МІСІЯ ТА ЦІННОСТІ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ: ДО ПРОБЛЕМИ ГЛИБИННОГО РОЗУМІННЯ

Автор(и)

  • О. Ю. Амелін Міжрегіональна Академія управління персоналом Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира Великого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0933-2111

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245075

Ключові слова:

прокуратура, реформа прокуратури, стратегія, місія, цінності, бачення, принципи, законодавство

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей розуміння місії та цінностей прокуратури в Україні, розкриттю змістовного наповнення цих понять на сучасному етапі розвитку інституції. Увагу зосереджено на аналізі в цій частині положень Стратегії розвитку прокуратури на 2021–2023 роки. Констатовано тенденцію до поширення інформаційного інструментарію комерційних організацій серед органів державної влади, зокрема органів прокуратури, та заміщення раніше вживаних дефініцій «роль», «принципи», «цілі» новими запозиченими дефініціями «місія», «цінності», «бачення» відповідно. Здійснено побіжний ретроспективний огляд формування уявлень щодо змісту категорій «місія» та «цінності». З’ясовано, що з позиції філософії цінностями вважаються специфічні соціальні визначення об’єктів навколишнього світу, що виявляють їх позитивне або негативне значення для людини і суспільства та містяться у явищах суспільного життя та природи. Акцентовано увагу на необхідності уніфікації цінностей (принципів), спільних для всіх правоохоронних органів, оскільки більшість з них є для них однаковими чи дуже наближеними. Стратегічні документи цих органів повинні розкривати положення Конституції та профільного законодавства України, конкретизувати останні і не суперечити їм. Визначено, що основними цінностями для всіх органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів, є такі: права людини і громадянина, верховенство права, відповідальність та підзвітність, а також професіоналізм (або ж професійність) і постійне вдосконалення. Запропоновано трактувати місію в широкому значенні як екзистенціальну мету організації, дієвий прояв її природи, який є доволі демонстративним та водночас достатньо зрозумілим для широкої громадськості. Сформульовано авторське визначення місії прокуратури, яке відповідає вимогам часу та враховує її місце в механізмі державної влади, функціональну специфіку діяльності, пріоритетність наближення до європейських стандартів, забезпечення відкритості та прозорості, а також зміцнення до неї довіри людей. Наголошено на потребі внесення низки змін до Стратегії розвитку прокуратури на 2021–2023 роки щодо більш чіткого та узгодженого викладення її положень стосовно місії та цінностей діяльності прокуратури та деталізовано деякі з них.

Посилання

Сенека Л. А. Діалоги / пер. з лат. А. Содомора. Апріорі: Львів, 2016. 320 с.

Конституція України: Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 10.11.2021).

Баганець О. В. Прокуратура: якою вона буде завтра? Деякі думки після ознайомлення із затвердженою Генеральним прокурором Стратегією розвитку прокуратури на 2021–2023 роки. LexInform. 15 січня2021 року. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/prokuratura-yakoyu-vona-bude-zavtra-deyakidumky-pislya-oznajomlennya-iz-zatverdzhenoyu-generalnym-prokurorom-strategiyeyu-rozvytku-prokuratury-na‑2021‑2023-roky (дата звернення 10.11.2021).

Подкопаєв С. В. Теоретико-правові засади модернізації прокуратури в Україні: дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2021. 477 с.

Про затвердження Стратегії розвитку прокуратури на 2021–2023 роки: Наказ Генерального прокурора від 16.10.2020 № 489. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/startegiya-rozvitku-prokuraturi-na-2021-2023-roki (дата звернення 10.11.2021).

Стратсесія: «Стратегія розвитку органів прокуратури до 2023 року» Веб-сайт Тренінгового центру прокурорів України. 22 серпня 2020 року. URL: https://ptcu.gp.gov.ua/uk/2020/08/stratsesiya-strategiyarozvytku-organiv-prokuratury-do‑2023-roku/ (дата звернення 10.11.2021).

Ильин В. В. Аксиология. М.: Изд-во МГУ, 2005. 216 с.

Грищук О. В. Конституційні цінності: філософські та судові аспекти: монографія. Видання 2-е доопрацьоване і доповнене. Київ: Ваіте, 2020. 530 с. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/gryshchuk_konstytuciyny_cinnosti_2_1.pdf (дата звернення 10.11.2021).

Неновски Н. К. Право и ценности. М.: Прогресс, 1987. 248 с.

Косович В. М. Оцінювання й оцінки у національному й міжнародному правозахисті. Львів: Світ, 2006. 251 с.

Горбулін В.П., Качинський А. Б. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія. К.: НІСД, 2011. 288 с. URL: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/Gorbulin_ Kachynsky-e2dd0.pdf (дата звернення 10.11.2021).

Місія та цінності. Веб-сайт Служби безпеки України. URL: https://ssu.gov.ua/misia-ta-tsinnosti (дата звернення 10.11.2021).

Бачення, місія, цінності. Веб-сайт Міністерства юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/pages/ mission (дата звернення 10.11.2021).

Візія Національної гвардії України 2035. Веб-сайт Національної гвардії України. URL: https://ngu.gov. ua/visia/ (дата звернення 10.11.2021).

Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року No 1697-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1697-18#Text (дата звернення 10.11.2021).

Mission. Merriam-w ebster dictionary. URL: https://www.merriam-w ebster.com/dictionary/mission (дата звернення 10.11.2021).

Академічний тлумачний словник (1970-1980). Словник української мови: [в 11 т.] / АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні; редкол.: І. К. Білодід (голова) [та ін.]. Київ: Наук. думка, 1970-1980. Т. 4: І-М / ред. тому: Бурячок А. А., Доценко П. П. 1973. С. 748.

Про Положення про закордонні дипломатичні установи України: Указ Президента України від 15 березня 2021 року No 99/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99/2021#Text (дата звернення 10.11.2021).

Про Міжнародну місію захисту розслідування: Угода між Україною та Королівством Нідерланди від 28 липня 2014 року No 528_039. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528_039#Text (дата звернення 10.11.2021).

Місія та цінності. Веб-сайт Міністерства розвитку громад та територій України. URL: https://www. minregion.gov.ua/about/misiya-ta-tsinnosti/ (дата звернення 10.11.2021).

Про затвердження Методичних рекомендацій з питань методологічного забезпечення складання середньо- та довгострокових стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств та господарських структур: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14 серпня 2013 року No 971. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0971731-13#Text (дата звернення 10.11.2021).

Амелін О. Ю. Інформаційне забезпечення діяльності органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект: монографія. Науково-теоретичне видання. Київ: Видавництво Людмила, 2021. 224 с. URL: http://library.iapm.edu.ua/free_books/Mono_Amelin2021.pdf (дата звернення 10.11.2021). DOI: https://doi.org/10.32751/Mono_Amelin2021

Амелін О. Ю. Конституційна модель прокуратури в Україні. Європейські перспективи. 2021. No 3. С. 19-25. URL: https://ep.unesco-s ocio.in.ua/wp-content/uploads/2021/11/19-_Amelin-1.pdf (дата звернення 10.11.2021). DOI: https://doi.org/10.32782/EP.2021.3.3

Bart Christopher K. Sex, Lies, and Mission Statements. Business Horizons. November–December 1997. P. 9-18. DOI: https://doi.org/10.1016/S0007-6813(97)90062-8 SSRN716542

Holland Kelley. In Mission Statements, Bizspeak and Bromides. Job Market: Under New Management. New York Times (New York ed.). 23 September 2007. p. 317.

Висновок Венеціанської комісії щодо проєкту Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2013 року No 735/2013. URL: https://rm.coe.int/1680097f7d (дата звернення 10.11.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-11

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ