АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗСУД ТА ІНСТРУМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ТА ЮРИДИКО-ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Автор(и)

  • П. П. Білик Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2651-4742
  • І. А. Осадча Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245077

Ключові слова:

публічне адміністрування, публічна адміністрація, державне управління, адміністративна процедура, адміністративний розсуд, інструменти діяльності публічної адміністрації, юридична деонтологія

Анотація

 В статті увага приділена публічному адмініструванню в сучасному розумінні, як певному виду державно-владної діяльності, яка здійснюється через відповідні адміністративні процедури і є виконавчо-розпорядчою за своєю сутністю та призначенням. Доведено, що публічне адміністрування, як вид державно-владного впливу на суспільні відносини присутнє всюди, де суспільні відносини врегульовані за допомогою норм права, і призначене на втілення правових приписів в конкретні правові відносини. Публічне адміністрування відрізняється від державного управління в тому числі і формами та методами, які під час його здійснення застосовуються публічними адміністраторами. Від посадовця органу публічного адміністрування залежить набір тих інструментів, які він застосує для вирішення управлінської проблеми, адже на можливість вибору його уповноважує держава через відповідні нормативно-правові акти. Рівень довіри до професій- ного рівня публічного адміністратора з боку держави – найвищий, адже йому надається право діяти переважно на власний розсуд. Це вимагає поряд з статутним нормативно-правовим, необхідного юридико-деонтологічного регулювання діяльності посадовця органу публічного адміністрування.

Посилання

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекцій. 4-е изд., дополн. Москва: Омега-Л, 2006. 584 с.

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.

Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції: матеріали наук.-практ. конф. 17 груд. 2009 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2009. 224 с.

Миколенко О. І. Поняття «державне управління» і «публічне адміністрування» в категоріальному апараті адміністративного права. Правова держава. 2018. № 30. С. 101‑107.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків, Консум, 2001. 656 с.

Галіцина Н. В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу. Форум права. 2010. № 4. С. 163‑177.

Тодощак О. В. Дискреційні повноваження суб’єктів публічної адміністрації. Правове життя сучасної України: у 3 т.: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. Одеса: Гельветика, 2020. Т. 2. С. 17‑20.

Наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 р. № 1380/5. URL: http://www.ligazaNon.ua

Семеній О. М. Проблема зловживання адміністративним розсудом в діяльності публічної адміністрації: аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду. Право і суспільство. 2016. № 3. С. 132‑136.

Семеній О. Ознаки адміністративного розсуду в діяльності суб’єктів публічної адміністрації. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 6. С. 136‑139.

Сукманова О. Публічне адміністрування охорони права власності в Україні: дис. … докт. юрид. наук. Київ, 2019. 559 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-11

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; МОРСЬКЕ ПРАВО