ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РОЗУМІННЯ ФАКТОРИНГУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245082

Ключові слова:

фінансова послуга, факторинг, фінансова операція, банківська операція

Анотація

Стаття присвячена розкриттю окремих питань щодо розуміння сутності категорії «факторинг» як важливої складової фінансових послуг через призму викликів сьогодення. Визначено, що поняття факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) не закріплено в цивільному законодавстві. Наголошено, що факторинг є дієвим інструментом прискорення грошового обігу та підвищення ефективності господарювання, але, у зв’язку зі стрімким розвитком факторингу на ринку фінансових послуг – нормативно-правові акти у цій сфері потребують оновлення і є необхідність впровадження нових наукових рекомендацій щодо його практичного застосування. В статті сутність факторингу висвітлюється у площині теорії, а також, у площині судової практики. Зазначено, що серед дослідників даної проблематики відсутнє узагальнююче поняття даної категорії. Акцентована увага на існуванні основних чотирьох концепцій щодо факторингу, а саме: це відступлення права вимоги; це банківська операція; це вид фінансових послуг; це окремий самостійний договірний тип. Запропоновано розглядати факторинг як комплексне поняття.

Посилання

Про розвиток факторингу та торговельного фінансування в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/vr018500‑21#Text

Біла книга. Майбутнє регулювання ринку факторингу. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/ White_paper_factoring_2020.pdf?v=4

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року: Рішення Правління Національного банку України від 26 грудня 2019 року № 1010-рш. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy

Про фінансові послуги та фінансові компанії: Проект Закону України (реєстраційний № 5065). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71092

Про розвиток факторингу та торговельного фінансування: Рішення Національного банку України від 25.05.2021 № 18-рд. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr018500‑21#Text

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/436‑15

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2121‑14

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/435‑15/page17.

Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975. 880 c.

Постанова ВП ВС від 11.09.2018 № 909/968/16 по справі № 909/968/16 (провадження № 12‑97гс18). URL: https: //verdictum.ligazakon.net/document/76860058?ch=1013074

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 17.01.2020 № 916/2286/16 по справі № 916/2286/16. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/87129078

Басюк Т. П. Реструктуризація дебіторської заборгованості підприємства. Фінанси України. 2004. № 12. C. 115‑123.

Тарасов Р. О. Факторинг. Финансы. 2004. № 12(27). С. 11‑17.

Глушко А. Д. Управління дебіторською заборгованістю в системі забезпечення ефективної діяльності підприємства. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/50.pdf

Bickers, M. Factoring in the UK 8-th edition. 2003. 232 c.

Forman, M. J. Gilbert Factoring and finance. London, 1976. 425 c.

Балабанов И. Т. Банки и банковское дело. СПб.: Питер, 2000. 256 с.

Управление корпоративными рисками: Учебное пособие / Под ред. Уколова А. И., Гупаловой Т. Н. М.: Директ-Медиа, 2014. 553 с.

Финансовые стратегии компаний АПК: Учебное пособие. / Под ред. Костиной Р. В., Уколова А. И. М.: Директ-Медиа, 2014. 741 с.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664‑14.

Степанов Д. И. Услуги как объект гражданских прав: [монография] М.: Статут, 2005. 349 с.

Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг (Оттава, 28 травня 1988 року). URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_210#Text

Пальчук О. І. Факторинг на ринку фінансових послуг: Монографія. К., 2011. 164 с.

Іваницький А. Співвідношення договору факторингу з окремими видами договорів в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 4. 2019. С. 45‑49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-11

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО;ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС