватного права, навчальна дисципліна

Анотація

Стаття присвячена розвитку міжнародного приватного права як науки в Україні, внеску в науку міжнародного приватного права, зробленого фахівцями кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені І. Франка, а також їх внеску в навчально-методичне забезпечення викладання цієї навчальної дисципліни. В статті констатується наступність, що спостерігається в науці міжнародного приватного права України.

Звернено увагу на актуальні проблеми міжнародного приватного права України, які потребують вирішення. Серед питань, що слід вирішити, є питання про самостійність (чи несамостійність) міжнародного приватного права як галузі права України. Потребує вирішення проблема все частішого звернення громадян України до іноземного права для вирішення спірних правовідносин за їх участю замість звернення цих громадян до колізійних і матеріально-правових норм України. Потребують вирішення й питання, що виникли у зв’язку з пандемією, пов’язаною з поширенням інфекції, викликаної COVID‑19.

Посилання

Юридична наука і освіта в Україні / Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко, Б. М. Бабій та ін.; Відп. ред. Ю. С. Шемшученко; АН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. К.: Наукова думка, 1992. 304 с.

Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право. Курс вибраних лекцій. К.: Юрінком Інтер, 1997. 429 с.

Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709_15#Text

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про певні аспекти повітряного сполучення від 1 грудня 2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_743

Про затвердження Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про певні аспекти повітряного сполучення: Указ Президента України від 21 вересня 2006 р. № 774/2006. Офіційний вісник України. 2006. № 39. Ст. 2619.6.

Угода між Урядом Республіки Польща та Урядом України про повітряне сполучення від 20 січня 1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_024#Text

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про повітряне перевезення від 12 березня 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/616_197#Text

Про порядок поставок продукції в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2005 р. № 984. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/984–2005-%D0%BF?lang=uk#Text

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959–12#Text

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436–15#Text

Корецкий В. М. Избранные труды. Кн. 1. / Ред. колл.: Денисов В. Н. и др. К.: Наукова думка, 1989. 344 с.

Матвеев Г. К. Предмет, система и задачи дальнейшего развития международного частного права // Советский ежегодник международного права. 1978. М., 1980. С. 285–297.

Международное частное право / Под общ. ред. Г. К. Матвеева. К.: Головн. изд-во издат-кого объединения «Вища школа», 1983. 175 с.

Матвеев Ю. Г. Англо-американское деликтное право. М., 1973.

Матвеев Ю. Г. Международные конвенции по авторскому праву. М., 1978.

Матвеев Ю. Г. Международная охрана авторских прав. М., 1987.

Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник для судентів юрид. вузів і фак. ун-тів. К.: Юрінком Інтер, 1998.

Кисиль В. И. Перспективы кодификации международного частного права в СССР // Вестник Киевского университета. Сер.: Междунар. отнош. и междунар. право. 1989. Вып. 28.

Кисиль В. И. Правовая реформа в СССР и некоторые аспекты международного частного права // Советское государство и право. 1990. № 1. С. 98–104.

Кисиль В. И., Пастухов В. П. Правовой статус иностранцев в СССР. К.: Вища школа, 1987.

Кисіль В. І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. К.: Україна, 2000. 426 с.

Фединяк Г. С. Проблеми регулювання деліктних зобов’язань з «іноземним елементом». Дис. … канд. юрид. наук. К., 1995. 206 с.

Фединяк Г. С. Правосуб’єктність транснаціональних корпорацій у час глобалізаційних процесів (аспекти міжнародного права та міжнародного приватного права): [монографія]. К.: Атіка, 2007. 200 с.

Фединяк Г. С. Цивільно-правова природа транснаціональних корпорацій та їх договорів з приймаючою державою: [монографія]. К.: Атіка, 2008. 344 с.

Фединяк Г. С. Транснациональная корпорация как участник гражданско-правовых договоров с принимающим государством: [монография]. К.: Атика, 2011. 372 с.

Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Довідник з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу. К.: Алерта, 2019. 234 с.

Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Практикум з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу. К.: Алерта, 2020. 226 с.

Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Практикум з курсу «Міжнародне приватне право»: Навч. посібн. К.: Атіка, 2007. 312 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО