СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

Автор(и)

  • І. В. Борщевський Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. Д. Гринь Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245081

Ключові слова:

юридична техніка, правотворча діяльність, юридична діяльність, нормативно-правовий акт, законодавство

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню загальнотеоретичних аспектів категорії «юридична техніка», що обумовлено проблемою вдосконалення сучасного українського законодавства та його приведення до вимог міжнародних стандартів. Знайшло визначене висвітлення питання активного розвитку правової системи України, а також вплив на неї процесів глобалізації, інтеграції, а також оновлення змісту деяких державно-правових явищ, яке актуалізує удосконалення нормотворчої та правозастосовної діяльності. Беручи до уваги проведення аналізу ступеня ефективності та якості юридичної техніки в сучасних умовах, слід зазначити відсутність достатніх наукових розробок в цьому питанні серед вчених-юристів у сучасній правовій науці. Проблема вивчення та аналізу сутності юридичної техніки має підвищений інтерес серед науковців різних правових напрямів, а також відіграє велике значення в удосконаленні правотворчості в цілому.

Посилання

Лебеденко В. І. Юридична техніка: поняття, призначення, методологічні засади застосування. Інформація і право. 2014. № 2(11). С. 52‑56.

Дзюбенко О. Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні: автореф. дис… канд. юрид. наук.: 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних і правових учень. Київський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2010. 18 с.

Баранов В. М., Лазарев В. В. Конкретизация права: понятие и пределы. Конкретизация законодательства как технико-юридический приём нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: материалы Международного симпозиума. Геленджик, 27‑28 сентября 2007 г. Под ред. В. М. Баранова. Н. Новгород, 2008. С. 12‑18.

Дудченко В. В., Русавська О. О. Юридична техніка (за вченням професора Рудольфа Ієрінга). Акту- альні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 3. С. 12‑17.

Манько Д. Г. Юридичні технології: поняття й особливості і співвідношення із суміжними категорія- ми. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: «Юриспруденція». 2019. № 37. С. 6‑9.

Шутак І. Д., Онищук І. І. Юридична техніка: навч. посібник для вищих навч. закл. Івано-Франківськ: Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки, 2013. 496 с.

Биля-Сабадаш І. О. Юридична техніка як різноаспектна категорія. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2008. Вип. 16. С. 37‑45.

Кучук А. М., Замковий Є. М. Юридична техніка як засіб ефективності правових актів. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 90‑97.

Алексеев С. С. Общая теория права. Курс в 2-х т. Т. 2. М., 1982. 360 с.

Карташов В. Н. Законодательная технология: понятие, основные элементы, методика преподавания. Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 Т. / Под ред. В. М. Баранова. Н. Новгород, 2001. Т. 1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-11

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ