ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН МІСЦЕВОГО РЕФЕРЕНДУМУ – ПЕРЕДУМОВА ПОДАЛЬШОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • В. М. Божко Полтавський юридичний інститут Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3963-8461

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245079

Ключові слова:

місцевий референдум, територіальна громада, місцеве самоврядування, Конституційний Суд України, Європейський Суд з прав людини

Анотація

У статті аналізуються перспективи правового регулювання відносин організації та проведення місцевого референдуму в Україні. Актуальність теми зумовлена низкою причин: місцевий референдум дійсно є одним із дієвих інструментів, за допомогою якого територіальна громада може здійснювати свою владу безпосередньо. Тому не лише в тексті Конституції України декларується право територіальної громади здійснювати свою владу безпосередньо. У низці спеціальних законів визначено, що ті чи інші рішення можуть прийматися на місцевому референдумі. Однак досі в Україні не усунута правова невизначеність, котра виникла після втрати чинності Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» і визнанням неконституційним того Закону України, яким припинилася дія вищеназваного Закону. То ж основна увага у статті спрямована на аналіз законопроекту «Про місцевий референдум» (реєстр. № 5512), внесеного на розгляд парламенту 19 травня 2021 року й направленого 30 жовтня 2021 року до Венеційської комісії. Мета статті – дослідити відповідність змісту вищеназваного законопроекту Конституції України та європейським стандартам, втіленим у актах міжнародних організацій, членом яких є наша держава. Загалом позитивно оцінивши зміст вище-названого законопроекту, у статті обґрунтовується доцільність внесення до нього низки змін, зумовлених Резолюцією 472 (2021) та Рекомендацією 459 (2021) «Проведення референдумів на місцевому рівні», прийнятих 18 травня 2021 року Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи, а також рішенням Європейського Суду з прав людини від 21 жовтня 2021 року у справі «Селігененко та інші проти України». То ж пропонуємо: дозволити брати участь у місцевому референдумі не лише тим громадянам України, які зареєстрували своє місце проживання на території відповідної територіальної громади, але й тим, хто зареєстрував там своє місце перебування та є платником місцевих податків не менше шести місяців; запровадити можливість використовувати електронні сервіси під час голосування на місцевому референдумі; вилучити норму, котра унеможливлює одночасне проведення виборів та місцевого референдуму, а також пропонуємо визначити суб’єктом призначення місцевого референдуму не територіальну комісію з місцевого референдуму, а сільського, селищного, міського голову, голову районної, обласної, районної у місті ради.

Посилання

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157‑19#Text.

Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2008 р. № 6-рп/2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v006p710‑08#Text.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/333‑2014-%D1%80#Text.

Про місцевий референдум: проект Закону України від 19.05.2021 р. (реєстр. № 5512). URL: http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=71942&pf35401=547636.

Рішення Конституційного Суду України від 05.10.2005 р. № 6-рп/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v006p710‑05#Text.

Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р. URL: https://www.congress-monitoring. eu/.

Recommendation № r (96) 2 of the Committee of Ministers to Member States On referendums and popular initiatives at local level. URL: https://localgovernment.gov.mt/en/DLG/Legislation/Documents/ Legislation/R(96)2.pdf.

Проведення референдумів на місцевому рівні: Резолюція 472 (2021) та Рекомендація 459 (2021) Кон- гресу місцевих та регіональних влад Ради Європи від 18.05.2021 р. URL: https://rm.coe.int/holding-referendums- at-local-level- monitoring-committee- rapporteur-vla/1680a287be.

The case of Selygenenko and Others v. Ukraine (application no. 24919/16 and 28658/16). URL: http://hudoc. echr.coe.int/eng/?i=001‑212439.

Рішення Конституційного Суду України від 09.07.1998 р. № 12-рп/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v012p710‑98#Text.

Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 03.07.1991 р. № 1286-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286‑12#Text.

Про всеукраїнський референдум: Закон України від 06.11.2012 р. № 5475-VI. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/5475‑17#Text.

Рішення Конституційного Суду України від 26.04.2018 р. № 4-р/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v004p710‑18#Text.

Про всеукраїнський референдум: Закон України від 26.01.2021 р. № 1135-IX. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1135‑20#Text.

Кодекс належної практики у виборчих справах. URL: https://eos.cartercenter.org/uploads/document_file/path/279/CoE_Venice_Commission_Code_of_Good_Practice_UK.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-11

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ